A Környezeti Nevelési Hálózat adatbázisának áttekintése

(1998. április)

Helyzetkép

A magyarországi iskolák száma 4645, melybôl 3852 általános iskola, 504 gimnázium, 626 szakközépiskola, 450 szakmunkásképzô, ill. szakiskola. Ezek többféle kombinációja is elôfordul. Adatbázisunkban szerepel ezen kívül 2335 napköziotthonos, környezetvédelmi irányultságú óvoda, és számos egyéb intézmény is (egyetem, fôiskola, gy.p. intézmény, hivatal).

A Környezeti Nevelési Hálózat felmérési adatai tehát a teljes közoktatási rendszerrôl valamint az említett óvodákról és egyéb intézményekrôl szolgáltatnak információkat a környezeti nevelés szempontjából. Az adatok az alábbi forrásokból állnak össze:
- országos felmérés (1993. jan.)
- különbözô környezeti nevelési egyesületek adatai (1993. jún.)
- adatfrissítés (1994. jún.)
- 1995. felmérés
- folyamatos adatfrissítés
- 1996. iskolakert-felmérés (a továbbiakban dôlt betûvel)
- 1996-98. KTM pályázatok összesítése (pl. erdei iskola pályázat, óvodakert, természetvédelmi tábor: összesen 10 különbözô környezeti nevelési pályázat)
- 1997. decemberi teljes körû adatgyûjtés (jelenlegi helyzet)

Az adatbázisban 6425 olyan tanár van, akinek a szakja (végzettsége vagy gyakorolt szakja) ismert. A legtöbb tanár természetesen két szakos. A szakok megoszlása a környezeti nevelésben részt vállaló tanárok körében:
2928 biológia
1765 földrajz
1158 kémia
1067 tanító
616 matematika
619 technika
382 testnevelés
349 fizika
294 nyelvszakos
257 rajz
204 történelem
197 magyar, stb.
108 környezetvédelem, ökológia, kv. mérnöktanár továbbá:
346 környezetvédelmi munkacsoport vezetô
1572 igazgató, ill. óvodavezetô (nem feltétlenül környezetvédelmi érdeklôdésû)
3815 óvónô

Az adatbázis jelenlegi feltöltöttsége

Környezeti nevelôk teljes száma: 12733 fô
Intézmények teljes száma: 7049
Címadatok: 19782 db
Telefonszámok: 5567 db
Fax: 863 db
Email címek: 84 db
Nyelvismerettel rendelkezô tanárok: 840 fô
E felmérésben részt vevô intézmények száma: 2881
E felmérésben részt vevô tanárok száma: 5337
Jelenlegi egyesületi taglétszám: 5104 fô
Egyesületi tagságát megszüntette: 197
Nem érkezett visszajelzés 526 tagiskolánkból
Jelentkezett új tagként: 988
Egyesületi hírlevél postázási cím: 6599 (véletlenül kerek szám)
Olvasók száma: 25410 (3,85 olvasó/példány)

Az iskola mûködési környezete:

44 % falu
12 % kertváros
14 % lakótelep
29 % városias
1 % egyéb (pl. belváros, tanya, erdei iskola stb.)

Van környezeti nevelési munkacsoport: 21 %

B2. kérdés: Környezeti nevelôk száma:5026 (a válaszadón kívül)
Egészségnevelôk száma: 4798
Az iskolák létszámához viszonyítva: 160 tanulóra jut egy környezet- ill. egészségvédô tanár.

óvodáknál: Környezeti nevelôk száma:2228 Egészségnevelôk száma: 2027
Az óvodai létszámhoz viszonyítva: 22 gyermekre jut egy környezet- ill. egészségvédô óvónô.

