Chp logo

CRKVA I Mir

Francais Deutsch English Espagnol Albanian Romana Magyar Cesky Slovensky Croatian Ukran Pycckyu, Russian Romani Polska Italiano

“U Isusovom uèenju centralnu ulogu imaju delovi koji govore o nenasilju i o ljubavi prema neprijateljima,
... jer ova su sredstva jedino poznata kojima je moguæe pobediti vlast.”
WALTER WINK

Organizacija CHURCH & PEACE zbliava grupe, zajednice i crkve sa nastojanjem da postanu crkve
mira Isusa Krista u svakodnevnom ivotu i delovanju.

Poèelo je 1949 godine kada su se kvekeri, menonite i Brethren/Braæa (istorijske mirovne crkve) u cilju
zajednièkog rada i koordiranja udruili sa Meðunarodnom Savezom Rekoncilacije (International
Fellowship of Reconciliation – IFOR).

PANEVROPSKA • MEÐUNARODNA

CRKVA I MIR
CHURCH & PEACE je aktivna organizacija u više evropskih drava kroz svojih èlanova i kontakata.

rešavanje konflikata • posredovanje • odbijanje sluenja vojne obaveze zbog savesti • molitva za mir
sluenje onih koji su na periferiji društva... i razlièite forme rada za mir

S leva: Bulányi György (Ðerð Bulanji) katolièki pop maðarske nacionalnosti, redovnik Piarist, osnivaè
nenasilnog pokreta zajedništva “Bokor (bunje)”.
Dole: delegati na godišnjem kongresu.
ŠTA RADIMO?

Èlanovi ”CHURCH AND PEACE”-a godišnje odravaju kongres na jednom od nemaèke, francuske,
engleske, maðarske i slavenske jezièke teritorije.

Zajedno sa ostalima svake druge godine odravamo meðunarodnu konferenciju.
NAŠE IZDANJE
objavljujemo tromeseèno na pet jezika, i to: na engleskom, francuskom, nemaèkom, maðarskom i ruskom
jeziku, pa i na Internetu
(http://bocs.hu).
POSEÆUJEMO
se meðusobno,a isto tako poseæujemo
i druge grupe, zajednice i crkve
da bi se potpomagali i zajednièki
slavili.

UÈESTVUJEMO
u meðunarodnim
delatnostima koje
pomoæu nenasilnih promena potpomau mir i praviènost.

Dogaðaj “Kirchentag”-a u Hamburgu 1995 godine na èemu su uèestvovali višehiljade mladih.

Aktiv u programu “Pobeðivanje nasilja”
WCC
Svetski savet crkava

Zdrueni èlan
CEC
Konferencija Evropskih crkava

Konsultativni status
JPIC
inatski proces za praviènost,
za mir i za oèuvanje Geneze


TEOLOGIJA
Delatnost èlanova “CHURCH & PEACE”-a i dijalog sa drugim hrišæanima su zasnovani sa obuèavanjem
Biblije i teologijom.

Od ovoga se pravolinijski proistièe
SLUENJE MIRA,
obuèavanje onih koji su se na dugim stazama svrstali
za izgradnju mira.
Vrltlasko obrazovanje za hendikepirane mlade, vrtlarstvo Više škole u Dublinu.
S pomoæu “EIRENE”-a, zdruenog èlana ”Church & Peace”-a.
“... ko hoæe da voli ivot i da vidi dobre dane,
... neka trai mir i neka ide za njim” (1Petar 3,11)
Tromeseèno izdanje se moe traiti na maðarskom, engleskom, francuskom,
nemaèkom i ruskom jeziku na sledeæim adresama:
 • Nemaèka
  Church & Peace International Office
  Ringstrasse 14
  D-35641 Schöffengrund
  Germany
  tel: +49 6445 5588
  fax: +49 6445 5070
  e-mail: [email protected]

 • Francuska
  Église et Paix
  Louis & Bernadette Joly
  5, rue du Mont Verdun
  F-69140 Rillieux la Pape
  Tel & Fax: +33 (0)4 78 88 87 25
  [email protected]

 • Maðarska
  Egyház és Béke
  H-8003 Székesfehérvár
  Pf. 7, Hungary
  e-mail: [email protected]

 • Britanija I IRSKA
  Church & Peace
  20 The Drive, Hertford, SG14 3DF
  United Kingdom
  Tel: +44 1992 416 442
  Email: [email protected]