Együttműködési megállapodás

az Oktatási Minisztérium és a

Környezetvédelmi Minisztérium

között a környezeti nevelés,

oktatás, képzés fejlesztéséről

A Környezetvédelmi Világnapon a két tárca politikai államtitkára aláírta azt a három évre szóló megáI1apodást, amely alkalmas keretegyezmény a környezeti nevelés közös fejlesztéséhez. Idézetek a Megállapodásból:

"…a környezeti nevelés állami feladatának teljesítése során együttműködnek a következő stratégiai fontosságú területeken:

l. Az óvodai nevelés területén támogatják az intézményi nevelési programok fejlesztését:

2. A közoktatás területén vállalják a 6-l8 éves korosztályok korszerű környezeti és egészségnevelésének támogatását a környezetharmonikus, egészséges és konstruktív életvezetés családtervezés lehetőségeinek megismertetésében és elsajátításában. Biztosítják a Nemzeti Alaptanterv követelményeiben megfogalmazott szemlélet és minőség érvényesülését.

3. A szakképzésben lehetőséget biztosítanak: arra, hogy a környezet- és természetvédelmi, valamint minden más, nem szakirányú területen a diákok hite1es és korszerű környezet--és természetvédelmi ismereteket és tudást szerezhessenek a környezetük állapotáról és környezetük megőrzésének lehetőségeiről, feladatairól, állampolgári kötelezettségeikről és cselekvési lehetőségeikről.

4. Támogatják, hogy a felsőoktatás területén – a Nemzeti Környezetvédelmi Programnak, a Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogramnak és a Nemzeti Környezeti Nevelési Programnak megfelelően – minden főiskolai és egyetemi hallgató korszerű, felsőfokú szakmai ismereteket kapjon környezete állapotáról, a magyar környezet- és természetvédelem feladatairól, a szakterületén e1végzendő feladatairól és a környezettudományok kutatásának, gyakorlati alkalmazásának legújabb eredményeiről. A Felek fontosnak tartják, hogy a többkarú, multidisz-ciplinális felsőoktatási intézmények lehetőséget biztosítsanak arra, hogy a környezeti problémák sokoldalú szakmai megközelítése meghatározott tudományos programmá váljon. A Felek támogatják a környezeti problémák megoldásával kapcsolatos tudományos kutatást. A Felek együttműködnek a környezetvédelmi és környezettudományi felsőfokú ismeretek oktatásának tartalmi kialakítása érdekében. E tekintetben elsőd1egességet élveznek a pedagógusképző intézmények.

A Felek együttműködnek a felsőoktatási intézmények, valamint minisztériumi területi szervek, háttérintézményeik és támogatott társadalmi szervezetek bevonásával, a gyakorló pedagógusok környezeti nevelési-oktatási tematikájú továbbképzési rendszerének fejlesztésében.

Együttműködnek a gyakorló pedagógusok környezeti továbbképzési rendszerének kialakításában és fejlesztésében, az akkreditált továbbképzési programok megvalósításában a közoktatás valamennyi szintjén és a szakképzés speciális területein.

5. Elismerve a környezetükért felelős, hitelesen tájékoztatott állampolgárok nevelésének céljait, együttműködnek a törvényelőkészítő és tantervfejlesztési munkában, a közoktatás, a szakképzés, a felsőoktatás és a nemzeti parkokban folyó terepi oktatás fejlesztésére irányuló korszerű követelmények megfogalmazásában.

6. Együttműködnek a tankönyvek, oktatási segédeszközök és más ismerethordozók tartalmi követelményeinek meghatározásában, a tankönyvek környezeti nevelési szempontú felülvizsgálatában, támogatják az ilyen irányú kutatást és publikációt.

7. Együttműködnek a minőségbiztosítás, a szakmai felügyelet és tanácsadás szempontjainak, követelményeinek kidolgozásában és az iskolafenntartói, intézményi tevékenység, tantervfejlesztés minősítésében és értékelésében.

8. A környezeti nevelés terén támogatják a tehetséggondozás területeit, az országos közoktatási és szakképzési tanulmányi versenyek megrendezését. Hozzájárulnak a felsőoktatás területén a tudományos diákköri munka és a doktori képzés támogatásához és elismeréséhez.

9. Az információáramlás szervezett formáinak kialakítása révén - háttérintézményeik és területi szerveik bevonásával- kölcsönösen hozzájárulnak a környezeti nevelés érdekében folytatott oktató, nevelő és szemléletformáló tevékenység gyakorlatához. Együttesen és egyeztetett módon támogatják a felsőoktatás, a távoktatás és az iskolarendszeren kívüli képzés, ismeretterjesztés, tájékoztatás fejlesztését.

10. További tárcaközi együttműködést kezdeményeznek az egészségügyi, szociális és családügyi, ku1túrá1is, ifjúsági és sport, földművelésügyi és vidékfejlesztési és a belügyi kormányzattal és minden további érintett tárcával a felnövekvő generációk egészséges fejlődésének és értéktudatának felelős, összehangolt fejlesztése érdekében.

11. Külföldi szakmai kapcsolataikat kölcsönösen és egyeztetett módon tartják fenn és bővítik a tapasztalatcsere és a hazai nevelési eredmények nemzetközi megismertetése, valamint a határon túli magyar oktatási intézmények támogatása céljával.