Tudósítás az iskolákból

B3. kérdés: A Helyi Tanterv környezeti nevelési értékelése:

3,8% 0 Még nincs tanterv
2,8% 1 Egy tantárgy/pedagógus feladata
27,4% 2 Több tantárgyban néhány óra
38,6% 3 Természettudományokban tananyag
20,9% 4 Minden tantárgyban hangsúlyosan
6,5% 5 Elsôdleges a Helyi Tantervben

B4 kérdés: Milyen módokon éri a gyerekeket környezeti nevelési hatás:

74% Tanórán foglalkozáson
58% Kiránduláson
20% Szakkörön
59% Osztályfônöki órán
46% Legalább 3 módon a fentiek közül
28% Teljes körûen, életmódot is meghatározó módon

Összehasonlításul az elôzô felmérés eredményei:

12 % önálló óra
66 % néhány tantárgyban
11 % minden tantárgyban
44 % osztályfônökin
20 % terepen
16 % erdei iskola
8 % témahét
20 % egyéb (szakkör: 8 % fakultáció: 1 % tábor: 0,8%) valamint témanap, iskolarádió, akciók, úttörô, cserkész foglalkozás

A fenti adatok az összehasonlíthatóság kedvéért csak az iskolákra vonatkoznak. Az óvodai visszajelzéseket szintén rögzítettük, de itt nem közöljük.

B5. kérdés: Környezet és természetvédô szakkörök A válaszadó iskolák 907 szakkörrôl számoltak be, melyeken összesen 17978 diák vesz részt (átlag 20 fô szakkörönként).

C1. kérdés: Van-e, volt-e hasznos együttmûködési kapcsolata az intézménynek az alábbi szervezetekkel:

Csak iskolák esetén (csökkenô sorrendben):

622 önkormányzattal környezetvédelmi területen
489 KGI savasesômérés
473 más környezetvédelmi, term.védelmi egyesülettel
434 megyei pedagógia intézettel
432 erdôfelügyelôséggel (többnyire fásítás)
423 µNTSZ
415 természetvédelmi hatósággal, nemzeti parkkal
302 múzeummal
200 környezetvédelmi felügyelôséggel
181 NEVI

A savasesômérési program évek óta fut teljes rendszerességgel, ennek köszönhetô (a fenntartó önkormányzatok utáni) elôkelô második hely. Sok iskola a szöveges részben is felsorolja, hogy milyen eszközöket és programfüzeteket kapott a KGI-tôl. Külön méltányolandó, hogy a savasesômérést egyetlen ember szervezi: Szabóné Bagi Éva.

Csak óvodák esetén

182 önkormányzat
146 MPI (pályázatok, továbbképzések)
129 más egyesületek (külön részletezve)
119 µNTSZ (Szív Kincsesláda program, fogkefe, felügyelet)
87 természetvédelmi hatóság, NP
69 erdôfelügyelôség (óvodai fásítás)
69 múzeum
50 NEVI (dohányzás-megelôzés)

A környezetvédelmi felügyelôség, ill. a KGI savasesômérés az óvodáknál még nem aktuális.

A különbözô egyesületeknél (7. pont) a válaszadók száznál több társadalmi szervezetet nevesítettek, fôként városvédô és faluszépítô egyesületeket, de megtalálhatunk itt sok olyan megyei vagy országos szintû egyesületet, akik rendszeresen foglalkoznak a környezetvédô pedagógusokkal. Említettségi sorrendben:

Iskolák Iskolák+óvodák Egyesület neve
75 db 88 db MME
29 38 Zöld Szív
21 37 KOKOSZ
25 36 MKNE
12 25 Körlánc
22 22 E-Misszió
18 22 TKTE
12 13 Életfa
12 12 Csemete

Tíznél kevesebbszer, de egynél többször említették a következôket: Reflex, Erdei Iskola, Tisza Klub, Hajdúböszörményi ITK, Varangy Akciócsoport, Göncöl, Bokor/Ökocsoport, Nôk a Balatonért, FÖK, TermészetBúvár, Holocén, Humusz, Tridea, Levegô Munkacsoport, Miskolci Ökológiai Intézet, MKVE, MTBSZ, TIT, MTVSZ, Cserkészet, Zöld Sziget, Humánökológusok, Felsô- Tisza Alapítvány.

Erre a kérdésre csak 627 válasz érkezett. Több ezer iskolának nincs említésre méltó kapcsolata a Környezeti Nevelési Hálózaton kívül más egyesületekkel. Ismételten kérjük a társszervezeteinket, hogy amennyiben lehetôségeik engedik, vegyék fel a kapcsolatot a kimaradt iskolákkal, különösen azokkal akik ezt igényelnék is (ld. a következô pontot). A szükséges címeket rendelkezésükre bocsátjuk.

