BOCS Homepage


Az alábbi beszámolót a Bokor katolikus bázisközösség harmadik világot támogató tevékenységérõl Gromon András plébános mondta el németül az Országos Lelkipásztori Intézetben annak az osztrák küldöttségnek, amely a magyar katolikus egyház ilyen irányú szolgálatának megindulását kívánja képzéssel támogatni. A beszámoló elõtt Tomka Miklós tájékoztatta a hallgatóságot, hogy az egyetlen említésre méltó tényezõ Magyarországon e tekintetben a Bokor, s a magyar katolikusok egyébként el vannak foglalva a maguk anyagi helyzetével.

Kolduló egyházból segítõ egyház legyünk

Miért kezdte el támogatni annakidején a Bokor mozgalom a harmadik világot? Azért, mert megértettük Jézus evangéliumát, melynek magva - felfogásunk szerint - az adás (ha úgy tetszik: mindannak az emberek felé történõ továbbadása, amit Isten ajándékozott nekünk). Azt is megértettük, hogy mindig azokat kell támogatnunk, akik a legjobban rászorulnak. Mi itt Magyarországon a világ gazdagabbik részéhez tartozunk, ezért nem egymást kell támogatnunk (hogy még gazdagabbá tegyük egymást), hanem a "szegények legszegényebbjeit", ahogyan Teréz anya is mondja.

A Bokor mozgalom jótékonyságának egyik sajátossága, hogy itt olyan emberek támogatják a harmadik világot, akiknek többnyire sok gyerekük van, többnyire egy fizetésbõl élnek, és ebbõl a kevésbõl adnak még a rászorulóknak. Hiszen az adás a szó valódi értelmében azt jelenti, hogy abból adunk, amire magunknak is szükségünk van, és nem csupán a fölöslegünkbõl, hogy az életszínvonalunk érintetlen maradjon. Persze mindaz, amit a Bokor mozgalom (pénzben) adni tud, csak egy csepp a tengerben, különösen azokkal a milliókkal és milliárdokkal összehasonlítva, melyeket a nyugati emberek és szervezetek adományoznak. De a Nyugatnak nem szabad elfelejtenie, hogy az általa nyújtott segítség (anyagi) értéke csak töredéke annak, amit a strukturális erõszak révén kisajtol a harmadik világból. Hisz az elsõ és részben a második világ is még mindig rendszeresen kizsákmányolja õket.

Az utóbbi évtizedekben a Bokor mozgalomnak informális utakon kellett támogatnia a harmadik világot. Egyfelõl ugyanis nem voltak nyílt és hivatalos lehetõségeink, másfelõl nem bíztunk a hivatalos egyházi karitászban (már amennyire az mûködött). Pl. 8-10 évvel ezelõtt, amikor végre elõször rendeztek gyûjtést az ország minden templomában Teréz anya mûvének támogatására, az a szóbeszéd járta, hogy a befolyt összeg tekintélyes részét magyarországi székesegyházak renoválására fordították. Mindenesetre nehéz elhinni, hogy csak az Új Emberben közölt kevesebb mint egymillió forint jött össze. (A székesfehérvári bazilikában kb. negyvenezer, a móri plébániatemplomban hatvanezer forint volt az akkori gyûjtés eredménye - a szerk.) A Bokor mozgalom 72.000.-Ft-ot adott ebbe a gyûjtésbe, azokban a napokban éppen ennyi pénz várt kiküldésre a központi éhezõkasszában.

