Hágai Békefelhívás 1999
Ideje elvetni minden háborút!
Csatlakozz a Polgárok Békekonferenciájához (Hága, Hollandia, 1999. május 11-16.)
 

Miért szervezünk békekonferenciát?

A gyermekekért, a környezetért, az emberi jogokért, a társadalmi fejlôdésért, a nôk elômeneteléért, a természetes élôhelyekért és a népesedéssel kapcsolatban szervezett világkonferenciák után úgy gondoljuk, hogy az évszázad utolsó fontos konferenciájának a békérôl és a nemzetközi igazságosságról kell szólnia. Ez alkalommal a polgári társadalom fogja megszervezni a világkonferenciát, ahová meghívja a különbözô országok kormányait.

A rendezvény pontos részletei az elkövetkezendô hónapokban fognak kialakulni; általános témája:

Ideje véget vetni a háborúnak és a háború okainak.

A konferencián megvitatjuk az átfogó béke kérdését, tekintettel az elmúlt évtized fent említett fontos célkitûzéseire is. Az elmúlt kétszáz évben az emberiség nagyrészt eltörölte a rabszolgaságot, a gyarmatosítást, a faji megkülönböztetést, jóllehet ezek maradványai még megtalálhatók a világ különbözô részein. Most, a történelem legvéresebb évszázada után ideje, hogy közös, végsô lépéseket tegyünk a háború eltörlésének érdekében.
 

Miért 1999-ben, Hágában, Hollandiában?

Hága a nemzetközi jog tekintetében a világ fôvárosa.

1899-ben az elsô Nemzetközi Békekonferenciára Hágában került sor. Ez a rendezvény kivételes volt - ellentétben majdnem az összes korábbi békekonferenciával, nem abból a célból hívták össze, hogy befejezzék avagy lezárják a háborút, hanem hogy állandó nemzetközi jogi intézményeket hozzanak létre a leszerelés, a háború megelôzése és a viták békés rendezése érdekében.

Az 1899-es konferenciát az 1907-es Második Hágai Békekonferencia követte, amelyet fôként polgári béketársaságok mozgattak. E két konferencia történelmi elôrelépést jelentett a nemzetközi emberi jog kialakításában, az Állandó Döntôbíróság (PCA - Permanent Court of Arbitration) felállításában, a Népszövetség és az Állandó Bíróság, ill. utódszervezeteik, az Egyesült Nemzetek (ENSZ) és a Nemzetközi Bíróság (ICJ - International Court of Justice) megalakításában. Mind az µllandó Döntôbíróság, mind a Nemzetközi Bíróság a hágai Békepalotában található.

A háborúk évszázadának végén, a polgári társadalom tervei szerint 1999 májusában Hágában megrendezésre kerülô világkonferencia a békérôl egybeesik az Elsô Nemzetközi Hágai Békekonferencia száz éves évfordulójával. Támogatjuk a kormányok szándékát, hogy megemlékezzenek a Centenáriumról, amelyben máris 25 nemzet vesz részt az Orosz Föderáció és Hollandia vezetésével; ugyanígy figyelemmel kísérjük az El-nem-kötelezett Országok Mozgalma és a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága 1999-re vonatkozó terveit is.

1997 decemberében az ENSZ Közgyûlése határozatot hozott, amelyben támogatja az 1999-es centenáriumi terveket. Utalva a Hágai Békefelhívásra azt javasolja, hogy az 1999-es rendezvénysorozat lehetne a Harmadik Nemzetközi Békekonferencia.
 

A Hágai Békefelhívás programjának céljai

A Hágai Békefelhívás 1999 három része: egy kétéves elôkészítô szakasz, maga a világkonferencia és az azt követô, a 21. század békéjéért és a nemzetközi igazságosságáért folytatott kampány, amely a Hágai Folyamat nyomán jön létre.

A Hágai Békefelhívás 1999, szem elôtt tartva az elmúlt évszázad eredményeit is, az 1899-es Elsô Nemzetközi Békekonferencia célkitûzéseire támaszkodik. Ezek a következôk:

A fiatalok és a diákok programjai

Külön programokat szervezünk a világ fiatalsága számára. Számos országban alakultak már helyi diákcsoportok a Hágai Békefelhívás nyomán. További információkért keresse a Hágai Békefelhívás irodáját Hágában.
 

