Chp logo

BISERICÃ I Pace

Francais Deutsch English Espagnol Albanian Magyar Serbian Cesky Slovensky Croatian Ukran Pycckyu, Russian Romani Polska Italiano

“În cadrul învãþãturilor lui Isus un rol central ocupã pãrþile referitoare la atitudinea de toleranþã ºi iubire a duºmanului,
... deoarece acestea sunt singurele mijloace, sigure, cunoscute cu care se poate învinge setea de putere.”

Walter Wink

“CHURCH & PEACE” reuneºte grupuri, comunitãþi ºi asociaþii cu intenþia
de a forma o bisericã a pãcii a lui Isus Hristos.

Începuturile acestei acþiuni îºi are rãdãcina în anul 1949, când bisericile istorice de pace – Queker,
Mennonit ºi Brethren — s-au asociat în vederea coordinãrii acþiunilor ºi cooperãrii cu Alianþa
Internationala a Reconcilierii
(International Fellowship of Reconciliation – IFOR).

PAN-EUROPEAN • INTERNAÞIONAL

Datoritã membrilor ºi legãturilor ei
“BISERICA ªI PACE”
este activã în mai multe þãri europene.
Printre obiectivele propuse de cãtre “Bisericã ºi Pace” se numãrã:
• rezolvarea ºi intermedierea conflictelor • refuzarea satisfacerii serviciului militar obligatoriu din motive
de conºtiinþã • ajutorarea celor marginalizaþi ... ºi multe alte forme de servicii în slujba pãcii

La stînga: György Bulányi, preot catolic ungur, cãlugãr piarist, fundãtorul miºcãrii comunitãþii Bokor,
care reprezintã refuzarea violenþei
Jos: Delegaþii la ºedinþa anualã

CE FEL DE ACTIVITÃÞI DESFêURÃM?
Membrii asociaþiei “CHURCH & PEACE” au anual întruniri care se desfãºoarã în diferite limbi de
circulaþie internaþionalã, cum ar fi germanã, francezã, englezã
sau rusã.
În fiecare al doilea an organizãm împreunã cu alte organizaþii conferinþe internaþionale.

PUBLICAÞII
Apar trimestrial în cinci limbi: englezã, francezã, germanã, maghiarã si rusã, ºi pe internet
(http://c3.hu/~bocs/chp.htm).

EFECTUÃM VIZITE
la membrii asociaþiei ºi la alte grupuri, comunitãþi ºi biserici, cu scopul de a stabili legãturi între aceste
comunitãþi ºi sã sãrbãtorim împreunã.

PARTICIPÃM
la activitãþi internaþionale, care promoveazã Pacea ºi Dreptatea,
cu schimbãri fãrã violenþã.

Evenimentul internaþional (Kirchentag) de la Hamburg din 1995, la care au participat mulþi tineri.

Suntem membrii activi în programul “învingerea violentei”:
WCC
Consiliul Mondial al Cultelor

Membru
CEC
Conferinta Bisericii Europene

Membrii consultativi ai
JPIC
Iustiþie, Pace ºi Protejarea Creaþiei –
Proces Sinodial

TEOLOGIA
Activitatea membrilor asociaþiei “CHURCH & PEACE” se sprijinã pe studierea bibliei ºi a teologiei,
stabilirea unui dialog cu ceilalþi creºtini.

Urmarea directa a aceste activitãþi este:
ACÞIUNEA COMUNÃ ÎN SPRIJINUL PÃCII;
Pregãtirea celor care se dedicã pe o duratã mai lungã în realizarea pãcii;


Instruirea în domeniul horticulturii a adolescenþilor aflaþi într-o situaþie dezavantajoasã — Institutul de
Horticulturã, Dublin, cu sprijinul Eirene membru al organizaþiei “CHURCH & PEACE”.
“Cine vrea sã se bucure de viaþã ºi sã aibe zile mai bune,
acela sã-caute pacea.” (Petru 3.11)
Revista trimestrialã apare în limbile maghiarã, englezã, francezã, germanã, rusã.
Traducãtorii voluntari vor fi în totdeauna bineveniþi.

 • GERMANIA
  Church & Peace International Office
  Ringstrasse 14
  D-35641 Schöffengrund
  Germany
  tel: +49 6445 5588
  fax: +49 6445 5070
  e-mail: [email protected]

 • FRANÞA
  Église et Paix
  Louis & Bernadette Joly
  5, rue du Mont Verdun
  F-69140 Rillieux la Pape
  Tel & Fax: +33 (0)4 78 88 87 25
  [email protected]

 • UNGARIA
  Egyház és Béke
  H-8003 Székesfehérvár
  Pf. 7, Hungary
  e-mail: [email protected]

 • MAREA-BRITANIE
  Church & Peace
  20 The Drive, Hertford, SG14 3DF
  United Kingdom
  Tel: +44 1992 416 442
  Email: [email protected]