BOCS Homepage


KI HIVATKOZHAT JÉZUSRA?

"Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást!" - adta meg követõinek fõ kritériumát Jézus (Jn 13,35). A Jézusra hivatkozók, a keresztények közt ennek ellenére vannak dúskálók és vannak éhezõk; vannak egymással harcolók, akiket a különbözõ nemzethez tartozás jobban elválaszt, mint amennyire a kereszténység testvérré tesz; vannak a szegényekért kiállók és vannak, akik a gazdagok lelkiismeretét megnyugtatják; vannak üldözöttek és vannak, akik az üldözõk szolgálatába állnak.
Ebben a rovatunkban olyan keresztényekrõl adunk hírt (és olvasóinktól szívesen fogadunk ilyen híreket), akiknek irgalmassága, szegénysége, erõszakmentessége, üldözöttsége, szolgálata és prófétai szava valóban Jézusra utal. Példájuk segíthet egyházaink megújulásában.

Szenvedõ keresztények
(Jelentések a Christen in Not c. folyóiratból)

KOLUMBIA: Meggyilkolták Jesus Emilio Jaramillo Monsalve püspököt, egy papjával együtt, 1989 õszén. Jaramillo püspököt egyházmegyéje határain túl is úgy ismerték, mint a szegények és a föld nélküli indiók jogainak ügyvédjét. Emiatt ismételten konfliktusba keveredett jobboldali körökkel.

SZUDÁN: 1989 október elején Macram Max Gassis szudáni püspök "holocaustról" beszélt: állandó a veszély, hogy Szudánban teljesen kiirtják a kereszténységet. A júniusi katonai puccs óta a demokratikus szabadságjogok megszûntek, a béke messze került, a katasztrofális ellátás tovább romlott. Az új kormány egyre világosabban iszlám-fundamentalista irányultságú. Érintetlen maradt a "sharia", az iszlám törvénykezés is.

TÖRÖKORSZÁG: 1989-ben körülbelül kétezer keresztényt kínoztak meg. Egy fiatal papot kilenc órán át kínoztak, de nem tudtak belõle 'vallomást' kicsikarni. Azzal vádolták, hogy egy keresztény állam létrehozása mellett fejtett ki propagandát. (Törökországban kb. százezer keresztény van, a lakosság két ezreléke") Bár a bíróság hamarosan felmentette a vádlottat, továbbra is figyelik a postáját, a telefonját és az általa tartott istentiszteleteket.

EL SALVADOR: Jobboldali erõk, kb. harminc egyenruhás, 1989. november 16-án hajnali 3 óra körül behatoltak a katolikus egyetem területére és meggyilkoltak hat jezsuita papot, valamint a házvezetõnõt és 15 éves lányát.

GUATEMALA: Miután már négyszer halálosan megfenyegették, decemberben a rendõrség egyik rejtekhelyén egy éjszakán át kínozták Diana Ortiz apácát. Amikor elengedték, bocsánatot kértek tõle és közölték vele, hogy valakivel összetévesztették. Négy kínzója elmondta, az a feladatuk, hogy "megõrizzék Guatemalát a kommunizmustól".

NIKARAGUA: Január elején lelõttek két apácát, akik egy békemenetben vettek részt. E támadás nyomán került kórházba életveszélyes sérülésekkel Pablo Schmitz segédpüspök is.

KÍNA: A hatóságok csak a kormányzathoz hûséges "Katolikus Hazafias Egyesülés" mûködését tûrik meg. Az ehhez nem tartozó püspökök közül decemberben hatot börtönbe zártak.


Vallás a kommunista országokban
(Hírek a Keston News Service gyorsjelentéseibõl)

Az észt fõváros, Tallin metodista gyülekezetébe tavaly három katonatiszt tért meg. Egyiküket még mindig nem szerelték le, annak ellenére hogy már 1989 áprilisában kérte vallásos meggyõzõdésére hivatkozva, hogy kiléphessen a hadseregbõl. Börtönnel, pszichiátriai intézettel fenyegetik.

