Chp logo

Cirkev a Pokoj

Francais Deutsch English Espagnol Albanian Romana Serbian Cesky Magyar Croatian Ukran Pycckyu, Russian Romani Polska Italiano

“V Jezisovom ucení majú state o nenásilí a
láske k nepriatel'om centrálne postavenie,
pretoze sú jedinými prostriedkami na odstránenie snahy vládnut'.”

(WALTER WINK)

CIRKEV A POKOJ (CHURCH & PEACE) spája skupiny, spolocenstvá,
organizácie a cirkvi, aby sa stali cirkvou pokoja
JEZISA KRISTA v kazdodennom zivote a cinnosti.

CHURCH & PEACE zalozili v roku 1949, ked' sa cirkev Kvakerov, Mennonitov a Bratov (t. j.
historické‚ cirkvi pokoja ) spojili s Medzinárodnou úniou zmierenia
(IFOR - International Fellowship Of Reconciliation) .

PÁNEURÓPSKY • MEDZINÁRODNY


CHURCH & PEACE je aktívna v mnohých európskych krajinách práve skrze svojich clenov a
kontakty.

riesenie konfliktov • spojenie, prenos • odopretie vojenskej sluzby na základe svedomia •
modlitba za mier, pokoj • sluzba tým, ktorí sú odstrkovaní na okraj spolocnosti iné formy práce
vykonávanej
za mier

Vl'avo: Mad'arský katolický knaz Bulányi György, piaristický mnich, zakladatel' Bokor-u, hnutia
za nenásilie

Dole: Poslanci rocného zhromazdenia

CO ROBÍME?

Clenovia CHURCH & PEACE sa stretávajú kazdorocne na spolocnom zasadaní v niektorej z
krajín, kde sa hovorí jazykom nemeckým, francúzskym, anglickým, mad'arským a slovanskými
jazykmi.

Kazdý druhý rok sa koná medzinárodná konferencia.
NaŠa publikácia
sa vydáva stvrt'rocne v 5 jazykoch : anglicky, francúzsky, nemecky, mad'arsky a rusky aj cez
Internet (http: //c3.hu/~bocs/chp.htm )
NavŠtevujeme
sa navzájom a iné skupiny, spolocenstvá a cirkvi navstevujeme tiez, aby sme sa vzájomne
podporovali a spolu oslavovali.
Zúcastnujeme sa
medzinárodných podujatí, ktoré nenásilnými zmenami napomáhajú k pokoju a spravodlivosti.

- je aktívna v programe Vít'azstvo
nad násilím
vo SVETOVEJ RADE CIRKVÍ (WCC)
- je pridruzeným clenom
KONFERENCIE EURÓPSKYCH CIRKVÍ
(CEC)
- má konzultacné‚ postavenie v
(JPIC)
(cinnost koncilu za spravodlivost', pokoj a zachovanie stvorenstva)

Clenovia CHURCH & PEACE,
v dialógu s inými krest'anmi, sa opierajú o stúdium
biblie a teológie.

Priamym dosledkom je
sluzba pokoja:
skolenie tých, ktorí sa na dlhsiu dobu rozhodli venovat' vytváraniu pokoja.
Výuka v zahradníctve: pre dospievajúcich, ktorí sú v spolocensky a sociálne nevýhodných
pozíciach,
Dublin za prispenia a podpory EIRENE - pridruzeného clena CHURCH & PEACE .
“Kto by sa chcel tešit' zo zivota a vidiet' pred sebou dobré dni,
... ten nech hl'adá pokoj a nech kráca za ním .” ( 1Pt 3, 11 )
Štvrt'rocnú publikáciu je mozné objednat' si na uvedených adresách v jazyku mad'arskom,
anglickom, francúzskom, nemeckom a ruskom.
Dobrovol'ných prekladatel'ov srdecne uvítame .
 • NEMECKO
  Church & Peace International Office
  Ringstrasse 14
  D-35641 Schöffengrund
  Germany
  tel: +49 6445 5588
  fax: +49 6445 5070
  e-mail: [email protected]

 • FRANCÚZSKO
  Église et Paix
  Louis & Bernadette Joly
  5, rue du Mont Verdun
  F-69140 Rillieux la Pape
  Tel & Fax: +33 (0)4 78 88 87 25
  [email protected]

 • MADARSKO
  Egyház és Béke
  H-8003 Székesfehérvár
  Pf. 7, Hungary
  e-mail: [email protected]

 • VEL'KÁ BRITÁNIA
  Church & Peace
  20 The Drive, Hertford, SG14 3DF
  United Kingdom
  Tel: +44 1992 416 442
  Email: [email protected]