BOCS Homepage


  Hogyan keletkezhetett a húsvéti hit?

A Jézus feltámadásáról szóló evangéliumi beszámolók kapcsán érdemes egyszer végiggondolni, hogyan is keletkezhetett az apostolok, ill. az õsegyház húsvéti hite, azaz Jézus feltámadásáról vallott hite.
Az egyház hivatalos tanításának elfogadása esetén nincs probléma, a kérdés ekkor voltaképpen nem kérdés, s ha mégis, a válasz roppant egyszerû: Isten bármit megtehet, egy halott föltámasztása egyáltalán nem okoz gondot neki.
Akinek azonban gondot okoz, hogy vakon igaznak tartsa és aztán felelõsséggel vallja, hogy itt egy hulla a teremtés (megszokott) rendjével ellentétes módon "feltámadt", és olyan szellemalakká változott, amely képes tetszése szerint a túlvilágban vagy e világban mozogni, önkényesen láthatóvá vagy láthatatlanná lenni, és ha kell, megtapogattatni magát (Lk 24,39: "Tapintsatok meg!... A szellemnek nincs húsa és csontja, mint nekem"), s a végén a felhõkben lebegve a menny- be távozni (Lk 24,51; Csel 1,11) - annak számára mégiscsak értelmes a kérdés: Hogyan jött létre az õsegyház húsvéti hite?
A modern teológusok viszonylag könnyen megoldják a problémát: vagy látomásaik voltak az apostoloknak, s ezekben Jézus feltámadottként jelent meg nekik, vagy belsõ, lélektani folyamatok eredményeként alakult ki bennük Jézus feltámadásának hite (pl.: "Isten nem hagyhatta cserben ezt a nagyszerû prófétát, tehát élnie kell, ahhoz pedig fel kellett támadnia"; vagy: árulásuk miatti súlyos lelkiismeretfurdalásukat kompenzálták: "biztosan él") - és ezt a hitet öltöztették aztán megfelelõ történetekbe.
Ezek az értelmezések nem zárhatók ki, de nagyon súlyos további problémákat vetnek föl: a) Egy csokorra való, ami a történeteket illeti: Minek kitalálni a zsidó jog szerint tanúként számba nem jöhetõ asszonyokat, akik elsõként hallják a húsvéti üzenetet és látják a Feltámadottat? Minek kitalálni egy üres sírt, és megadni tulajdonosként a Fõtanács egyik gazdag tagjának nevét, hogy a kétkedõk utánajárhassanak? Minek kitalálni a test "elcipelését" (Jn 20,13.15), ahelyett hogy a Feltámadott diadalmas vonulásáról vagy netán repülésérõl beszélnének? Minek kitalálni egy fiatalembert (Mk 16,5) egy angyal (Mt 28,2) helyett? Minek etetni és itatni a Feltámadottat, sõt lépes mézet nyalogattatni vele, hiszen a kétkedõkben ez csak nehézségeket okoz (Lk 24,42-43; Csel 10,41)? Miért jelenik meg a Feltámadott mindig titokban, "bujkálva", ha egyszer "dicsõségesen" támadt fel, és már semmi baj nem érheti? Miért nem találták ki a Feltámadott csodatételeit? - b) Bár nem lehetetlen, de lélektanilag elég problematikus egy ilyen (a teológusok által feltételezett) módon létrejött "húsvéti hittel" elõállni, s még inkább vállalni ezért a hitért az üldöztetést és a kivégzést, vagy akár csak annak veszélyét is. - c) Szinte képtelenség egy ilyen módon létrejött hittel odaállni az események többi tanúja, vagy csak egyszerûen kortársa elé, amikor is egyrészt nem lehet "messzirõl jött emberként" azt mondani, amit akarunk, másrészt nincs adva egy ájtatos hallgatóság, amely az egyház hite alapján már úgy is tudja, hogyan állnak a dolgok, vagy legalábbis kész elfogadni a Tanítóhivatal szavát, hanem tenyeres-talpas emberekrõl van szó, akik számára még az is vitatott, hogy egyáltalán van-e feltámadás, úgyhogy bármikor megkérdezhetik: "Mondd csak, Péter, ezt tényleg láttad, vagy csak álmodtad, netán látomásod volt!?", és az utóbbi két esetben aligha csatlakoznak lelkesen Jézus feltámadásának hitéhez.