Szervezeti struktúra

Tiszteletbeli Bizottság

A világ vezetôibôl, Nobel-díjasokból és békeaktivistákból álló Tiszteletbeli Bizottság megalakulásának célja, hogy tanácsaival, meglátásaival segítse a Hágai Békefelhívás 1999-et. A Tiszteletbeli Bizottság jelenleg a következô tagokból áll:

Nemzetközi Szervezôbizottság

A Hágai Békefelhívást támogató nemzetközi és helyi szervezetek részvételével hozták létre a Nemzetközi Szervezôbizottságot. A Bizottság alakítja ki és hajtja végre a konferencia fôbb célkitûzéseit, programjait. Feladatai között szerepel a következôk elôsegítése: A Nemzetközi Szervezôbizottság jelenleg a következô szervezetekbôl áll:

Amnesty International, Arab Békeszervezetek Koordinációs Központja (Coordinating Centre of Arab Peace Organizations), Nemzetközi Glóbusz Akció (Earth Action International), Balkáni Európai Béketanács (European Action Council for Peace in the Balkans), Európai Joghallgatók Egyesülete (European Law Students Association), Nemzetközi Riasztás (International Alert), Nemzetközi Jogászszövetség a Nukleáris Fegyverek Ellen (IALANA - International Association of Lawyers Against Nuclear Arms #), Jogtudósok Nemzetközi Bizottsága (Int. Commission of Jurists), Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (Int. Committee of the Red Cross), Kiengesztelôdés Nemzetközi Szövetsége (International Fellowship of Reconciliation - IFOR), Mérnökök és Tudósok Nemzetközi Hálózata a Globális Felelôsségért (Int. Network of Engineers and Scientists for Global Responsibility), Nemzetközi Békeiroda (IPB - Int. Peace Bureau #), Orvosok Nemzetközi Szervezete a Nukleáris Háború Megelôzéséért (IPPNW - Int. Physicians for the Prevention of Nuclear War #), Civil Szervezetek a Leszerelésért (NGO Committee for Disarmament), Pax Christi Nemzetközi Békehajó (Pax Christi International Peace Boat), Hágai Nemzetközi Modell ENSZ (The Hague Int. Model United Nations), Harmadik Világ Hálózat (Third World Network), Nemzetekfölötti Intézet (Transnational Institute), Ifjúsági ENSZ (United Nations of Youth), Nôk Környezetvédelem és Fejlôdés Szervezete (Women's Environment and Development Organization), Nôk Nemzetközi Ligája a Békéért és Szabadságért (Women's Int. League for Peace and Freedom), Vallás és Béke Világkonferencia (WCRP - World Conference on Religion and Peace), Világ Föderalista Mozgalom (WFM - World Federalist Movement #), Világrend Modelljei Program (World Order Models' Project).

(# = A Koordinációs Bizottság tagjai)

Az afrikai, a dél-amerikai és az ázsiai nemzetközi és területi szervezetek tagságának növelése érdekében folyamatos erôfeszítéseket teszünk.

Koordinációs Bizottság

A Koordinációs Bizottság a polgári szervezetek egy központi csoportja, amely magára vállalja a Hágai Békefelhívás jogi, pénzügyi és végrehajtói feladatköreit és amely e célból non-profit alapítványokat hozott létre.

Feladatai a következôk:

A Koordinációs Bizottságot a kövekezô szervezetek alkotják: Résztvevô szervezetek

Civil szervezetek sokasága fog részt venni a Hágai Békefelhívás 1999 kampányában és konferenciáján. A résztvevô szervezetek feladatai:

Nemzetközi Tanácsadó Testület

A Tanácsadó Testületet kiváló tudósokból és a fô kutatóintézetek szakértôibôl hozzák létre, akik szakvéleményükkel és hozzájárulásukkal segítik a konferencia kialakítását.
 

A Konferencia részletei:

Idôpont: 1999. május 11-16.
(Közvetlenül az Elsô Hágai Békekonferencia Centenáriuma kormányzati konferencia elôtt.)

Résztvevôk: körülbelül 200-400 szervezet, 5-10 ezer fô.

Helyszín: Holland Kongresszusi Központ és környéke, Hága

Költségek: a részletek még nem ismertek, de várhatóan tudjuk támogatni a fejlôdô országokból érkezô résztvevôket.
 

A Hágai Felhívás közleménye

A legrosszabb és a legjobb évszázad volt ez.

Az elmúlt 99 év több háború és éhínség miatti vagy egyéb megelôzhetô okból történt halált, kegyetlen halált látott, mint a történelem bármely másik korszaka. Tanúja volt annak, ahogy a demokrácia törékeny lángját ôrült diktátorok, katonai rezsimek és elsöprô nemzetközi hatalmi harcok újra és újra kioltották. Szemtanúja volt a Föld kiváltságos és elnyomott részei között tátongó szakadék kiszélesedésének és a kiváltságosok növekvô érzéketlenségének az elnyomottak iránt.

