Last updated:
Sept 2, 97

BOCS Homepage
KAIROS EUROPA

Predstavenie procesu
" Smerom k Európe za spravodlivost' "

Kairos logo
Kairos "slnko spravodlivosti"


Kairos, slovo z gréckej mytológie je tiez spojené s významom zo sv. písma; "Kairos" oznacuje "priaznivý a rozhodujóci moment pre zmenu; prílezitost' k lepsiemu".

Pre KAIROS EUROPA tento moment nastal práve teraz. Teraz je ten správny cas zmenit' " Európu - pevnost' "; teraz je cas stanovit' vierohodné znaky uzmierenia medzi l'udstvom a prírodou; teraz nadisiel cas pracovat' a zamerat' svoje úsilie smerom k Európe za spravodlivost'.


Kairos Europa si zvolil symbolické obdobie zjednotenia Európy a 500 rokov kolonializmu, aby zinicioval proces zmeny: Spájanie malých skupín, organizácií a sietí v solidarite s odcudzenými a sociálne vydedenými za úcelom spolupráce za sociálnu spravodlivost.

HISTORICKÝ MÍLNIK - "Parlament národov".
Jedným z dôlezitých mílnikov procesu bola Strasburgská udalost' - "Parlament národov". Sedem dní trvajúca udalost', ktorá priviedla vyse 500 predstavitel'ov skupín a sietí z celej Európy do Strasburgu. Zaclenení boli tiez reprezentanti z Afriky, Ázie a Latinskey Ameriky. Bola to prílezitost' na uvazovanie, následné formulovanie a prezentáciu problémov "mlciacej väcsiny" pred Európskym parlamentom.

PROGRAMOVÉ LÍNIE
Kairos Europa zabezpecuje systém v rámci Európy pre skupiny, organizácie a siete usilujúce sa o sociálnu spravodlivost', mierové spolunazívanie a ochranu prírody, aby tieto mohli spolupracovat' a osvojovat' si spolocné línie programu. V súcasnosti Kairos Europa prebieha v rámci desiatich programových línií:

 • Boj proti mechanizmom vedúcim k ochudobñovaniu a zadlzovaniu - Ciel': Pustit' sa do boja s globálnym financnym a ekonomickým mechanizmom a nachádzat' miestne, národné, európske a medzinárodné alternatívy.
  Kontaktná osoba: Martin Gück / Heidelberg
  Tel./ Fax: +49-6221-78 11 80 / 78 11 83

 • Financné Mikro-alternatívy
  Ciel': Uskutocnenie podvojnej stratégie prijímania praktických a zivotaschopných financných modelov v miestnych komunitách a súcasne vytváranie predpokladov na boj proti znecist'ovaniu zivotného prostredia, nezamestnanosti, moci a sociálnemu vylúceniu.
  Kontaktná osoba: Hans Verburgh / Utrecht
  Tel. / Fax: +31-30-231 43 14 / 234 39 86

 • Obecné spolky
  Ciel': Spájanie ignorovaných a solidárnych skupín so zväzmi, charitatívnymi organizáciami a cirkvami proti sociálno-ekonomickej a ekologickej degradácii.
  Kontaktná osoba: Jutta Wenz / Mannheim
  Tel. / Fax: +49-621-41 50 09 / 41 69 84

 • Migrácia
  Ciel': Ul'ahcit' rozvoj vseobecného systému porozumenia a pustit' sa do riesenia problému migrácie v Euróoe, aj s jeho následkami v obidvoch (ako vysielajúcej, tak aj prijímajúcej) krajinách. Riesit' sociálno-politický vplyv na migrujúcich.
  Kontaktná osoba: David Forbes / London
  Tel. / Fax: +44-171-729 79 85 / 01 34

 • Identita a práva etnických mensín
  Ciel': Podporit' kultúrnu rozmanitost' v Európe spôsobom, ktorý neuprednostñuje ziadnu identitu.
  Kontaktná osoba: Dara Molloy / Ireland
  Tel. / Fax: + 353 99 / 612 45

