Sawar

prevela Jasna Kosovac

Bio jednom neki ~ovek koji je bio sawar. On je na primer razmi{qao: Ma mora da je mogu}e da ~ovek gleda deset hiqada kilometara u daqinu. Ili je razmi{ao: Mora da je mogu}e da se supa jede viqu{kom. Razmi{ao je: Mora da je mogu}e da se stoji na glavi, i razmi{ao je: Mora da je mogu}e `iveti bez straha.

Qudi su mu govorili: "To sve je nemogu}e, ti si sawar." I govorili su mu: "Ti mora{ da otvori{ o~i i da prihvati{ stvarnost." I govorili su mu: "Postoje zakoni prirode koje ne mo`e{ da promeni{!"

Ali ~ovek je govorio: "Ne znam... Mora da je mogu}e da se di{e ispod vode. I mora da je mogu}e da se svako nahrani. I mora da je mogu}e da svako nau~i ono {to `eli da zna. I mora da je mogu}e gledati u sopstveni stomak." A qudi su mu govorili: "Saberi se ~ove~e, to ne}e nikada postojati. Ti ne mo`e{ tek tako da ka`e{: Ja ho}u da se ne{to desi i to ne{to mora da se desi. Svet je takakv kakav je i kraj pri~e."

Kada su otkrili telivizor i rentgenske zrake, ~ovek je mogao da gleda deset hiqada kilometara u daqinu i u sopstveni stomak. Ali niko mu tada nije rekao: "Pa dobro, bio si donekle u pravu." ^ak ni kada su otkrili opremu za rowewe i kada je moglo bez problema da se di{e ispod vode. A ~ovek je razmi{qao: Mo`da }e jednoga dana biti mogu}e i `iveti bez ratova.