BOCS Homepage


Egy sz�kesfeh�rv�ri k�z�ss�gr�l
Bemutatkoz�sunkra a Bokor �kocsoport 1998. m�jusi tal�lkoz�j�n ker�lt sor, melynek r�vid�tett alakj�t adjuk most k�zre.
Magyar Laci �s Laura, 38 �ves, 4 gyermekes h�zasp�r vagyunk. Foglalkoz�sunk villamos �zemm�rn�k illetve �v�n� (12 �ves GYES ut�n szeptembert�l �jra munk�ban). 3 �v lak�telepi l�t ut�n, 11 �ve k�lt�zt�nk saj�t tervez�s�, k�tlak�sos csal�di h�zba, Sz�kesfeh�rv�r egyik kertv�rosi r�sz�ben.
Az �kol�gi�t, k�rnyezetv�delmet mindig fontos dolognak tartottuk, �letter�nk kiv�laszt�s�n�l is ez volt a f� t�nyez� (kertv�ros, ritk�bban lakott ter�let, az utc�val hat�ros kiserd�, 200 m�terre elter�l� egyed�l�ll� term�szeti kincs a S�st� vid�ke, lehet�s�g a kertm�vel�sre, k�z�ss�gi �letterek kialak�t�sa, stb.) Fontosak sz�munkra az emberi kapcsolatok, ezt csal�djainkban �s k�z�ss�gi bar�ts�gainkon kereszt�l, m�lyen megtapasztaltuk.
K�z�s tartalmakkal (egyszer�s�g, bar�ts�g, b�kess�gteremt�s, ad�s, seg�t�s-szolg�lat, az �let v�delme, a k�rnyezet megbecs�l�se, stb.) val� azonosul�sunk ind�tott benn�nket. Ir�nyults�gaink nagyon hasonl�ak, ez�rt k�nnyen tudunk egy�tt dolgozni.
H�zass�gk�t�s�nk ut�n k�t �vvel ad�dott a lehet�s�g, hogy egycsal�dos k�l�n�l�s�nket f�lv�ltsuk t�bbcsal�dos modellre.
Szilvi �s Andr�s (testv�r �s s�gor), valamint sz�leink keresztmam�ja (akkor 80 �ves) �s mi k�sz�lt�nk valamif�le egy�tt�l�sre.
Mamika telk�re �p�tkezt�nk, m�sf�l �v alatt rengeteg bar�ti �s csal�di seg�ts�ggel fel�p�lt a h�z. Abban az id�ben Mamik�val egy�tt 5 feln�tt �s 1 gyermek volt, jelenleg - nagymama hal�la ut�n - 4 feln�ttel �s az�ta megszaporod� 7 gyermekkel �l�nk egy�tt.

Az �p�tkez�s �s az egy�tt�l�s is komoly �sszefog�st, alkalmazkod�st ig�nyelt, de k�z�s c�ljaink, �letszeml�let�nk �s bar�ts�gunk minden akad�lyon �tseg�tett �s seg�t a mai napig benn�nket.
Az �p�tkez�s sor�n k�z�s kassz�val gazd�lkodott a h�rom csal�d. Az �lett�r kialak�t�s�ban min�l t�bb egy�ttes, k�z�s haszn�lat� dologra t�rekedt�nk. Ez sok p�nzt �s energi�t takar�tott meg csal�djaink sz�m�ra (k�z�s v�z�ra, telefon, udvar, kertm�vel�s, m�h�szked�s, f�z�s, �tkez�s, gyermekvigy�z�s, vend�gfogad�s, stb.).
K�z�s kertm�vel�s�nket is elveinknek megfelel�en k�v�ntuk alak�tani. K�rnyezet�nkben sokan haszn�lnak vegyszert, permeteznek, mi m�gis �gy d�nt�tt�nk, hogy megpr�b�ljuk a saj�t ter�let�nket k�rnyezetbar�t m�don m�velni. Nem vegyszerez�nk, permetez�nk, m�tr�gy�zunk, hanem szerves tr�gy�t, bioleveket, gy�gyn�v�ny permetez�st, n�v�nyt�rs�t�st alkalmazunk. Ami nem terem ilyen lehet�s�gek k�z�tt, azt nem er�ltetj�k. Talajtakar�st alkalmazunk, ha lehet.

