BOCS Homepage


Szerelem akadályverseny

(Részlet a Szerelemrõl fiataloknak c. könyvbõl)

Egyenlõ számú fiú és lány kell hozzá. (A táborban lévõ férjek ill. asszonyok bevonásával, ill. az aznapi konyhás brigád összetételének variálásával, jegyespárok egyik felének kihagyásával érjük el.) A lányok egy nagy körben helyezkednek el mint állomásvezetõk. (Az állomások közt 40-150 m távolság legyen. A teljes körben hallható legyen a közepén elhangzó sípszó!)
Az induláshoz minden állomáshoz odaáll egy fiú. Sípszóra megkapja az állomásvezetõtõl az "elõzetes tájékoztatást", majd indul a következõ állomásra. Így fogaskerékszerûen fordul tovább minden sípszóra a fiúk köre, míg a lányok köre helyben marad. Egy-egy fiú összpontszáma tehát az összes lánytól kapott pontszámok összege.
Amikor a fiúk körbeértek, azaz minden fiú annál a lánynál szerepelt, akinél indult, akkor a fiúk maradnak helyben, õk lesznek az állomásvezetõk, és a lányok indulnak sípszóra körbe. A fiúk pontoznak, s a lányok pontszáma is az összes fiúktól kapott pontokból adódik össze.
Ez a második menet elmaradhat, ha nincs elég idõ, vagy ha nagy a létszám és így a kettõs menet már túl hosszú s fárasztó lenne. Ha elmarad, akkor a fiúk is az elsõ körben pontoznak (a lányok ne tudják, hogy a "versenyzõk" is pontozzák õket!), olyan utasítással, hogy igyekezzenek aktivizálni az állomásvezetõket, visszakérdezni, kölcsönössé tenni a szituációt és eszerint pontozni. Ahol ez nem lehetséges, ott a lány spontán viselkedése a pontozás alapja.
Idõbeosztás: fél perc a sípszó után a következõ feladat elmondása, 1-2 perc az útidõ (amely egyben gondolkodásra is szolgál) a távolságtól függõen, és 6 perc a feladatmegoldás tiszta ideje. Tehát 7 és fél (nagyobb távolságok esetén 8 és fél) percenként kell sípolni. Az akadályverseny teljes ideje ez az idõköz szorozva az állomások számával, plusz az állomásvezetõk (azaz mindenki) betanítási ideje. Ne feledjük hozzáadni a kör felállásának idejét.
A pontokat az összegyülekezés után a táborvezetõ írja össze. Semmiképp sem szabad kiderülnie, hogy melyik fiú melyik lánynak (és viszont) mennyi pontot adott, s csak az elsõ három fiú- és lányhelyezettet szabad kihirdetni, mert rendkívül önbizalomromboló lehet, ha valaki megtudja, hogy a sereghajtók közt van.
Az akadályverseny egyrészt tesztel (s a pontszám kiderülése nélkül is maga a feladattal való szembesülés önismeretet növel), másrészt fejleszt, s nem utolsósorban lehetõséget nyújt a táborozó fiatalok számára a párkeresõ szemmel való körülnézésre, ami élesíti a szemet és növeli a tapasztalatot.

Az állomások:
Csak az elsõ körhöz, tehát fiúversenyzõk számára fogalmazva néhány ötlet, sorrendjük tetszõleges lehet, s hasonlókat lehet alkotni nagyobb létszám esetén. A második körhöz akár ugyanazon feladatokat lehet - lányok számára átfogalmazva - kiadni, hiszen egy lány csak két feladatot ismer az elsõ körbõl: amelynek az 'elõzetesét' õ adta, és amelynek õ volt az állomásvezetõje.

1.
Elõzõ állomásvezetõtõl kapott tájékoztatás (E): Mozi elõtt vár a lány a jegyekkel.
Odaérkezéskor az állomásvezetõ ezzel fogad (O): "Nem kaptam jegyet. Mit csináljunk?"
Az állomás célja (C): Talpraesettség, tájékozottság.
Pontozás szempontjai (P): Programok, lehetõségek száma, értéke, ötletesség.