 • Duchovnost' odporu a solidarity
  Ciel': V rámci odporu Európe, ktorá by bola chápaná ako pevnost' a zároveñ v rámci solidarity s Európou za spravodlivost', hl'adáme a usilujeme sa objasnit' zdroje nasej vernosti a sily.
  Kontaktná osoba: Markus Himmelbauer / Linz
  Tel. / Fax: +43-7673-51 91 / 48 23

 • Mier a zivotné prostredie
  Ciel': Obnovit' obciansku spolocnost' vo východnej Uurópe (nejmä na Balkáne), zdôrazñovat' problém spravodlivosti, mieru a zachovania stvorenia. Podpora Úsilia malých alternatívnych komunít a podporných kultúr.
  Kontaktná osoba: Gyula Simonyi / Budapest
  Tel. / Fax: + 36-22-343 823
  E-mail: [email protected]

 • Kairoská zenská pracovná skupina
  Ciel': Vytvorit' priestor pre pokracovanie výmeny, prieskumu a budovania perspektív zien v rámci procesu zmeny Kairos.
  Kontaktná osoba: Anna Karin Hammar / Lund
  Tel. / Fax: +46-46-35 89 26 / 18 81 82

 • Kairos Jeunesse (koordinácia mládeze)
  Ciel': Vytvorit' európsku platformu pre neplnoletých a migrujúce mládeznícke skupiny a tých, ktorí ich podporujú, a zapojit' ich do procesu "Kairos", za sociálnu spravodlivost'.
  Kontaktná osoba: Albert Gyan / Brussels
  Tel. / Fax: +32-2-478 34 70 / 478 47 12

 • Európske ekumenické zhromazdenie Za spravodlivost', mier a zachovanie stvorenstva
  Ciel': Mobilizovat' pokial' mozno co najviac skupín a cirkevných zborov k úcasti na vytvorenie Európskej koalície zamierenej na prípravu zhromazdenia v Grazi, ktorá by mala na zreteli praktické príklady a modely zmierenia.
  Kontaktná osoba: Ulrich Duchrow / Heidelberg
  Tel. / Fax: +49-221-78 07 18 / 78 11 83


 • STRUKTÚRA A CLENSTVO
  Kairos Europa má otvorenú clenskú politiku, ktorá umozñuje skupinám, organizáciám a siet'am zúcastnit' sa ako clenovia, alebo partneri na vytváraní koncepcie, plánovaní a realizácii programových línií. Má decentrolizovanú struktúru, ktorá umozñuje v rámci jednotlivých programových línií pracovat' samostatne. Za koordináciu a komunikáciu zodpovedá centrálny Európsky sekretariát. Dalej je vytvorený financný a administratívny úrad, sekretariát pre koordináciu mládeze, regionálni, národní a programoví koordinátori.

  FINANCOVANIE
  Kairos Europa je nezisková, nevládna medzinárodná koalícia, opierajúca sa väcsinou o clenské príspevky, súkromné dotácie a financnú podporu cirkevných nadácií a európskych institúcií, ktoré financujú jej projekty: - stretnutia a konferencie, semináre a pracovné stretnutia, protestné akcie a kampana, výskum a publikacnú cinnost'.

  POZVÁNKA K ÚCASTI
  Pozývame Vás, aby ste sa pripojili k násmu snazeniu sa o zmenu. Ste srdecne vítaní pri úcasti v ktorejkol'vek z programových linií. Vázime si a vel'mi ceníme akúkol'vek novú iniciatívu a vsetky formy pomoci. Nasa "Kairos Europa Fonds" je d'al'sí spô, ktorým môzete financne pomôct' tomuto procesu.

  Pokial' chcete získat' d'alsie informácie, môzete sa spojit' s d'alej menovanými osobami.