Az NDK keresztényeinek száma 1989 végén kb. 6 millió. A katolikus püspöki konferencia jelentése szerint 5.1 millió a nyolc protestáns egyház tagja, 1.05 millió a római katolikus és kb. 70 ezer más egyházak tagja. A Keston College kommentárja szerint az elsõ két szám csak becsült és olyan bejegyzett tagokat is tartalmaz, akik semmilyen téren nem aktívak. A hetvenezer ezzel szemben meglepõen alábecsült szám. Általánosan elfogadott, hogy csak magának az Új Apostoli Egyháznak legalább százezer tagja van. A hetvenezernek talán a háromszorosa a valós érték.

A nemhivatalos ökumenizmust és az alsó papság önálló közéleti cselekvését akadályozzák a felsõ egyházi vezetõk Magyarországon. Egy január 16-án hozott nyilatkozatban kilenc egyházi vezetõ (köztük Kocsis Elemér, Nagy Gyula, Paskai László, Schöner Alfréd, Tóth Károly, Viczián János) kijelentették, hogy egyedül a jogosult egyházi vezetõk rendezhetnek ökumenikus istentiszteleteket.
Hét klerikus (Pánczél Tivadar, Németh Géza, Gromon András, Roszik Gábor, Dobner Gyõzõ, Kardos Péter, Iványi Gábor) január 23-án válasz-nyilatkozatot tett, mely szerint az ökumenikus istentiszteletek rendezése nem az egyházi vezetõk kizárólagos joga, hanem bármely vallásos közösségé. Éppen a nemhivatalos ökumenikus istentiszteleteket 'politikai visszaéléssel' vádoló egyházi vezetõk azok, akik kétes politikai szerepet játszanak. A klerikusok rámutatnak, hogy az elõzõ kommunista kormány külön helyeket tartott fenn az egyházi vezetõk számára a magyar parlamentben. Erkölcstelennek tartják, hogy olyan egyházvezetõk, akik kiszolgálták és szentesítették az egyház- és nemzetellenes politikát, ma is önmaguknak tartsák fenn kizárólagosan a vallási közösségek közéleti képviseletét. Tiltakoznak az ellen, hogy ezek az egyházvezetõk az új parlamentben is automatikusan képviseljék a vallási közösségeket. Remélik, hogy a közeljövõben valamennyi egyházközösségnek módja lesz a saját törvényeinek megfelelõen új, hiteles, a pártállamban nem kompromittált hitvalló vezetõket választani. Németh Géza szerint az egyházi vezetõk próbálják átmenteni a párt-állam kezébõl kapott 'monolit hatalmukat'.
A klerikusok nyilatkozatára a Református Egyházi Zsinat Elnöksége gyorsan reagált és azzal vádolta õket, hogy 'politikai ambíciókat' dédelgetnek.

A Moszkvai Egyetem Mechanikai és Matematikai Fakultásának diákjai január 29-én megtagadták a vizsgát a korábban tudományos kommunizmusként ismert társadalmi és gazdasági ismeretekbõl. Az oktatók erõfeszítése, hogy véleményüket megváltoztassák, eredménytelen volt. Január 30-án a vizsga eltörlésérõl szóló iratot postáztak - január 22-i keltezéssel.

Meghalt a szovjet nemhivatalos Baptista Egyház titkos nyomdáinak vezetõje, Vitali Pidchenko, aki korábban lelkiismereti okból börtönben is volt.

A Keresztények és Zsidók Nemzetközi Zsinatának létrejött egy csoportja Csehszlovákiában is. A Zsinat végrehajtó bizottságának elnökét, Sir Sigmund Sternberg-et a mozgalom támogatásáról biztosította Tomasek bíboros és dr.Josef Hromadka protestáns megbízott.