(Összehasonlításul a tavalyi megfelelô adatok: Körlánc 89, MKNE 68, Zöld szív 45, TKTE 29, KOKOSZ 18, Erdei Iskola Egyesület 16, MME 8, MTVSZ 12, Csemete 11, E-Misszió 9, Bokor/Ökocsoport 7, Hálózat az élôvizekért 6, TermészetBúvár Egyesület 4, Reflex 3, és még sok helyi egyesület.)

Az egyesületi hírlevéllel kapcsolatos információk: Rendszeresen olvassa: 96 % Továbbadja: 85 %, átlagosan 3,35 kollégának.

Bár sajnos
- nem elég gyakran jelenik meg
- az eseménynaptár és a pályázatok határideje rövid
- rendszertelen a megjelenés
- kevés a pályázat, és az ûrlapokat nem lehet idôben megszerezni.

C3. kérdés: Kikkel szeretne kapcsolatba kerülni? Itt természetesen azok kerülnek elôre, akikkel eddig nem volt kapcsolatuk az iskoláknak, óvodáknak, de a kapcsolatfelvételt fontosnak érzik a pedagógusok. Reméljük, hogy a KTM segítségével az érdemi kapcsolatok még az idén kialakíthatók.

Iskolák óvodák Intézmény neve
492(1.) 181(1.) természetvédelmi hatóság, NP
299(4.) 119(4.) környezetvédelmi felügyelôség
231 50 KGI
131 47 µNTSZ
183 95 önkormányzat
358(2.) 141(3.) NEVI
201 107 más egyesületek
234 111 múzeumok
302(3.) 176(2.) erdôfelügyelôség (fásítás)
156 95 pedagógiai intézetek

A természetvédelmi hatóságoktól, nemzeti parkoktól a beszámolók szerint bemutatót, túravezetést, kirándulási lehetôséget kaphatnak az intézmények, s ezekre továbbra is nagy az igény. égy látszik, nem csökken a fásítási kedv: az érdeklôdôket kapcsolatba hozzuk az erdôfelügyelôségekkel. A Nemzeti Egészségvédelmi Intézet (NEVI), már a neve alapján is nagyon sok hasznosat tehetne az iskolákban, óvodákban. A környezetvédelmi felügyelôségektôl adatokat, mérôeszközöket, környezetvédelmi vetélkedôt kaphatnak a hozzájuk forduló érdeklôdôk.

A szöveges válaszok alapján jelezhetjük, hogy az iskolák egyre több pályázati lehetôséget ismernek meg, és igyekeznek több forrásból is meríteni a környezeti nevelés fejlesztése érdekében. A leggyakoribb pályáztató a fenntartó önkormányzat és a központi hivatalok, megyei hatóságok. Sok esetben nem derült ki a válaszokból, hogy nyertek-e a pályázatokon, vagy esetleg csak a pályázás lehetôségéig jutottak el. A fásítási pályázatokat (erdészeti felügyelet, önkormányzat) majdnem mindenütt sikeresnek jelezték. Az iskolakertek fásításon túlmenô fejlesztése úgy tûnik stagnál. Faluhelyen sok iskola együttmûködése az önkormányzattal abban nyilvánul meg, hogy az iskolások falutakarítást szerveznek, amelyhez a szállítóeszközöket az önkormányzat biztosítja.

Néhány további adat az iskolakert-felmérésbôl

Van elkülönített tankert az iskolák 38 %-ában.
A tankert jellemzôje:
48 % zöldséges
10 % gyümölcsös
18 % virágos
42 % ezek kombinációja ill. vegyes
4 % tangazdaság
4 % gyógynövények is vannak
7 % biokert jellegû

növénygyûjtemény, esetleg arborétum 38 iskolában található rendszertani bemutató kert 16 növénytársulások bemutatása 61 fajtagyûjtemény 47 iskolakertben.

Elgondolkodtató az iskolai büfé és a hulladékválogatás rossz helyzete. Az iskolák ezen a téren szinte tehetetlennek érzik magukat. Sokkal jobb a hozzáállás és az eredmény a hagyományos környezeti tényezôkkel kapcsolatban (konyha, növények, udvar, víztakarékosság). Tudomásunk szerint ma Magyarországon senki sem végez szervezett vegyszergyûjtést az iskolai szertárakból.

