BOCS Homepage 

Jelentés a BWD tevékenységérôl
1995-1996
Bart Horeman

Bevezetés
A BWD legfôbb célja tudatosítani az emberekben, hogy adófizetôként együttmûködnek és részt vesznek a holland hadsereg fenntartásában és így a folyamatos fegyvergyártásban, fegyver-kereskedelemben és a világ minden táján dúló katonai erôszakban is.

A lelkiismereti alapon tiltakozó és a militarizmus ellen egyénileg - bármilyen formában - kiálló holland állampolgárok száma úgy látszik, folyamatosan csökken. Ez a csökkenés nem olyan furcsa, mivel az aktív kiállás a katonaság ellen úgy tûnik kevés, vagy semmi eredménnyel nem jár. Ezenkívül a hadsereg minden tôle telhetôt megtesz - és nem sikertelenül - hogy a békefenntartó képet alakítsa ki magáról. Az a tény, hogy a békefenntartó hadmûveletek mindeddig nem sok eredménnyel jártak, és bíztosan nem segítenek kialakítani egy olyan helyzetet, amelyben az embereknek igazságot szolgáltatnak, úgy látszik nem arra a következtetésre vezet, hogy a militarizmus egy zsákutca. Ehelyett a katonaság ellenzôinek szegezik a kérdést, hogy ôk mit tennének az erôszak megszüntetésére egy konfliktus zónában. Ez a kérdés még a békemozgalmon belül is megoszlásra vezetett azok között, akik úgy gondolják, hogy az erôszak felhasználása elfogadható, néha egyenesen szükséges, és azok között, akik továbbra is elutasítják az erôszakot. Javasoljuk, hogy ezt a kérdést hagyjuk ennyiben, és erôinket a civil békecsoportok elképzeléseire, és a Békeszervezetek Nemzeti Tanácsa (National Council of Peace Organisations - LBVO) által megfogalmazott elvekre összpontosítsuk. Ez az új cél, ami sokunk több éves intenzív munkájába fog kerülni, reményteli perspektívákat nyit meg a békemozgalom számára.

Kampány
Végigtekintve a békemozgalmakon azoknak sok, kissebb-nagyobb szervezetével, arra a következtetésre jutunk, hogy minden évben kampányok tömege valósul meg, amiknek eredménye a támogatottság ellenére is általában kiábrándító.

A mi mozgalmunk sem kerülte el ezt a tendenciát az elmúlt években. Minden erôfeszítés ellenére, hogy jól elôkészítsük és nagy nyilvánosságot kapjanak, kampányainknak nagyon kevés visszhangja volt. Mégis szükség van újabb kampányokra, mivel az eredményhez minden kis lépés számítani fog. Elhatároztuk, hogy véges energiáinkat két kampányra összpontosítjuk: a "V-biljet" (Békeadó Ûrlap) és az új "Een GoudGulden Vrede" (Egy AranyGulden Béke) kampányokra.

"V-biljet"
Az évente ismétlôdô adóûrlapokhoz hasonlóan, a V-biljet kampány kezdettôl fogva évenkénti esemény volt. 1995-ben is folytattuk a kampányt, de az elmult évek alacsony viszhangjának köszönhetôen a Békeadó Ûrlapokat csak a tagjaink között osztottuk szét. Más békemagazinokat is megkértünk, hogy írjanak a kampányról.

A V-biljet az adófizetônek egy könnyû és kevés idôt igénylô lehetôséget nyújt arra, hogy jelezze az adóhivatalnak kifogásait a hadi kiadásokra fordított adóval kapcsolatban. Elkeserítô látni, hogy milyen kevesen használják ki ezt a lehetôséget.

"Een GoudGulden Vrede"
1993-ban Háborús Adómegtagadás napján a BWD felajánlott a Királyi Pénzverde pénzverômesterének egy békeérme tervrajzot. A pénzverômester, lelkesedve Trix van Vugt rajza iránt, továbbította a pénzügyminiszternek, aki - nem meglepô módon - nem volt hajlandó megfontolni, hogy ez az érme hivatalos fizetôeszközként szerepeljen. Végül a BWD úgy döntött, csináltat a pénzverdével 1000 érmét, amit "GoudGulden Vrede"-nek nevezett el. Egy új kampányt fejlesztettünk ki és mutattunk be a tagjainknak márciusban. Csak pozitív visszajelzéseket kaptunk. A GoudGulden Vrede kampány a résztvevôknek három lehetôséget nyújt:
1. Leveleket írhatnak a védelmi- és külügyminisztereknek, és nyomást gyakorolhatnak rájuk annak érdekében, hogy pénzügyileg támogassák civil békecsoportok megalakulását.
2. Pénzügyileg hozzájárulhatnak a civil békecsapatok munkájához 9 Gulden (vagy többszörösének) adományozásával, vagy a béke érme megvásárlásával (9 Gulden darabja, aminek fele adomány a civil békecsoportoknak).
3. Megtagadhatják adójuk 9%-ának befizetését és átirányíthatják a Béke Alapba.