Kapcsolataink kialakításában arra törekedtünk, hogy küldeményeink lehetõleg közvetítõ nélkül érkezzenek el rendeltetési helyükre. Így megtakarítható az a költség, amelyet a segélyszervezetek adminisztrációja emészt fel, továbbá a küldemények nem használhatók fel egy állam vagy társadalmi rendszer, esetleg bizonyos blokkok politikai céljainak érdekében. Biztosítható a visszajelzés is. A hatékonyan mûködõ kapcsolatainkban minden fontosabb küldemény megérkezését jelzik nekünk. Természetesen ez azt jelenti, hogy egy új kapcsolat létesítését mindig levelezés elõzi meg, amelynek során tisztázzuk a szükségleteket, megtudjuk a segítség legelõnyösebb formáját, továbbá azt, hogy a küldeményeket a fogadó ország milyen vámkezelésben részesíti. Megtudjuk, hol az utolsó posta, nem kerül-e többe a szállítmány átvételéhez szükséges utazás, mint maga a küldemény értéke. Fontos értékelni azt, hogy kik az igazán rászorulók, s kik azok, akiket mások is támogatnak. A saját magunk által megtalált címeken kívül felhasználtuk a Szolgálat (Ausztriában megjelenõ negyedéves folyóirat) levelezési rovatát is, amelyben - a szerkesztõséggel való megbeszélés alapján - hosszabb ideig közölték magyar misszionáriusok beszámolóit éppen annak érdekében, hogy megkönnyítsék a partnerek felkutatását. Így jöttek létre levelezõ kapcsolataink, s erre épülve a karitatív munka Dél-Amerikától kezdve több afrikai országon át Indiáig. Az elmúlt évtizedekben elõször a kalkuttai Teréz anya hálózatát támogattuk, valamint több dél-ázsiai kórházat és lepratelepet. Pénzen kívül eljuttattunk lepedõket, kötözõanyagokat, amelyekhez a szabványokat maguktól a kórházaktól kaptuk. Több mázsa fonalat vásároltunk, s ebbõl közösségeink nõtagjai kötötték a szükséges méretû kötözõszereket.

Nagy mennyiségû csomagot küldtünk a helyi kéréseknek megfelelõen oktatási céllal. Ezekben füzetek, írószerek, más segédeszközök voltak. Szabásoktatáshoz küldtünk mindenféle varróeszközt, fonalat, krétákat, ollókat, vonalzókat. Gyermekjátékokat, sportszereket is eljuttattunk. Bizonyos népmûvészeti tárgyak, könyvek, hanglemezek harmadik partner segítségével váltak segítõ eszközökké. A csomagküldésben fontos szerepet játszott a postán dolgozó közösségi tagok segítsége.

Fontos területünk egy indiai iskolahálózat támogatása, amelyet jezsuita atyák vezetnek. Velük személyes kapcsolat is kiépült. Sok gyermek képzéséhez tudtunk hozzájárulni, és sok esetben kaptunk fényképeket, leírásokat, leveleket tõlük. Gyermekrajzok is érkeznek, s ezekbõl nemegyszer állítottunk össze kiállításokat éppen annak érdekében, hogy barátaink lássák, van értelme, eredménye az ilyen adásnak.

A harmadik világba irányuló segítségünket igyekeztünk decentralizálni, hogy ez a munka közelebb álljon minden résztvevõhöz, lássa, mi történik és lehetõség szerint tevõlegesen is részt vegyen benne. A személyesség fontos dolog. Ez nem zárja ki nagyobb akciók koncentrált, tervszerû lebonyolítását.

Adminisztrációnk gyakorlatilag nincs. A lelkiismeretünk elõtti felelõsség az egyetlen ellenõrzés. Eddig nem volt e tekintetben gondunk, reméljük, nem is lesz. Igyekszünk minden lehetõséget gondosan mérlegelni mind a rászorultság, mind pedig a segítség megvalósulását illetõen. A harmadik világ számára szánt segítség semmilyen más célra nem használható fel. Rendszeresen adunk tájékoztatást az új címekrõl, egyes lehetõségek megszûnésérõl, a levelezõ kapcsolat esetleges megszakadásáról. A Bokor különbözõ tájain megtalálhatók azok a testvéreink, akik jól tájékozottak a gyakorlati kérdésekben.