De ezek az évek látták mindazon emberi erôfeszítéseket is, melyek célja volt, hogy ellenálljanak a jelenlegi elnyomásnak, a nemek közti, fajok közti, vallások közti, etnikai csoportok közti ôsrégi elôítéleteknek, s leküzdjék ezeket. Erre az idôszakra esett a tudományos és a technikai ismeretek robbanása is - ez a tudás tisztességes életet biztosíthatna mindazoknak, akik ezen a bolygón élnek. Ennek az idôszaknak a termékei mindazon egyetemes jogok, melyek komolyan vételével valósággá válhatna a tudásunkban rejlô lehetôség. Ebben az idôszakban ölt alakot a globális kormányzás rendszere, amely ha megerôsödhetne, kézben tudná tartani ezt az átalakulást.

Mi, különbözô szervezetek tagjai és képviselôi, számos kultúrából és társadalmi szférából, mi, akik tudatában vagyunk évszázadunk kétarcú történelmének, a következô követeléssel fordulunk magunkhoz és mindazokhoz, akik ígéretet tettek arra, hogy vezetni fognak bennünket:

Ahogy a civilizáció törvénytelennek nyilvánította - bár még teljesen meg nem szüntette - a rabszolgaságot, a gyarmatosítást és a faji megkülönböztetést, legyen a 21. század az elsô háborúmentes évszázad.

Találjunk módszereket - ill. használjuk a meglevôket - a konfliktusok megelôzésére, azáltal, hogy megszüntetjük a konfliktusok okait, köztük a világ erôforrásainak egyenlôtlen elosztását, nemzetek és nemzeten belüli csoportok ellenségeskedéseit, a minden eddiginél halálosabb arzenáljait a hagyományos és tömegpusztító fegyvereknek, amelyek belsô logikája szinte kikényszeríti, hogy használják ôket.

Amikor konfliktusok merülnek fel, amint az elkerülhetetlen legnagyobb erôfeszítéseink ellenére is, találjunk eszközöket - és használjuk a már meglevôket - azok erôszakmentes megoldására.

Tegyük teljessé a Hágában egy évszázada tartott békekonferencia munkáját azzal, hogy visszatérünk az általános és teljes lefegyverkezés nagyszerû elképzeléséhez, amely rövid idôre felvillant a második világháború után. Ehhez az elképzeléshez a béke új sruktúráira és egy alapjában megerôsített nemzetközi jogrendre van szükség.

Találjuk meg az erkölcsi, szellemi és politikai akaratot, hogy megtegyük, amirôl vezetôink is tudják, hogy meg kell tenni, de képtelenek rávenni magukat:

E célok megvalósítása érdekében mi, erre elkötelezettek kezdeményezzük a végsô lépéseket, hogy eltöröljük a háborút, hogy az erô törvényét felcseréljük a törvény erejére.

Hívunk mindenkit, hogy támogassa terveinket, s jelezze, ha részt kíván venni konferenciánkon.
 

(Az alábbi jelentkezési lapot nem fordítottuk, mivel úgyis angolul töltendô ki.)


Endorsement/Participation

Name and Title:
Organization:
Address:
Phone/Fax:
E-mail:

_ My organization would like to be kept informed about the Hague Appeal for Peace 1999.
_ My organization endorses the Hague Appeal for Peace 1999 campaign and conference;
_ My organization would like to participate in the Hague Appeal for Peace 1999 conference in May 1999;
_ My organization would like to participate in the Hague Appeal for Peace Youth Program or the Students' Program.

Contact one of the two Hague Appeal for Peace 1999 offices:

New York Office Hague Appeal for Peace 1999
c/o WFM, 777 UN Plaza
NY 10017, New York, USA
tel. +1-212-6872623, fax: +1-212-5991332
e-mail: [email protected]

European Office Hague Appeal for Peace 1999
c/o IALANA, Anna Paulownastraat 103
2518 BC The Hague, the Netherlands
tel: +31-70-3634484, fax: +31-70-3455951
e-mail: [email protected]

Internet:
http://www.ipb.org
http://www.haguepeace.orgEredeti cím: Hague Appeal for Peace 1999. Time to Abolish War. Join the Citizens' Peace Conference, The Hague, 11-16 May 1999.
Eredeti nyelv: angol
Eredeti méret: a fordítás teljes
Forrás: IPB