BOCS Homepage 

Katolikus charta
Tartalom
1. Bevezetés
2. ENSZ szövege mégegyszer emlékeztetôül
3. Nagy Ferenc füzetének összefoglalója
4. Morel válasza
5. Hegyi írása
6. Szerk. állásfoglalása
7. Nagy Ferenc kisérlete
8. Weizer Erklärung
9. KEFE-est
10. MKPK állandó bizottsági ülés
11. Katolikus karta mozgalom

Bevezetés
Folyóiratunk 95/3-as számában azzal a felhívással ismertettük olvasóinknak az osztrák és német egyház-nép-szavazás (Kirchenvolksbegehren) nevû katolikus népi kezdeményezés szövegét, hogy írják meg: kell-e Magyarországon ilyen népszavazás. Néhány laptársunk ebbôl a kérdésbôl nyomban arra következtetett, hogy mi már elôre igennel válaszoltunk és kisvártatva meg is indítjuk a magyar egyház-nép-szavazást. Olvasóink válaszait 95/4-es számunkban tettük közzé. Summázatunk szerint "ha népszavazásra nem is, de az egyház belsô dialógusának fejlesztésére sürgôs szüksége van magyar egyházunknak".
Számunkkal párhuzamosan Nagy Ferenc jezsuita, a Távlatok folyóirat egyik szerkesztôje 24 oldalas mellékletben igyekezett megakadályozni a nem tervezett népszavazást. Gondos-szorgos munkával, számos rendtársa véleményét kikérve, de a mellékletet egyedül jegyezve, a követelések mindegyikét behatóan elemezte. Mellékesen az Egyházfórumot több váddal is illette, vélekedésünk szerint igaztalanul. Szerkesztôségünk bôven hagyott idôt válaszára, amelynek közlésétôl a Távlatok arra hivatkozva zárkózik el, hogy errôl a témáról nem nyitnak vitát. Az a fonák helyzet állt elô, hogy a Távlatoknak küldött olvasói levelünket saját lapunkban kell megjelentetnünk.
Nagy Ferenc mellékletére innsbrucki rendtársa Morel Gyula válaszol. Hegyi Gyula szerkesztôtársunk pedig a népszavazás hazai sajtóját elemezve fejti ki véleményét.
A Katolikus Egyetemisták és Fôiskolások Egyesülete (KEFE) budapesti csoportja ez év február 27-én vitát rendezett, amelyrôl budapesti elôfizetôinket értesíthettük is. Bevezetésül az MTV egy még novemberben sugárzott mûsorát tekintették meg a résztvevôk, amely az osztrák és a német népszavazásról kérdezett kezdeményezôket és püspököket. Magyarázó szöveget Tomka Miklós budapesti vallásszociológus mondott a riportfilmben. A négy felkért hozzászóló (Szöllôssy Ágnes, Nagy Ferenc, Czakó Gábor és Máté-Tóth András) abban egyetértett, hogy valójában a népszavazás helyett inkább népi kezdeményezésrôl van szó, s abban is, hogy idehaza nem feltétlenül az osztrák ív pontjai a legaktuálisabbak. Kiemelték, hogy ez a forma az egyházban szokatlan. Értelme és ereje akkor van, ha mély istenkapcsolatból fakad és nem hierarchiaellenességbôl vagy hamis haladiságból.
A KEFE est résztvevôi nem jutottak eredményre arról, hogy milyen módszerrel és milyen pontokról lehetne és kellene a magyar katolikusokat is véleménnyilvánításra szólítani. Nagy Ferenc az év elejétôl dolgozik egyfajta mai katolikus hitvallási szövegen, ami nem tagadná le, hogy egyházunk súlyos gondokkal küzd, de aláírói inkább magukat köteleznék belsô megújulásra és egyházuk iránti feltétlen hûségük aktivizálására.
Úgy döntöttünk, hogy most közreadott anyagaink ismeretében arról kérdezzük olvasóinkat, mi legyen a katolikus kartában és milyen módszerrel lehetne folyamatosan, minnél szélesebb kör számára lehetôséget adni a közremûködésre.