2001, Április 9.

�prilis 9-�n csal�diasan sz�k k�rben hallgattuk Balogh G�bor el�ad�s�t a ker�kp�roz�s magyarorsz�gi elterjed�s�r�l. El�lj�r�ban elmondta, hogy mi most itt besz�lgetni fogunk valamir�l, amit a vid�ken �l� emberek m�r sz�z �ve megval�s�tot-tak, �s ezen m�g az egyre jobban terjed� g�pkocsi-haszn�lat sem v�ltoztatott l�nyegesen. K�zleked�sm�rn�kk�nt �t-�s jelz�-l�mpa-tervez�ssel foglalkozott a F�MTERV-n�l, majd 1988-t�l a holland ker�kp�rossz�vets�g seg�ts�g�vel szakmailag kezdte tanulm�nyozni a ker�kp�ros k�zleked�s magyarorsz�gi lehet�s�geit. Az �szak-atlanti t�rs�gben az 1973-as, majd az 1979-es olaj�rrobban�s v�ltotta ki a ker�kp�roz�s ir�nti �rdekl�d�st, amely hamarosan kieg�sz�lt a k�rnyezetv�delem szempontjaival. Eur�pa nyugati fel�ben k�t �vtized alatt ki�p�ltek az orsz�gos �s nemzetk�zi ker�kp�rutak, els�sorban a n�met nyelv� ter�le-teken, �s N�metalf�ld�n. Ma m�r Varg� sziget�t�l Ath�nig vezet ker�kp�r�t, van tengerparti k�r�t is, �s a 2. sz. EuroVelo Magyarorsz�got is �tszeli. Magyarorsz�gon az elitv�lt�s idej�n kezd�d�tt a k�rnyezetv�delem �s a politika kapcsolata, ennek egyik sz�la volt a ker�kp�roz�s n�pszer�s�t�se, f�leg politikai hirdet�s c�lj�b�l. A kezdeti lelkesed�s (ker�kp�rutak �p�t�se) hamarosan al�bbhagyott, az elm�lt t�z �vben �p�tett ker�kp�rutak gyakorlatilag elhaszn�l�dtak. Ennek legf�bb oka a hossz�t�v� gondolkod�s �s �ldozatv�llal�s hi�nya, a politikusok n�pszer�s�g�t n�vel� ker�kp�r�t-�tad�sok ut�n a kapcsol�d� �th�l�zati �s szerkezeti beruh�z�sokat (alkatr�szell�t�s, szerel�m�hely, t�rol�, sz�ll�s) �s a hossz� t�v� fenntart�si k�lts�geket m�r senki nem v�llalja. A sehov� sem vezet�, hi�s�gb�l, hib�san �p�tett ker�kp�rutak elrettent� p�ld�ja az Andr�ssy �ti h�rom-f�le ker�kp�r�t-szakasz, amely r�ad�sul �letvesz�lyes is. �vente kb. 1200 milli� forintb�l �p�l kb. 150 km ker�kp�r�t, az �p�-t�si k�lts�gek 70%-�t adja az �llami c�lt�mogat�s, 30%-ot a helyi �nkorm�nyzatok. A fenntart�shoz sz�ks�ges �vi 10%-ot senki nem �llja. Budapesten a k�zleked�k 1%-a haszn�l ker�kp�rt. Balogh G�bor a Kerékp�rosok Orsz�gos Sz�vets�g�nek eln�ke saj�t szak�rt�i munk�j�b�l fedezi KEROSZ-beli t�nyked�se k�lts�geit, �s k�l�nf�le egy�ttm�k�d�si form�kat keres a magyarorsz�gi ker�kp�ros szervezetek �sszefog�s�ra. T�rekv�seik k�z�tt els� helyen �ll az egyes�tett, orsz�gos ker�kp�r�t-jegyz�k elk�sz�t�se, min�s�g szerinti besorol�ssal. Ennek alapj�n a helyi (v�rosi) kezdem�nyez�sek kis befektet�ssel orsz�gos �tvonalakk� n�hetn�nek. Szeretn�k el�rni, hogy a M�V t�rjen �t az Eur�p�ban szok�sos r�gz�tett �sszeg� ker�kp�rjegyre, (ez most a teljes �r� jegy 25%-a), terjessze ki a kedvezm�nyes jegyrendszert a ker�kp�rsz�ll�t�sra is, illetve vezessen be erre is b�rletet. Hosszabb t�von a sz�ll�t�s helyett - f�leg idegenforgalmi csom�pontokon - szeretn�k el�rni, hogy a M�V �s a helyi �nkorm�nyzat m�k�dtessen ker�kp�rk�lcs�nz�t, Koppenh�ga mint�j�ra. Szeretn�k el�rni, hogy az iskolai kir�ndul�sokat id�-ben �s t�rben sz�th�zz�k, �s min�l t�bben kir�nduljanak ker�kp�rral. E nemes c�lok el�r�s�t legink�bb a politikai t�mogat�s elapad�sa, az egyes�leti kezdem�nyez�sek er�tlens�ge �s sz�tforg�csolts�ga (magyar �tok) akad�lyozza. Az idei �v pr�b�lko-z�sa (Akt�v turizmus �ve: Magyar Turisztikai Rt., Ifj�s�gi �s Sportminiszt�rium, Gazdas�gi Miniszt�rium) f�leg n�pszer�s�t� kiadv�nyok megjelentet�s�ben �ll. A val�di ker�kp�ros k�zleked�s, nyaral�s �s utaz�s megszervez�s�hez sz�ks�ges alapk�r-nyezet nagy befektet�st k�v�n, �s a v�rhat� haszon csek�ly, hiszen �ppen a kiskereset�ek haszn�ln�k. �gy az �zleti v�llalkoz�-sok v�rhat� hat�sa a ker�kp�roz�sra egyel�re k�ts�ges. Ezut�n a BOCS tal�lkoz� k�t vend�ge, Lakatos Gyula �s Kurucz Lajos ismertett�k az �ltaluk kik�s�rletezett �s gy�rtott fekv� ker�kp�rt�pusokat. Els�sorban a k�tkerek� v�ltozatot aj�nlott�k, b�r a bizonytalanabb egyens�ly�rz�k�eknek h�romkerek�t is gy�rtanak. El�nyei: kisebb a l�gellen�ll�sa, nagyobb nyom�er�t lehet benne kifejteni, k�nyelmes benne az �l�s/fekv�s, nem okoz �l�szervi �s kapcsol�d� b�ntalmakat, nem okoz gumil�bat �s �z�-leti f�jdalmat. H�tr�nyai: nem lehet bel�le j�l bel�tni a forgalmi keresztez�d�seket, kis fel�lete �s alacsony �p�t�se miatt nehe-zebben l�that� a k�zutakon, (v�rosban) k�zelebb viszi az utas fej�t a m�rgez� g�zokhoz, viszonylag dr�ga: 65e - 80e Ft. �r-dekl�dni lehet: Lakatos Gyula, 3433 Ny�kl�dh�za, V�r�smarty u. 1.

D. J.