A kert�nkben term� alma, szilva, cseresznye, meggy, barack, m�lna, eper, egres, szeder, naspolya, s�rga �s feh�r r�pa, hagyma, bab, bors�, paradicsom, paprika, spen�t, s�ska, karal�b�. Ezen k�v�l k�l�nb�z� gy�gyn�v�nyeket telep�tett�nk illetve hagytunk meg (kakukkf�, citromf�, menta, zs�lya, cickafark, v�rehull� fecskef�, csal�n, �tif�, k�r�mvir�g, stb.). Az udvaron �s a kertben egyar�nt sok fa �s cserje tal�lhat�.
A gyerekek nyugodtan szedhetik a gy�m�lcs�ket, z�lds�geket, nem kell f�lni a m�rgekt�l.
A kert v�g�ben m�h�szked�nk. Van egy kis �vegh�zunk.
�nell�t�sra t�reksz�nk. R�gi, megmaradt k�tb�l locsolunk, ha kell, es�vizet fogunk fel, mad�retet�t, -itat�t k�sz�tett�nk. A kert egy kis r�sz�t hagyjuk "szabadon" n�ni, itt sok �rdekes �llat megfordul (b�ka, gy�k, csiga, szalamandra, s�n, stb.).
Van egy kuty�nk, �s sz�p ty�kjaink, �gy a szerves hullad�k egy r�sze nekik jut, a t�bbit a komposztba hordjuk. A csal�d n�tagjai gyermekkorukt�l kezdve ebben az utc�ban n�ttek fel, t�bbnyire ismert�k �ket, �s k�s�bbi egy�tt�l�s�nket is figyelemmel k�s�rt�k.

Csal�djaink bels� �rt�keit igyekezt�nk "kapunkon k�v�l" is k�pviselni, �s m�sokkal k�z�s c�l�rt �sszefogni. Az utc�ban t�bben termelnek k�l�nf�le term�nyeket, �gy a cserekereskedelmet szorgalmaztuk, valamint a lak�kkal �s bar�tainkkal k�zter�leten f�s�tottunk.
Az �rt�kment�s �s ad�s megval�sul�s�ra remek lehet�s�gk�nt k�n�lkozott a karit�sz munk�ba val� bekapcsol�d�s (rakt�r m�k�dtet�s: pl. ruha, b�torok, t�zel�, stb.). A karit�sz kapcs�n megismert emberek k�z�l t�bbeket siker�lt bevonni k�rnyezetv�delmi munk�ba is.
Bar�ti k�z�ss�g�nk tagjai el�rhet� t�vols�gban �lnek egym�st�l, ez�rt gyakoriak a k�z�s munk�k. Egy�ttm�k�d�nk a k�rzeti T�ncsics Mih�ly �ltal�nos Iskol�val. A helyi saj�toss�gok �s a k�z�s c�lok t�bb sikeres akci�t eredm�nyeztek. Kiemelked�ek a minden �vben sorra ker�l� "F�ld napi" rendezv�nyek. Ilyenkor val�sul meg a k�zeli kiserd� �s S�st� homokb�nya (term�szetv�delmi ter�let) hullad�kt�l val� megtiszt�t�sa. A gyerekek nem csak a gyakorlati munk�ban, hanem az elm�leti megm�rettet�sben is tev�keny r�sztvev�k. Az akad�lyversenyeken alapos tud�sr�l tesznek tan�s�got. Ilyenkor t�bb sz�z, rendk�v�l lelkes, cselekv� gyermek vesz r�szt a rendezv�nyeken. Ez k�sz�nhet� az iskola eg�sz tan�ri kar�nak, akik p�ldaad�sukkal �szt�nzik tan�tv�nyaikat.

V�rosi szinten r�szt vesz�nk a kb. 4 �ve m�k�d� k�rnyezetv�delmi albizotts�g munk�j�ban, ami a v�rosban l�tez� �sszes k�rnyezetv�delemmel foglalkoz� csoportot �sszehangolja. Ez 2 �ve m�dosult, �s most "Z�ld Kerekasztal T�rsas�g" 1-2 havonta �ssze�l� tal�lkoz�sain vagyunk jelen, �s osztjuk meg �r�meinket, gondjainkat, valamint egy�tt l�p�nk fel �s dolgozunk k�z�s �gyekben. Sok j� embert �s munkat�rsat ismert�nk meg a tev�kenys�geink sor�n.
K�l�n �r�m�nkre szolg�l, hogy otthonunkt�l 200 m�terre ter�l el a S�st� homokb�nya 121 hekt�ros term�szetv�delmi ter�lete, amely K�z�p-Kelet Eur�p�ban egyed�l�ll� p�ldak�nt egy v�ros belter�let�n tal�lhat�. T�bb v�dett mad�r �s n�v�nyritkas�g tal�lhat� itt (pl. k�l�nf�le orchideafajt�k).
A ter�letet sok�ig hullad�klerak� helynek haszn�lt�k, megment�s�re k�l�nb�z� csoportok fogtak �ssze. Kiemelked� munk�t v�gzett a Gaja K�rnyezetv�d� Egyes�let, ma pedig a Z�ld Kerekasztal T�rsas�g.
Az 1990-ben v�dett� nyilv�n�tott ter�leten mostanra ism�t vissza�llt az egyens�ly. Leg�jabb l�p�sk�nt megval�sult a botanikai tan�sv�ny.
Szeret�nk itt �lni, sok-sok �lm�nyt, k�zdelmet, �r�met �lt�nk �t k�z�sen az �vek sor�n, �s szeretettel buzd�tunk mindenkit a b�tor �sszefog�sra.

Sz�kesfeh�rv�r, szeptember 8.
Magyar Laci �s Laura

Kapcsolat: Csire Ferenc
[email protected], T�vb.: , T�vm�sol�:, H-8141. S�rpentele 5.

Forrás: Gaia Sajtószemle