BOCS Homepage 

Magyar katolikus hitvallás és elkötelezés - 1996

Nagy Ferenc tervezete

Ha nem egyház-nép-szavazás, akkor hitvallás és elkötelezôdés - ezzel a felvetéssel kereste fel Nagy Ferenc jezsuita számos rendtársát és ismerôsét. Az alábbiakban kivonatosan ismertetjük elképzelését és hitvallási pontjait. Ez a szöveg a szerzô által külön is hangsúlyozva vitára bocsájtott példány, amely 1996 február 8-án kelt. Amit a Távlatok mellékletében negatíve fogalmazott meg, azt itt technikai és gondolati szempontból egyaránt pozitíve tárja a katolikus nyilvánosság elé.
Célkitûzés
A magyar katolikusok számára felkínálni egy a magyar egyház és a magyar társadalom valóságába gyökeredzett és arra érvényes elkötelezôdési lehetôséget. Olyan nyelven kell ezt felkínálni, ami híd a kiérlelt egyházi hagyomány és a ma emberének nyelve között. A csatlakozók hitelesíthetô aláírás formájában fejeznék ki egyetértésüket. Az elôkészítés fázisában a felhívás szövegét kell pontosítani, valamint felállítani egy elôkészítô bizottságot. Ebben a fázisban a koordináló szerepet telefon- és fax számai közreadásával a szerzô vállalta.
Témakörök
Az öt és fél oldalas sûrûn gépelt szöveg minden pontja három részre tagozódik. Tétel - dogmatikai kifejtés - gyakorlati következmény. Itt csak a tételeket közöljük szószerint.
1. A mindenható Istennel eleven kapcsolatban formáljuk egyéni és közösségi életünket.
2. Istennek hittel adózó közösség vagyunk; hisszük és életünk áldott kincseként fogadjuk be azt az üdvösséges tanítást, amelyre, egyházunk élô hagyományából merítve, a római pápa és a vele közösségben lévô püspökök tanítanak minket.
3. Életünk lényeges részeként éljük meg a liturgiát, nevezetesen a szentségeket, éspedig saját korunk liturgiáját.
4. Valljuk, hogy Isten népének közösségében mindenkinek azonos az alapvetô emberi és istengyermeki méltóséga.
5. Tevékenyen és felelôsen, konkrét szolgálatokkal is részt veszünk egyházunk életében.
6. Egységben élünk egymással: szentatyánkkal, püspökeinkkel, papkainkkal és Isten egész népével.
7. A Szentlélek ajándékából az egyház szeretetközösség. Tehát a testvéries összetartozásnak, a becsületes nyíltságnak és az egymás iránti ôszinte jóindulatnak kell jellemeznie.
8. Az egyházközösséggel vagy társadalommal szemben elkövetett igazságtalanságokért, vétségekért, mulasztásokért az emberi, társadalmi, történelmi bocsánatkérést és jóvátételt szükségesnek tartjuk.
9. Keressük az együttmûködést keresztény testvéreinkkel, az istenhívôkkel és minden jóakaratú emberrel.
10. Felelôsnek érezzük magunkat a hátrányos helyzetûekért, a társadalom peremére szorultakért, az elnyomottakért és szolgálni akarjuk ôket.
11. Megtesszük a tôlünk telhetôt, hogy itthon és más népeknél a nemzetek és nemzetiségek igazságos jogai érvényesüljenek, minden ember és társadalmi csoport azonos megbecsülésben részesüljön; munkáljuk a megbékélést és a kiengesztelôdést.
12. Otthonunknak tudjuk és érezzük magyar hazánkat, és otthonunkként akarjuk oltalmazni és építeni.
13. Korunk minden zûrzavara ellenére bízunk Krisztus megváltásában, és az egyházat a reménység és a béke jeleként és forrásaként éljük meg és építjük.