Reális és elfogadható magyarázatot jelenthet viszont ez: Jézus nem halt meg a kereszten, csak eszméletét vesztette; a sírban magához tért; Arimatheai József elvitte és elrejtette; a gondos ápolásnak köszönhetõen fölépült; az apostolok tényleg találkoztak vele, látták, tapintották, vele ettek-ittak (Csel 10,41). Ha mindezt tényleg megtapasztalták, akkor bátran elõállhattak "feltámadásának" hírével.
(A Jézus túlélését egyébként lehetõvé tevõ mozzanatok közül néhány: nem kínlódott napokig a kereszten, hanem a szombat közeledte miatt hamar levették; nem törték el a lábszárcsontját, mint sietség esetén szokás volt; akadt, aki [státusa alapján] elkérhette Jézus testét Pilátustól, különben feltehetõen a kivégzett bûnözõk gödrébe vetették volna; nem földbe temették, hanem sziklasírba; nem volt idõ megmosni és szabályosan eltemetni, különben múmiaszerûen bepólyázták volna, ill. a sírt a következõ temetésig nem nyitották volna ki; a lándzsaszúrás nem ért szükségképpen életfontosságú szerveket, Jn csak Jézus "oldalának" megnyitásáról beszél [19,33].)
Itt azonban most nem az érdekel, hogy lehetséges-e ilyesmi, hanem az, hogy ha így történt, ha ez a természetes folyamat zajlott le, akkor az apostolok miért nem így mondták azt el, és miért beszéltek Jézus "feltámasztásáról".
A válaszkísérlet elõtt azonban még két dolgot vegyünk tekintetbe!
Az egyik: Vannak utalások arra, hogy az apostolok tényleg úgy gondolták, sõt hirdették, hogy Jézus nem halt meg és nem támadt fel, hanem az említett természetes folyamatról volt szó: a) Az elsõ és leghitelesebb híradásban (bár itt az asszonyokról van szó, de hát mégiscsak ez a húsvéti hit kiindulópontja) nem az áll, hogy Jézus "feltámadt" [aneszté] vagy hogy "Isten feltámasztotta" [anesztészen], hanem hogy "fölébresztetett, fölkeltetett, fölegyenesíttetett, fölébredt, magához tért" [égerthé: Mk 16,6], és ugyanezt a szót [égeiren] használja Péter apostol az Apostolok cselekedetei szerint (10,40) Kornéliusz házában: "Isten fölébresztette, fölegyenesítette õt..." (noha a Csel, s benne Péter is egyébként a "feltámasztotta" kifejezést is használja, vö. 2,24.32). - b) Péter elsõ nyilvános beszéde (Csel 2,22-36) eléggé egyértelmûen utal arra, hogy Jézus nem halt meg: "Ti keresztre szögeztétek... De Isten feltámasztotta õt, feloldván [aor. part.] a halál fájdalmait... Nem adta oda a Hádésznak, és teste nem látott rothadást" (2,24.27.31), magyarán: a keresztre szögezés nem érte el a célját, Jézus megölését, mert Isten "feltámasztotta" õt, feloldván = megszüntetvén (értsd: azzal, hogy megszüntette) azokat a "szülési fájdalmakat" [ódinasz], melyek általában a halálhoz vezetnek; ugyanilyen világos: "nem adta oda a Hádésznak, nem hagyta beleesni a Hádészba", azaz a holtak birodalmába = még nem volt halott; ugyanezt jelenti, hogy "teste nem látott rothadást", azaz nem indult oszlásnak, nem érte a végérvényes halál.
A másik: Bárki, bármikor, bármilyen eseményt mond el, vagy pláne értelmez, ezt mindig egy adott "paradigmán", értelmezési és közlési mintán, sémán belül, ill. annak segítségével teszi (akár tudatában van ennek, akár nincs); ez a paradigma sok tényezõbõl tevõdik össze, de két eleme kiemelkedõ fontosságú: az egyik az adott ember (és az adott kor...) világképe (vagy természetképe, kicsit talán leegyszerûsítve: természettudományos ismeretei), a másik az adott ember világnézete, közelebbrõl (filozófiai és) teológiai felfogása (még konkrétabban: dogmatikája); persze a kettõ sokszor átfedi egymást. Egyszerûen szólva: mindenki aszerint értelmez és mesél el egy eseményt, hogy "milyen (ideológiai) szemüveggel nézi" azt (ennek a szemüvegnek a legtöbb ember nincs tudatában, és még aki tudatosítja is, és "le akarja venni", azaz tárgyilagos, tárgyszerû akar lenni, annak is csak egy bizonyos határig sikerülhet).
