BOCS Homepage 

Jezsuita nagyágyú
Egyes magyar jezsuiták a népszavazás pontjairól

Népszavazás?
Nem szerencsés a magyar egyházban megismételni az osztrák egyház-nép-szavazást, mert kimenetele bizonytalan, kétértelmû lenne. Nem lehetne kideríteni, hogy az aláírók az egyes pontokkal mennyiben azonosulnak, vagy csupán általános megújulás sürgetéseként csatlakoznának. Különben is a magyar lakosság már belefáradt az egyházi ügyekbe is. Érdektelenül elmenne a kezdeményezés mellett. Csak a szélsôséges liberalisták, meg a szenzációéhes sajtó használná ki a dolgot, hogy cinikusan tovább bomlassza a nemzeti és vallási érzületet.
Az egyházban nem lehet dogmatikai-tanbeli kérdésekrôl szavazni, jóllehet pl. XII. Piusz pápa megkérdezte a világ püspökeit, mielôtt Szûz Mária mennybevitelérôl dogmát hirdetett volna. "Kizárólag az egyház eleven tanítóhivatalára van bízva az a feladat, hogy hitelesen magyarázza Isten írott vagy áthagyományozott igéjét." (Dei Verbum 10)
Akik ebbe a folyamatba erôszakos követelésekkel, népszavazással be akarnak "segíteni", azok nem szeretik, nem tisztelik a "Sancta Mater Ecclesia"-t
Nem
Az egyes pontokban olyan követeléseket fogalmaznak meg a kezdeményezôk, melyekkel a katolikus egyház tanítása szerint nem szabad egyetérteni.
Komoly dogmatikai problémák merülnének fel, ha egyetemes zsinatokon nôk is teljes joggal résztvennének. (13) A nôk papszentelése "Krisztusnak az egyház alapszerkezetét meghatározó akaratából" érvénytelen lenne. (15) Ezt a tanítást leszögezte II. János Pál pápa az Ordinatio sacerdotalis kezdetû apostoli levelében, amelyet a Hittani Kongregáció mint "hitletéteményhez tartozó" kijelentést aláhúzott (1995. október 28.)
A fogamzásgátlás tilalma az egész erkölcsi törvény egyik része. Amint az egész, úgy ez a rész is "elvben" tévedhetetlen tanítása az egyháznak, hiszen megtartása szükséges az üdvösségre. (18)
Igen
A kezdeményezésnek fentieken kívüli pontjai a világegyházban, a tanítóhivatalon belül és a teológusok között is vita tárgyát képezik. A papság valóban gyakorolja szolgálatként tisztségét, ne teremtsen mûködésével szakadékot a hívek felé. (11) Az egyháztörténelemben számtalan módszert alkalmazva is mindig sikerült jó és rossz püspökjelölteket kiválasztani. A jelöltek megnevezésével kapcsolatban lehet a módszereken fejleszteni, amint az osztrák püspökök is törekednek erre. (13) A paphiány egyik könnyítéseként számos püspök és bíboros is sürgeti a lelkipásztorkodásban kipróbált férfiak (viri probati) felszentelését, amelynek remélhetôleg a következô pápa zöld utat ad. A cölibátus szabadon választása helyett és elôtt inkább "sürgôsen új lelkipásztori koncepció" kellene. (17) Fel kellene készülnie az egyháznak arra, hogy a katolikus szexuálerkölcs miatt küszködôk megôrizhessék az egyházhoz való hûségüket. (19) A házasság elôtti kapcsolatok és a homoszexualitás kérdésében az új körülményeket figyelembevéve kell kialakítani a lelkipásztori magatartást. (20) Az újraházasodott elváltakkal szembeni egyházi magatartásban a lelkipásztori okosságot hangsúlyozó német püspökök állásfoglalása nagyobb irgalmat sugároz, mint a Hittani Kongregációé. (22) Minden keresztény köteles az örömhír jegyében légkört teremteni maga körül, s ennek szellemében növelni erôfeszítéseinek terét. (21)
Sôt
Ezekkel a problémákkal - ugyan nem veszekedve, hanem "csendesen, békésen, de céltudatosan és kitartóan" (24) - Magyarországon is foglalkozni kell. Öt pontban foglalható össze az, amire a diffenrenciáltan és katolikusul tárgyalt népszavazási követelményeken túl magyar egyházunk helyzete miatt szükség van.
(1) Rendíthetetlen aprómunka a mély megújulásért
(2) Behozni lemaradásunkat az említett és említetteken túli témák katolikus tárgyalásában
(3) Központi közvéleménykutatást a magyar katolikus egyházról
(4) Keresztény párbeszédet az ifjakkal a baloldali ideológiák elhárítására
(5) Társadalmasítani az intézményeket és védelmezni az egységet
1995. november 20.
1 Összefoglalónk a Távlatok c. jezsuita folyóirat 1995 karácsonyi számának melléklete alapján készült, melyet Nagy Ferenc SJ állított össze. Munkájában támaszkodott Ádám János SJ, Bárdosy Éva, Brückner Ákos Elôd Ocist, Gyorgyovich Miklós, Hartai Éva, Hevenesi János SJ, id. Kavin Ferenc, Kovács Lajos Péter, Nemeshegyi Péter SJ, Nemesszeghy Ervin SJ, Pálos Antal SJ, Pregun István, Rónay László, Szabó Ferenc SJ és Tarnai Nándor hozzászólására.