BOCS Homepage


Beszámoló a Bokor Ökocsoport 1998. január 5-ei találkozójáról
Alig kisközösségnyien gyûltünk össze, hogy meghallgassuk Sípos (S) Gyula "Halálcsillag vagy Szeretetföldje" c. elôadását a Bokorportán. Kéry Magdolna Cedric Prakash karácsonyi levelét hozta magával, ennek felolvasása után a betlehemi csillagra utalva megkérte Gyulát, hogy magyarázza meg elôadása címét. A Halálcsillag a Csillagok háborúja c. filmben a gonosz erôk technikai központját jelképezi, ezzel áll szemben a Krisztus által megváltott ember, aki csak Szeretetföldjén tud élni.
Gyula rövid szentháromságtani elmélkedéssel kezdte elôadását: Isten elsô szava, az "én vagyok" teremtô szó, ezzel már létezik a Fiú, akinek elsô szava a "szeretlek" ismét teremtô szó, így már Lélek is van, aki az élet keletkezését irányítja, hiszen az életet jelképezô vizek felett lebeg, így születik az ember, aki a világegyetem sáfára. A Sátán csak az ember segítségével kap hatalmat a világban, s ezzel megjelenik az élet ellenpólusa, a halál is. A Sátánt vonzza az élet, de nem tud vele mit kezdeni, ezért elpusztítja. Pl.: a gerazai megszállottból a disznókba kéredzkedô ördögök elpusztítják az egész kondát. Jézus hasonlatában a kiûzött gonosz lelkek víz (azaz élet) nélküli helyeken járnak.
A világ a Sátán hatalmában van, ez a bûnbeesés. Minden vallás errôl szól, pl. az igazi jógaiskola 10 elôzetes parancsolata a lélek szabadságát akarja biztosítani, enélkül a jóga csupán veszélyes praktika, mert megkötözött, gyönge, tehetetlen lelkeket szolgáltat ki a szellemi világ erôinek, s ezek lehetnek gonoszak is.
A Sátán uralmát mindig összetett nagy rendszerek biztosítják, pl. a babiloni torony, a világkapitalizmus, a TV-agykontroll, a számítógépes hálózatok. Jellemzôi: titkokra épül, beavatási szertartásokkal biztosítja híveinek, hogy különbek lesznek a többieknél; utópikus, megvalósíthatatlan dolgokat ígér; erkölcstelen és erôszakos; mindent ellenôrizni akar. Politikai formái változatosak.
Szeretetföldje politikai rendszere királyság, amelyben Krisztus a király; az igazság nem szavazás, a szerzetesi életforma nem emberi megállapodás, hanem kinyilatkoztatás dolga. A ma divatos civil társadalom nem megoldás, mert Isten nélkül semmire nem megy az ember. Pl.: a három királyok jó úton jártak, amíg a csillagot (Isten útmutatását) követték, de amint emberi eszükre hallgattak (ha Palesztina az irány, akkor Jeruzsálembe kell menni), baj lett belôle, Heródes legyilkoltatta a csecsemôket. Jobb lett volna, ha a csillagot követik, az egyenesen Betlehembe irányította ôket.
A Halálcsillag és a Sátán minden rendszere összeomlik. Ennek az összeomlásnak elôzetes jelei a természeti és társadalmi katasztrófák, amelyek egyrészt Isten ítéletét fejezik ki, másrészt próbára teszik az embert, aki a bajban vagy bezárkózik (és ezzel pusztulásra ítéli magát) vagy kinyílik a többiek felé. Ilyen társadalmi katasztrófa volt pl. Dél-Amerika ôsi bennszülött kultúrái számára a keresztény hódítás, ezzel Isten az emberáldozatokra épülô bûnös társadalmakat ítélte el. Napjainkban sokasodnak a természeti katasztrófák, ezekben az isteni figyelmeztetésekben csak a szilárd alapokkal rendelkezôk maradnak meg, akikben szeretet él.
Ezért a mai világ válságos helyzetében a környezetvédelem és a társadalmi segítségnyújtás csak a második lépés lehet, az elsô lépés a kiengesztelôdés Istennel. Ennek a kiengesztelôdésnek egyaránt fontos eleme az imádkozás és a cselekvés. Az imában azt kell megtalálnunk, hogy mi a hivatásunk, mi a népünk hivatása. Tudnunk kell, hogy bár Isten alkotott minden egyes embert, mégsem vagyunk tökéletesek, de Isten helyreállíthatja bennünk az összhangot. Meg kell látnunk önmagunkat és közösségeinket úgy, ahogyan Isten lát minket. Ezzel a hozott anyaggal kell Isten ihletésére dolgoznunk. Pl.: imádkoznunk kell azért, hogy a többiek különbek legyenek nálunk. Nem rendszerben, de rendezetten, törvények szerint kell élnünk. Személyes életszentségre kell törekednünk böjttel és imádsággal.
Gyula ezután saját életének számos eseményén keresztül tanúságot tett Isten mûködésérôl. Elmondta, hogy Törökbálinton mennyi jó kezdeményezés született az elmúlt tíz évben, s ezekben minden világnézeti és vallási különbség ellenére eredményesen mûködtek együtt a legkülönfélébb emberek. Kéry Magdi kérdésére válaszolva kifejtette, hogy nem tartja valószínûnek sem a keresztények, sem a világ egységét, de hisz abban, hogy Isten összhangot alakít ki a különbözôségekbôl. Geiszler János elmondta, hogy szerinte - Gyula szemléletével ellentétben - a világ nem a romlás, hanem a jobbulás útján halad. Álláspontjuk az idôkorlát miatt befejezett vita végére sem közeledett egymáséhoz. Gyula számos szakmai és irodalmi alkotásából hozott ajándék- és mutatványpéldányokat. Az utóbbiak a Bokorportán megvehetôk.