BOCS Homepage 

Jelentés a békeadó törvényjavaslatok mûhelyébôl - Phil Rimmer

DÁNIA: Jelenleg adóátirányításra használják fel azt a rendszert, ami lehetôvé teszi, hogy az egyének szerzôdésben kötelezettséget vállaljanak, hogy jövedelmük egy részét jótékonysági célokra fordítják, és így az állam a jövedelmüknek ezen részére fizetett jövedelemadót is arra a célra adományozza. Erre gyakran "adóból leírható jótékonysági adomány" néven hivatkoznak, és kanadai meg belga politikusok szerint ez a rendszer megfelel a céljainknak. Az Egyesült Királyság ellenzi ezt a nézetet, de úgy érzi, precedenst teremt a békeadó törvényhozásra azzal, hogy lehetôvé teszi a jövedelemadó fizetôinek, hogy eldöntsék, hogyan költik el adójuk egy részét.

A dán aktivisták szerint bármilyen Békeadó Alapnak a tanácstagjai olyan csoportokból kellene érkezzenek, amelyek az alapból juttatásokra alkalmasak.

KANADA: A törvényjavaslatuk még alakul. Sok hasznát vették az E-mail-nek a törvényjavaslatért lobbizó egyéb csoportokkal való kapcsolattartásban. Ez mind olcsónak, mind hatásosnak bizonyult.

Annak érdekében, hogy a Parlament szuverenitását megôrizzék, nem lenne Békeadó Alap. Ehelyett a költségvetésben alakulna egy új rész a Lelkiismereti Tiltakozók átirányított háborús adóinak. A pénz a költségvetésnek errôl a területérôl bármilyen teljes egészében békés célra felhasználható. A kormány lenne felelôs a pénz elköltéséért és felhasználásáról beszámolna a Parlamentnek, mint bármilyen más kiadás esetében. A Pénzügyi Besorozás (Fiscal Conscriprion) kifejezés használata a média és a politikai ellenzôk szándékos félremagyarázásainak elkerülése érdekében történt.

Az az elképzelés, hogy a politikusok gyakran az emberi jogok elismerését támogatják, mert az a helyes, még akkor is, ha a nyilvános többség ellenzi annak az elismerését. Egy támogató parlamenti képviselô hozzáférést biztosított a parlament könyvtárához, hogy a kutatással ki lehessen küszöbölni a törvényjavaslat technikai hibáit.

USA: A Békeadó Alapba átirányított adót ezúttal nem közvetlenül a védelmi költségvetésbôl vonnák le. Az elôzô javaslat tulajdonképpen a Pentagon kiadásainak csökkenéséhez vezetett volna. A törvényjavaslat elsôsorban a központi jövedelemadó befizetésekre irányul, és az alapot a pénzügyminiszter és egy felügyelô bizottság kezelné.

A kérdés támogatást nyert az egyházi jobboldal körében, ahol azt most a vallásszabadság kérdéseként látják. A lelkiismereti tiltakozók nyilvános meghallgatásai az államok minden táján hatásosnak bizonyultak a kérdés lelkiismereti jellegének kiemelésében. Lobbizók találkoztak a Fehér Ház Elnöki Tanácsadóival, hogy tárgyaljanak a kérdésrôl, és egyre valószínûbbnek tûnik egy további kongresszusi meghallgatás.

BELGIUM: A háborús adók elleni lelkiismereti tiltakozóként való nyilvántartásba vétel az adóvisszaigénylô ûrlapon keresztül történik. A törvénykezés csak a jövedelemadóra vonatkozik, és nem foglal magába szabályokat vagy megkötéseket egyéb állami minisztériumok pénzügyeire való hatással kapcsolatban. A létrehozott alapot a pénzügyminiszter, egy parlamenti képviselôkbôl álló tanács és NGO béke és fejlôdés csoportok fogják kezelni.

Lényeges mindig rámutatnunk a hit és a vélemény közötti különbségre. Továbbra is tudatában kell lennünk azoknak a katonai kiadásoknak, amelyek nem jelennek meg a honvédelmi költségvetés címszó alatt. A január-februárban kiadott "NATO szemle" (NATO Review) mindig sok hasznos statisztikát tartalmaz a tagországok honvédelmi kiadásairól.

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG: A "Nem-katonai Közbiztonsági Alap" (Non-Military Security Fund) felügyelô bizottságát a miniszterelnök nevezné ki és a parlament hagyná jóvá, ahogyan annak is lenne felelôs (az Egyesült Királyság elfogadott gyakorlata szerint). A törvény szerint a nyilvántartásba vétel az adóhivatalnak benyújtott, aláírt nyilatkozaton keresztül történne. A törvényjavaslat a közbiztonság fenntartásának erôszakmentes módjai széles körét vázolja fel, amelyeket finanszírozni lehetne. A törvény nem csökkentené a hadügy minisztérium költségvetését, de garantálná, hogy a pénzt az alapból ne már meglévô állami kiadások helyettesítésére használják olyan területeken, amik az alap pénzére is jogosultak lennének. A terv szerint a törvény minden adót érintene, hogy minden nyilvántartásba vett egyén annyi adót irányíthasson át az alapba, amennyit átlagosan egy választó polgár fizet a hadügy minisztériumnak.

NÉMETORSZÁG: Ez a javaslat csak a jövedelemadóra vonatkozik. A törvény lehetôvé tenné, hogy az adófizetôk az adójuk egy részét két alap egyikébe utaltassák: azok, akik támogatni akarják a katonaságot az adójuk egy részét egy Katonai Alapba fizetnék, amit a hadügy miniszter kezelne; azok, akik azt nyilatkozzák, hogy lelkiismereti kifogásaik vannak a katonaság támogatása ellen, adóikat egy Átalakítás Alapba fizetnék, amit a munkaügyi és népjóléti miniszter kezelne.

HOLLANDIA: Ez a törvényjavaslat legtöbb közvetlen adót érint és célja nem a honvédelmi költségvetés csökkentése. A hadügyminiszter kezelné a Béke Alapot. Az elképzelés szerint lenne egy vizsgálat, ami megállapítja a háborús adó elleni lelkiismereti tiltakozóként nyilvántartásba vétel komolyságát az egyén részérôl.

Kulcsfontosságú probléma jelenleg Hollandiában, Belgiumban és Németországban az, hogy a politikusok a békeadó törvényeket nem találják szükségesnek egy olyan korban, amikor a fegyveres erôk annyi békefenntartó munkát végeznek. A politikusok nyilvánvalóan nehezen fogadják el, hogy a lelkiismereti tiltakozás indokolt, attól függetlenül, hogy a katonaság milyen szerepet tölt be - vagy talán a mai konfliktusok természete egyszerûen kényelmes kifogást ad a politikusok kezébe, amivel elbocsáthatnak minket. Az Egyesült Királyság és az USA nem szenvednek ettôl a problémától.