Kéry Magdolna: A bezöldült lelkiismeret

(elhangzott a Bokor Ökocsoport 1999 novemberi találkozóján)

Az elején énekeljük el - akár bezöldült lelkiismeret-vizsgálat gyanánt is - a Bús a gerlicemadár kezdetû népdalt!

A lelkiismeretes ember

A lelkiismeret fogalmával ellentétben, annak melléknévképzõs alakjával, a lelkiismeretes kifeje-zéssel elég gyakran találkozunk a mindennapi életben, sokszor és sokan használják ezt a szót. Hogy közelebb hozzuk magunkhoz a mai témát, elõször emeljünk ki négy tulajdonságot, ami a lelkiismeretes embert jellemzi.

1) jól körülhatárolt, egyértelmû világkép: tudja, hol a helye a világban; komoly érvekkel áll csak szóba, nem lehet akármivel megingatni. Pl. ha meghallja véletlenül a reklámban, hogy mi a "legtöbb, mi adható", akkor nem kezd lázasan kidolgozni maga számára egy új értékrendet, bár amúgy igyekszik az erejéhez mérten mindenkinek megadni azt, ami a legtöbb.

2) jól fejlett feladattudat; tudja, mik a világképébõl adódó feladatai; szembenéz a tényekkel, ezekbõl értelmesen következtet, feladatait rendszeresen egyezteti céljaival (ezt úgy is mond-ják, hogy céltudatos). Megjegyzem, az, hogy a cél nem szentesíti az eszközt, eleve benne van az értékrendjében, tehát annyira látszik céltudatosnak, amennyire az eszközei megengedik. Például, egy bezöldült lelkiismeretû ember nem támogatja egy új autópálya megépülését, még akkor sem, ha ezt környezetvédõ beruházásnak állítják is be a hivatalnokok, sõt, még ha netán saját egyéni érdekei is ezt sugallnák.

3) erõs felelõsségérzet; kötelességként éli meg a meglátott feladatok megoldását; számára nem az a dolgok elintézési módja, hogy "ha más nem csinálja, akkor én minek csináljam", a birka-szellem; értékrendjével összeegyeztethetetlen, hogy "Egy fecske nem csinál nyarat." Ha neki a lelkiismerete azt diktálja, hogy repülni kell, akkor nekiindul, akárhányan akarják is lebe-szélni róla. Egy kis kitérõ: ha a közmondás szerint másra várunk hogy elkezdje, akkor lehet, hogy nem is annyira akarjuk a dolgot. Ilyenkor mielõbb meg kell vizsgálnunk az értékren-dünket, hogy valóban úgy gondolkozunk-e még most is az adott témában, mint régen, amikor errõl a dologról döntöttünk. Persze elõnyösebb, ha a fecskék minél inkább egyszerre indul-nak, így jobban tudják támogatni egymást. Valamelyiknek azonban mindenképpen el kell in-dulnia, mert különben az egész társaság látja kárát.

4) a meglátott jóhoz való ragaszkodás, akár áldozatok árán is; itt szintén megemlíthetjük, hogy értékrendjével összeegyeztethetetlen egy másik közhely, miszerint "Széllel szemben nem le-het pisilni." Lehet, hogy az egész a nyakába csorog, de a pisiléstõl nem lehet eltántorítani.

A jelenlévõk csatlakoztak ahhoz az indítványhoz, hogy közösen készítsünk egy zöld lelkiismeret-vizsgálati szempontgyûjteményt, amit több helyen is közzé tudnánk tenni, mint annakidején a reklám témakörében készült összegzésünket. Mindenki egyetértett abban, hogy az írásnak tartalmaznia kell mindazokat az érveket is, amelyek alátámasztják, hogy miért éppen ezeket a szempontokat tartottuk fontosnak bevenni egy ilyen gyûjteménybe. Ezzel is érzékeltetni szeretnénk, hogy amit leírunk, az nem kõbe vésett elõírások halmaza, hanem átgondolkodásra és továbbgondolásra szánt anyag, illetve, ha valaki egyetért vele, jó hasznát tudja venni a gyakorlatban. Kérünk Benneteket, hogy javaslataitokat küldjétek el Kéry Magdolna címére: 2000 Szentendre, Kovács L. u. 16. tel: 26/318-797