2.
E: Gondolj egy hibára, amit nem tudnál hosszú távon elviselni! A lánynak, akivel jársz, éppen ez a hibája. Menj, segíts neki kinevelni magából!
O: -
C: Feddés helyes módja.
P: Mennyire fontos hibát talál ki?
Meggyõzõen érvel-e?
Elkeserítõen bírál, vagy kedvet csinál a megjavuláshoz? (Érzelmi támogatás)

3.
E: Mondj szerelmes verseket!
O: -
C: Kulturáltság, szép beszéd, érzelmi gazdagság.
P: Költõk, verscímek száma.
Idézetek száma, tartalmi értéke.
Elõadókészség.

4.
E: Kettesben kirándultok. Nagy esõ elõl forgalmatlan út buszmegállójába húzódtok. Mirõl fogsz órákig tartalmasan beszélgetni?
O: -
C: Kapcsolatkészség.
P: Mennyi és milyen témát sorol.
Csend, az esõ hallgatása is szerepeljen.
Játékok egyszerû eszközökkel (fûszál, kavics) vagy anélkül.
Kérdések, ne csak õ akarjon beszélni, érdeklõdõ legyen.

5.
E: Most mész a kislányért, s együtt indultok közösségi találkozóra.
O: "Nem mehetek találkozóra, mert tanulnom kell!"
C: Az értékrend-egyeztetés fontosságának kiemelése.
P: Szilárd-e a találkozó elsõdlegességében? Meggyõzõen érvel-e?
Megérti-e a helyzetet, próbál-e a gondon is segíteni?

6.
E: Egyedül kirándulsz és egy szép kislányt találsz. Ismerkedj meg vele.
O: Visszautasít minden tolakodásnak, szemtelenségnek tûnõ kísérletet.
C: Tapintatos határozottság.
P: Udvarias? Kitartó? Hódító - jó értelemben?

7.
E: A menyasszonyod jobban kötõdik a szüleihez, mint hozzád. Beszélj vele.
O: -
C: Határozott elhagyás.
P: Meggyõzõen érvel-e a határozott elhagyás mellett?
Érzelmileg pozitívan beszél-e a szülõkrõl, hangsúlyozza-e a felnõtt, baráti (de a házastársinál sokkal kevésbé intenzív) kapcsolatot velük és a segítõkészséget irántuk?

8.
E: Hogyan szoktál gyerekekre vigyázni?
O: Mennyi gyerekvigyázás volt eddig az életedben?
Hogyan oldanád meg " (az állomásvezetõ találjon ki gyerekvigyázás ill. -nevelés közben fölmerülõ problémákat) ?
C: Ez a segítés jó felkészülés a házasságra.
P: Mennyiség? Problémamegoldás?
Van koncepciója a gyereknevelésrõl?

9.
E: A kislány valami drága dolgot (te találd ki, hogy mirõl legyen szó) akar venni, elég fölöslegesen. Beszélj neki az anyagiak helyes használatáról!
O: -
C: Anyagiak a fõ vitapont.
P: Milyen szintû dolgot talál ki "fölöslegesként"? Csak a luxuscikk fölösleges neki? Vagy a kerékpár is?
Meggyõzõen érvel a szegénység mellett? Szerepel mindhárom fõ motiváció (irgalom, Mammont megvetés, a Földet nem kiszipolyozás)?
Van koncepciója a pénzgazdálkodásról?

10.
E: Három napja ismerkedtetek meg, de a kislány már csókolózni akar.
O: "Ne legyél már ilyen ósdi!" (Természetesen csak szóban. Eljátszani nem kell!)
C: A fiúk ne addig menjenek el, ameddig a lány engedi, hanem járjanak a maguk feje szerint a helyes úton.
P: Meggyõzõen, sõt helyes vágyakat ébresztõen indokolja tartózkodását a fiú? Szerepelnek-e az alábbi érvek:
Életre szóló döntést nem szabad kábulatban hozni, csak józanul.
A szexualitás az élet minden más területével való összhangban tud ontológiai, misztikus szeretetegységgé fejlõdni.
"Ápolsz majd, s nem csalsz meg, ha sokáig beteg leszek? A választ nem lehet szóval, csak hónapok ismeretségével megadni."
"Nosza, házasodjunk össze." (A másik ellenérvei egyben a szexualitásban való sietés ellenérvei is.)

11.
E: -
O: "A ma reggeli játék nagyon eldurvult. A férfiasság, erõ és az agresszivitás határa hol van szerinted?"
C: Az agresszivitásnak semmi helye a családi életben. Az erélyre viszont szükség van.
P: Jól le tudja-e írni (példákkal is) a durvaság és erély különbségét? Eléggé irtózik-e az agresszivitástól?

