Zastoj

prevela Jasna Kosovac

Gde ima mnogo qudi , tu se uvek de{avaju stvari koje niko nije mogao da predvidi ili planira. Mogu ~ak i da se dogode stvari koje niko ne `eli. A ipak su sami qudi ti,  koji ~ine te stvari. Zvu~i neverovatno? Pomislite samo na zastoj na na{im autoputevima. Da li neko ho}e taj zastoj? Da li neko ba{ stvarno ho}e da stoji na vru}em, pra{wavom autoputu i da se znoji? Naravno da ne. Svako ho}e da {to pre negde stigne. I ba{ zbog toga se svi i na|u u zastoju. I to redovno i opet i opet.