Megj.: Az adatokat lezártuk 1998. április 7-én.

1. melléklet

A K00 adatbázis fontosabb adatainak leírása:
AZON az intézmény egyedi azonosítója
IRSZ az iskola irányító száma
NEV az iskola teljes neve
HELYSEG az iskolacím helységneve
UTCA az iskola címe
TEL1 telefonszáma
FAX esetleges faxszáma
TIP iskola típusa

A környezeti nevelôk K00TAN adatbázisának adatai:
IRSZ a pedagógus címének irányító száma
NEV teljes neve
HELYSEG címének helységneve
UTCA címe
TEL1 telefonszáma
SZAK tanári szakja, szakpárja
- mt = matematika ma = magyar
- te = technika tn = testnevelés
a többi egyértelmû
NYELV a tanár nyelvtudása - a = angol, n = német, o = orosz a többi ki van írva

A K00KIEG adatbázis sok kódolt mezôt tartalmaz, melyrôl érdeklôdôknek szívesen adok felvilágosítást
SZOV max. 250 betûnyi szöveg az iskola környezetvédô tevékenységérôl
AJ kik ajánlották az iskola tevékenységét figyelemre méltónak
LSZ az iskola tanulói létszáma

A K00TOVAB adatbázis mezônevei megegyeznek a kérdôíven alkalmazott jelölésekkel.

Az egyes adatbázisok az AZON egyedi azonosító segítségével kapcsolhatók össze. A pedagógusok ezen kívül egyedi személyi azonosítóval is rendelkeznek. A települések koordinátáival való összekapcsolás a helységnévvel történik.

A TELEP8 térinformatikai adatbázis adatai: XCOORD Az iskola helységének térképészeti koordinátái egy YCOORD külsô ponttól Keletre ill. Északra centiméterben MEGYEKOD Az iskola megyéjének számkódja
- 1 = Budapest
- 2 = Baranya
- 3 = Bács-Kiskun
- 4 = Békés
- 5 = Borsod-Abaúj-Zemplén
- 6 = Csongrád
- 7 = Fejér
- 8 = Gyôr-Sopron-Moson
- 9 = Hajdú-Bihar
- 10 = Heves
- 11 = Komárom-Esztergom
- 12 = Nógrád
- 13 = Pest
- 14 = Somogy
- 15 = Szabolcs-Szatmár-Bereg
- 16 = Jász-Nagykun-Szolnok
- 17 = Tolna
- 18 = Vas
- 19 = Veszprém
- 20 = Zala
LAKOS Az iskola helységének nagysága lakosok száma szerint
FAJTA Az iskola helységének közigazgatási típusa
- 1 = fôváros
- 2 = megyei város
- 3 = város
- 4 = község
- 5 = falu
ARANYK A helység földjének átlagos aranykorona értékszáma
- Alacsony aranykorona erdôs-hegyes vidéket, nemzeti
parkokat is jelenthet
- Magas aranykorona általában nagyvárosi település

2. melléklet

Munkaterv az adatbázis fejlesztésére (1998. elsô félév)

A KTM-mel kötött munkaszerzôdés keretében tovább folytatjuk a KTM környezeti nevelési pályázatok beépítését a meglévô adatbázisba (kb. havonta egy pályázat). Ennek elemei: XLS fájlok konvertálása MS-ACCESS, DBF fájlformátumba helyesírási hibák javítása kettôzések, adathiányok kiszûrése egyedi azonosítók kitöltése hiányzó elemek kiegészítô adatbázisba gyûjtése adatbázis relációk felépítése (tanáradatbázis felé, térinformatika adatbázis felé, telefonszám adatbázis felé) az összesített adatbázisból telefonos adatszolgáltatás, kimutatások készítése hetenkénti frissítés a KTM helyi hálózatán

Az adatbázisokat kérésre minden szakmai szervezetnek betekintés céljából ingyenesen rendelkezésre bocsátjuk, és a magyar környezeti nevelés fejlôdése érdekében folyamatosan adatokat szolgáltatunk. (Adatkérési lehetôség: Dr. Dôry István, Környezeti Nevelési Hálózat, 2000 Szentendre, Kovács L. u. 16. Tel: 26/318-797)