12.
E: A jegyesség utolsó hónapjaiban hogyan fogtok felkészülni a házasságra?
O: -
C: Tervszerû, alapos jegyesoktatás.
P: Van-e koncepciója a jegyeskor szerepérõl? Elemi részek szerepelnek-e:
Könyvek olvasása és megbeszélése kettesben. Tud-e jó könyveket sorolni errõl?
Jegyesoktatásra járni általuk választott, szépen élõ házaspárhoz, az olvasmányok kapcsán maradt kérdések fölvetése.
Az esketõ pap oktatása.

13.
E: Összevesztetek. (Te találd ki, hogy min!) Most menj el kibékülni, anélkül, hogy az igazadat föladnád.
O: -
C: Az igazságot csak úgy lehet kimunkálni, hogy szeretetben érvelve egyetértésre jutunk. A békülésben a szeretet dialógusát állítjuk helyre, nem az igazunkat adjuk föl. A békülés után tudjuk folytatni az egyetértés kimunkálását.
P: Látja, kifejezi-e ezt a világos különbséget? A szeretetkapcsolatot állítja-e helyre, vagy a vitatott témáról beszél?

14.
E: Megszületett benned a döntés, hogy szakítasz. (Te találd ki, hogy mi a döntés oka!) Menj az utolsó találkára.
O: -
C: Gyengédség, minél kisebb fájdalom. De határozottság, világos beszéd, ne hagyja bizonytalanságban a másikat. Mindkettõjük érdekében szülessen a döntés.
P: Fontos indokot vagy felületes ürügyet mond a szakítás okaként? Csak önmagáról beszél, vagy mindkettõjük érdekérõl?
Határozott? Nem hagy fájdalmas, reménykedõ idõszakot utána?
Gyengéd, nem rombolja társa önbizalmát, tiszteli érzéseit?

15.
E: A kislány komolyan aggódik amiatt a kikerülhetetlennek látszó törvényszerûség miatt, hogy a fiatal lányok két-három évtized múlva is szépek lesznek és õ meg öreg és csúnya lesz addigra és akkor már nem fogod szeretni. Meg tudod nyugtatni?
O: -
C: A házasság növekvõ értékeinek fölfedezése, hangsúlyozása.
P: Elvi megoldás? Meggyõzõ elõadás?

16.
E: Diszkóba indultok, de meglepve látod, hogy kissé kihívóan öltözött. Mi a véleményed a csinosságról?
O: -
C: A kellemes megjelenés mindenkinek ajándék (ezt sajnálni féltékenység), a nemi vonzerõ csak a házastársnak.
P: Helyes elvek? Meggyõzõ érvelés?

17.
E: A kislány a tábor legkeresettebb lelkigondozója. Minden éjjel mással megy õrségbe beszélgetni, fiúkkal is, és nappal is sokszor lefoglalják mások a gondjaikkal. Értesd meg vele, hogy ne ennyire egyoldalúan ossza be az idejét, rád is gondoljon néha!
O: -
C: Ne akadályozzuk egymást a szolgálatban. A férfi is adjon hátteret, támogatást a nõ lelki-szellemi szolgálatához. S ami fáj a férfinak, ha a nõ túl kevés idõt szán rá, az figyelmeztesse õt is - mert a férfi hajlamosabb a túlzott kifelé fordulásra -, hogy õrizze meg az idõbeosztásban is a harmóniát.
P: "Én ilyen lánnyal nem is járnék" - férfiprivilégiumok elve: nulla pont.
Le akarja állítani? Vagy örül a szolgálatnak?
A kapcsolat erõsségének féltése, vagy féltékenység?
Konstruktív megoldások?

18.
E: -
O: "Dohányzol, noha tudod, hogy káros, csak nincs akaraterõd leszokni. Mi fog megóvni attól, hogy késõbb igyál is, vagy elkártyázd a megélhetésünket stb.?"
C: A férfi a biztonság, erõ, szilárdság legyen a családban. Ne legyen akaratgyenge. Számítani lehessen rá.
P: Védi a gyengeséget, a fiatalkori megszokást? Avagy a helyes elv: a dohányzásra rászokni, ill. pár évi dohányzásról nem leszokni halálos bûn. Általában, amit jónak látunk, azt tegyük, vegyük komolyan.