Church & Peace Leaflet
Chp logo

CRKVA I Mir

Francais Deutsch English Espagnol Albanian Romana Serbian Cesky Slovensky Magyar Ukran Pycckyu, Russian Romani Polska Italiano

“U uèenju Isusa Krista centralnu ulogu imaju delovi koji govore o nenasilju i o ljubavi prema
neprijateljima,... jer ova su sredstva jedino poznata kojima je moguæe pobediti vlast.”
Walter WinK

Organizacija Church and Peace zbliava grupe, zajednice i crkve sa nastojanjem da postanu crkve mira
Isusa Krista u svakodnevnom ivotu i delovanju.

Poèelo je 1949 godine kada kvekeri, menonite i Brethren/Braæa (istorijske mirovne crkve) u cilju
zajednièkog rada i koordiranja udruili su se sa Meðunarodnom Savezom Rekoncilacije (International
Fellowship of Reconciliation – IFOR).

Panevropska • Meðunarodna

Crkva i Mir
je aktivna organizacija kroz svojih èlanova i kontakata u više
evropskih drava.
rešavanje konflikata • posreðivanje • odbijanje sluenja vojne obaveze zbog savesti • molitva za mir
• sluenje onih koji su na periferiji društva... i razlièite forme rada za mir

S leva: Bulányi György (Ðerð Bulanji) katolièki pop maðarske nacionalnosti, osnivaè nenasilnog pokreta
zajedništva “Bokor (bunje)”
Dole: delegati na godišnjem kongresu
Šta radimo?

Èlanovi “Church and Peace”-a godišnje odravaju kongres na jednom od nemaèke, francuske, engleske,
maðarske i slavenske jezièke teritorije.

Zajedno sa ostalima svake druge godine odravamo meðunarodnu konferenciju.
Naše izdanje
objavimo tromeseèno na pet jezika,
i to na engleskom, francuskom, nemaèkom, maðarskom i ruskom jeziku,
pa i na Internetu (http://bocs.hu)
Meðusobno
se poseæujemo, a isto tako poseæujemo
i druge grupe, zajednice
i crkve da bi se potpomagali
i zajednièki slavili.

Uèestvujemo
u meðunarodnim delatnostima
koje pomoæu nenasilnih
promena potpomau mir
i praviènost.
Dogaðaj “Kirchentag”-a u Hamburgu 1995 godine na èemu su uèestvovali višehiljade mladih.

Aktiv u programu “Pobeðivanje nasilja”: WCC,
Svetski savet crkava

Zdrueni èlan:
CEC,
Konferencija Evropskih crkava

Konsultativni status:
JPIC,
inatski proces za praviènost,
za mir i za oèuvanje Geneze
Teologija
Delatnost èlanova “Church and Peace”-a i dijalog sa drugim hrišæanima je zasnovana obuèavanjem
Biblije i teologijom.

Od ovoga pravolinijski proistièu:
sluenje mira,
obuèavanje onih koji su se na dugim stazama svrstali
za izgradnju mira.
Vrltlasko obrazovanje za hendikepirane mlade, Vrtlarska viša škola,
Dublin S pomoæu “Eirene”-a, zdruenog èlana “Church and Peace”-a.
“... ko hoæe da voli ivot i da vidi dobre dane,
... neka trai mir i neka ide za njim” (1Petar 3,11)
Tromeseèno izdanje se moe traiti na maðarskom, engleskom, francuskom,
nemaèkom i ruskom jeziku na sledeæim adresama:
 • Nemaèka
  Church & Peace International Office
  Ringstrasse 14
  D-35641 Schöffengrund
  Germany
  tel: +49 6445 5588
  fax: +49 6445 5070
  e-mail: IntlOffice@church-and-peace.org

 • Francuska
  Église et Paix
  Louis & Bernadette Joly
  5, rue du Mont Verdun
  F-69140 Rillieux la Pape
  Tel & Fax: +33 (0)4 78 88 87 25
  EglisePaix@church-and-peace.org

 • Maðarska
  Egyház és Béke
  H-8003 Székesfehérvár
  Pf. 7, Hungary
  e-mail: Reg.East@church-and-peace.org

 • Britanija i irska
  Church & Peace
  20 The Drive, Hertford, SG14 3DF
  United Kingdom
  Tel: +44 1992 416 442
  Email: Reg.B.I@church-and-peace.org