Az AranyGulden Béke Kampány a béke érme árusításával indult a Békeszervezetek Nemzeti Tanácsának (LBVO) egyik civil békekonferenciáján november 11-én. Az eredmény biztató. Minden békemagazin bemutatta az érmét egy cikkében. 1996 közepére az elsô 1000 érme elkelt és újabb ezret rendeltünk. 1996 szeptemberében az érmét bemutattuk minden parlamenti képviselônek, és felkértük ôket, hogy támogassák a civil békecsoportok elképzelését.

Kiadványok
A BWD-hírlevél 1995-ben, és 1996-ban is háromszor jelent meg. 1995-ben továbbfejlesztettük a külalakot; 1996-ban gazdasági okok miatt a hírlevél hírlappá alakult át. A hírlevél sokféle témáról számolt be: nem csak a honvédelmi költségvetésrôl, a kampányinkról és a Béke Alap munkájáról, hanem a békemozgalmon belüli fejleményekrôl is. Úgy érezzük, hogy a költségvetési tiltakozásaink hátterérôl is be kell számolni. A Békeszervezetek Nemzeti Tanácsában való együttmûködés eredményeképp teret adunk azoknak a kérdéseknek is, amikkel más békeszervezetek foglalkoznak.

Ezenkívül 1995-ben felújítottuk két brosúránkat: "Hogyan tagadd meg a gépkocsi adót" és "Hogyan tagadd meg az energiaszámla hozzáadott-érték adóját". 1996-ban felújítottuk fô brosúránkat a "Voorschot op Vrede"-t (Elôleg a Békéért).

Nemzetközi
A nemzetközi mozgalomról 1995-ben keveset lehetett hallani. Csak 1995 végén kaptunk hírt arról, hogy a Lelkiismereti és Békeadó Egyesület megalakult, ahogy azt Hondarribia-ban 1994 szeptemberében elhatározták. Ezenkívül felkértek a Hoddesdonban tartott VI. Nemzetközi Konferencia szervezésében való résztvételre.

Képviselet
A Békeszervezetek Nemzeti Tanácsában (LBVO) a BWD-t Wijnand Thoomes képviseli, mint az LBVO-titkárság vezetôje. 1996-ban Bart Horeman lett az LBVO kincstárosa.

Az LBVO fô tevékenysége az 1995 novemberében tartott civil békekonferencia megszervezése volt. 1995 folyamán az LBVO viták a "Békemûveletek napirendje, egy alternatíva kezdete" (Agenda for Peace Operations, the start of an alternative) címû tanulmányhoz vezettek.

A BWD képviselet a Holland Koalícióban a Nukleáris Fegyverek Betiltásáért (NKC) 1993-ban Hans Horeman halálával megszûnt. Wijnand Thoomes és Trix van Vugt felajánlották, hogy részt vesznek az NKC találkozókon. Az NKC felvirágzott, miután sikerült a holland kormányra nyomást gyakorolni, hogy a nukleáris fegyverek betiltása érdekében szavazzon.

Trix van Vugt továbbra is képviselô a Közbeavatkozás-elleni Bizottságnál, a minden évben lezajló Húsvéti Felvonulás a Lefegyverzésért és egyéb háborúellenes megnyilatkozások szervezôjénél.

BWD szervezet
1995 szeptemberében Rene Rikkelman úgy döntött, nem hosszabítja meg szerzôdését mint másodtitkár. Helyette Bart Horemant neveztük ki 1996 januárjában.

Henk Eisma kénytelen volt nálunk tanácsi tagságát a Kerk en Vrede képviselôjeként visszavonni, mivel a Kerk en Vrede-nél a munkaszerzôdésében megállapított tevékenységi köre korlátozódott.

1996 végén a BWD tanács támogatótagjai (SG) és szûkebb körû törzstagjai (KG) a következôk voltak:
Wijnand Thoomes, elnök (KG)
Hans Mulder, kincstáros (KG)
Trix van Vugt, elsô titkár (KG)
Bart Horeman, másod titkár (KG)
Dies Heitmeijer, tanács tag (KG)
Jan Maartens, tanács tag (SG)
Maarten Schaafsma, tanács tag (SG)
2 üresedés