BOCS Homepage 

A Becsületszerzôdés Mozgalom az 1998. évi választásokról

Az 1989-es fordulat óta átélt két választási ciklus meggyôzôen bizonyította, hogy a jelenlegi választási rendszer önmagában nem szavatolja a választópolgárok valóságos érdekeinek képviseletét, sôt a világgazdaságot irányító érdekcsoportok hatása mindig erôsebbnek bizonyult a választók rövid- és hosszú távú érdekeinél. Ebben a sajnálatos és szégyenletes színjátékban minden parlamenti párt képviselôi részt vettek, ezért az 1998-as választásokon nem bízhatjuk magunkat egyetlen - akár újabb - pártra sem, ha nem változtatjuk meg alapvetôen a jelenlegi választási rendszert. Mivel erre jogi keret egyelôre nincs, alkossuk meg ezt saját magunk, polgári jogi szerzôdések rendszerében. A Becsületszerzôdéses Választásokért Mozgalom éppen ennek jogi és szervezeti kereteit kínálja föl minden választópolgár, minden választókerület és minden polgári szervezet számára. Olvassátok el, vitassátok meg a Becsületszerzôdés Mozgalom javaslatait, és csatlakozzatok a mozgalomhoz, hogy együttes erôvel olyan képviselôket juttassunk be 1998-ban az Országgyûlésbe, akik valóban minket képviselnek majd ott is.
Mit akar a Becsületszerzôdés Mozgalom?
Azt, hogy az 1998-as választásokon induló képviselôjelöltek közül minél több kössön becsületszerzôdést választókerülete választópolgári bizottságával az alábbi emberközpontú nemzeti politika kezdeményezésére és támogatására azzal, hogy ha egy választott bíróság megállapítja a szerzôdés megszegését, lemond mandátumáról.
Az emberközpontú nemzeti politika meghatározó pontjai
1) A gazdaságpolitika elsôrendû feladata: minél többet és minél gyorsabban visszaállítani az elveszett másfél millió munkahelybôl.
2) Termôföld csak helybeli földmûves tulajdona és bérleménye lehet.
3) A haza lakosság létbiztonsága elôbbre való, mint a nemzetközi kereskedelem és tôkemozgás szabadsága. E szerint kell alakítani a nemzeti gazdaság védelmét és a nemzetközi gazdasági szervezetekben vállalt részvételünket.
4) A közérdekû adatok titkossága a bûnözés melegágya. Biztosítani kell a közérdekû adatok nyilvánosságát.
5) Felül kell vizsgálni a privatizációs szerzôdések törvényességét, és ahol jogszerûen lehetséges, jóvá kell tenni az elkövetett bûnöket.
6) A költségvetés belsô adósságszolgálata évi 900 milliárd forint, ezt a leggazdagabbak kapják a lakosság többségének kárára, ezért a belsô államadósságot gyorsan a töredékére kell csökkenteni.
7) A dolgozók nem kötelezhetôk arra, hogy magántársaságoknak fizessenek biztosítási járulékot.
8) Hazánkat nem fenyegeti katonai támadás. A védekezésre készülés költsége töredéke a NATO által elôírt támadó fegyverek költségének. Vissza kell utasítani a NATO csatlakozást. Amennyiben a magyar polgárok a NATO tagságot választják, a valós magyar érdekek képviselete a cél.
9) A természeti és épített környezetnek okozott károkat az okozónak kell viselnie.
10) Az országgyûlési és önkormányzati képviselôk választási programja szerzôdés, ha ezt megszegik, visszahívhatók.
11) Az életminôség emelésére törekvô oktatási és kulturális politikát kell folytatni. Az anyagi fogyasztás növelése helyett a szellemi és lelki fejlôdést és az emberi kapcsolatok javítását kell támogatni.
12) ...Tedd hozzá a magadét, és küldd el a Becsületszerzôdés Mozgalom központjába:
Síklaky István, 1013 Bp. Roham u. 5. Tel./Fax: 175-9128, T: 457-0096,7,8.
Amit már most megtehetsz
Menj el a képviselôjelöltek lakossági fórumaira, és vizsgáztasd le ôket a következô kérdésekkel:

Emberközpontú politika Pénzközpontú politika 1) Vissza kell-e állítani az elveszett 1,5 millió munkahelyet? Igen Nem

2) A föld csak helybeli földmûveseké lehet? Igen Nem

3) Fontosabb-e a hazai lakosság létbiztonsága, mint a nemzetközi kereskedelem és tôkemozgás szabadsága? Igen Nem

4) Nyilvánossá kell-e tenni a közérdekû adatokat:? Igen Nem 5) Felül kell-e vizsgálni a privatizációk törvényességét, és ahol lehet, jóvá tenni a bûnöket? Igen Nem

6) A költségvetés kamattétele 900 milliárd forint, és évrôl-évre nô a lakosság kárára. Lehet-e és kell-e ezt gyorsan a töredékére csökkenteni? Igen Nem

7) A dolgozók csak önként (nem kötelezôen) kössenek-e magán-nyugdíjbiztosítást? Igen Nem

8) Visszautasítsuk-e a NATO csatlakozást? Igen Nem

9) A természeti károkat és a társadalmi költségeket az okozókra kell-e hárítani? Igen Nem

10) A választási programjukat megszegô képviselôk visszahívható-e? Igen Nem

11) Elôbbre való-e a szellemi-lelki fejlôdés támogatása az anyagi fogyasztás növelésénél? Igen Nem
Ha te magad - elvi vagy gyakorlati okból - nem akarsz emberközpontú politikát szolgáló képviselôjelöltként fellépni, keress a választókörzetedben olyan ismerôsöket, akikrôl föltehetô, hogy vállalják a fenti programot, és a becsületszerzôdés megkötését. Személyi javaslataidat juttasd el Síklaky Istvánhoz. Síklaky István és közgazdász barátainak mûhelye reális, gazdaságilag megalapozott nemzeti stratégiát dolgozott ki az emberközpontú politikai rendszer bevezetésére. Hosszabb tanulmányait a fenti címen kérheted.
Még ma kezdjük el, tegyük meg, amit megtehetünk! Ne várjunk addig, amíg olyan helyzetbe kerül a magyar lakosság nagy része, hogy már csak a híd alja és a barikádok között választhat.
D.J.