Doru Popa, román baptista lelkész szerint sok egyházi személy szerzett elismerést a lakosság körében azzal, hogy visszautasította a hatóságokkal való kompromisszumot. Popa, akit az állam nyomására 1987-ben kiközösítettek a Baptista Szövetségbõl, most az aradi Nemzeti Megmentési Frontban az emberi jogok felelõse. Célja a vallási és politikai áldozatok rehabilitálása és a bezáratott templomok megnyitása. Úgy véli, hogy a lelkészeknek alá kell vetni magukat annak, hogy a gyülekezetek újraválasszák õket. A kormány támogatásával kinevezett lelkészek ezzel nem szívesen néznek szembe. Az egyházak nemzetközi segélyszolgálata nagy tanúság volt a román társadalom felé. Popa teljesen egyetért Tõkés Lászlóval, hogy a román és magyar nemzetiségek közti megegyezés döntõ a béke szempontjából. A Ceausescu rezsim az üldözés egyre hatékonyabb formáit fejlesztette ki, elkerülve a hívõk bíróság elé állítását és hõssé emelését. Ehelyett az aktív keresztények családjait zaklatták. Popa feleségét, Lydiát kidobták kórházi állásából és egy az otthonától távol esõ faluba vezényelték munkára. Popa elmondta, hogy a Securitate többször elvitte és sohasem tudta, vajon haza fog-e kerülni élve.

Szovjet statisztika az újonnan bejegyzett gyülekezetekrõl:
A bejegyzett közösségek száma
1984 1985 1986 1987 1988 1989.IX.20-ig
Orosz ortodox 2 3 10 16 809 2039
Óhitûek 5 2 5 1 9 9
Georgianus ortodox 1 1 1 5 50 106
Örmény apostoli egyház - - - 1 5 7
Katolikus egyház 4 3 3 6 39 116
Lutheránus egyház 12 10 4 9 10 6
Református egyház - - - - 1 5
Metodisták - - - - 1 -
Evangéliumi baptisták 19 24 17 24 46 44
Pünkösdisták 26 13 12 22 30 25
Hetednapi adventisták 12 5 12 13 27 26
Mennoniták 7 1 1 - - -
Molokanok 4 1 - - 3 1
Mohamedánok 7 2 2 7 34 202
Zsidók - - - - 4 7
Buddhisták - - - - 1 2
Hare Krishna - - - - 1 1
Összesen a Szovjetúnióban 99 65 67 104 1070 2596

Decemberben körülbelül hat el-nem-ismert püspököt és ugyanennyi papot tartóztattak le Kínában. Két protestáns igehirdetõt három ill. két év börtönre ítéltek. A Canton városban, Damazhan 35 címen összejövõ, jólismert, de nem bejegyzett testvériség vezetõje, Lin Xiangao, az egyre növekvõ nyomás ellenére visszautasítja a gyülekezet bejegyeztetését, mert 'ha a Three-Self Hazafias Mozgalom része lennénk, akkor Krisztus második eljövetele helyett a Négy modernizációt kellene prédikálnom'. A Shanghai-i Házankénti Egyház szintén nagy nyomásról ad híreket. December 9-én több mint száz állambiztonsági rátört egy hetventagú házi egyházra, elkobozták az összes bibliát és vallási könyvet, fölírták az összes jelenlévõ nevét és megfenyegették õket, hogy ne merjenek többé a Házi Egyházakhoz eljárni. Januárban letartóztattak tíz keresztény diákot Pekingben. Egy új pártdokumentum foglalkozik a keresztény hit szerepével a Kelet-Európai változásokban. A dokumentum beszél 'báránybõrbe bújt farkasokról', olyan külföldiekrõl, akik tanárokként, diákokként vagy üzletemberekként jönnek Kínába, de valódi céljuk a kereszténység terjesztése. Az ilyeneket ki kell utasítani.