Lássuk most már, miért is beszéltek az apostolok "mégis" Jézus "feltámasztásáról", ha egyszer feltételezhetõ, hogy tudták: "csupán" magához tért?!
Az általános zsidó gondolkodásmód (paradigma) szerint a világ minden jelensége és eseménye mögött Isten áll közvetlen okként: mindent Õ "mozgat", Õ intéz (ha nem kell is ezt feltétlenül fizikai okságként fölfogni); ld. például az olyan ószövetségi leírásokat, miszerint "az Úr erõs keleti szelet támasztott", "az Úr zavart keltett az ellenség táborában, kidöntötte harci szekereik kerekeit", "az Úr fürjeket vezérelt a vándorló nép táborába" (talán ez a szemlélet mutatkozik meg Jézus egyik-másik kijelentésében is: "Atyátok nélkül még egy veréb sem hullik a földre", Mt 10,29; vagy: "Isten öltözteti a mezei virágokat, táplálja az ég madarait", Mt 6,26.30). Ha tehát az apostolok úgy tudták-gondolták is, hogy Jézus nem halt meg a kereszten, hanem csak tetszhalott volt (kómában volt), és késõbb, a sírban nem föltámadt, hanem csak magához tért [égerthé, "fölébredt"], akkor is magától értetõdõen (vö. tudattalan paradigma!) és tiszta lelkiismerettel fogalmazhattak úgy, hogy "Isten föltámasztotta" Jézust.
Sõt! Az általános felfogáshoz és beszédmódhoz képest két oknál fogva is "fokozott joggal" beszélhettek így: a) A keresztre feszítés túlélése egészen rendkívüli, ritka, mondhatni egyszeri esemény volt (bár Josephus Flavius említ eseteket), tehát joggal beszélhettek (a saját paradigmájukon belül) "fokozott" isteni közbeavatkozásról. - b) Ugyancsak a zsidó közfelfogásra alapozva joggal láthattak "bizonyító csodát" (közvetlen isteni beavatkozást) Jézus életben maradásában, azaz úgy láthatták, hogy Isten igazságot szolgáltatott az ártatlan prófétának (messiásnak?) ellenségeivel szemben ("istenítéletet" láthattak benne a nagyra becsült Fõtanács ítéletével szemben).
De ha nem úgy gondolták volna is az apostolok, hogy Jézus csak tetszhalott volt, és ezért még a fent idézett szövegeket is (Mk 16,6; Csel 2,24-27.31; 10,40) úgy kellene értelmezni, hogy Jézus valóságos haláláról és feltámasztásáról beszéltek, az sem lenne perdöntõ bizonyíték Jézus halála és feltámadása mellett; ugyanis abban a korban igen kezdetlegesek voltak a biológiai-orvosi ismeretek, ennélfogva egyáltalán nem magától értetõdõ, hogy biztosan meg tudták állapítani a halál beálltát, különösen a nagypénteki "kapkodásban". (Ugyanez vonatkozik a Jézus oldalát lándzsával megszúró katonára vagy a kivégzést vezetõ századosra is; vö. még Jairus lányának története: a hírhozók azt mondják: "már meghalt", Jézus: "csak alszik", Mk 5,35.39). Könnyen megeshetett hát, hogy Jézust csak halottnak tartották, azután ténylegesen találkoztak vele testi mivoltában (csak ebben az esetben mondhatta Péter hazugság nélkül: "Vele ettünk és ittunk... feltámadása után", Csel 10,41), a kettõ között történteket pedig (a zsidó paradigmában gondolkodva) nem értelmezhették és nem nevezhették másként, mint hogy "Isten feltámasztotta Jézust a halottak közül". (Egyébként: még a 20. századi Magyarországon is temettek el tetszhalottakat abban a hitben, hogy valóban meghaltak!)
Akár az elsõ, akár a második verzió a helytálló (paradigmatikus gondolkodás, ill. kezdetleges biológiai-orvosi ismeretek), nem eshetünk abba a hibába, hogy a 2000 évvel ezelõtti zsidó paradigmában mondottakat szó szerint átvesszük a mai európai paradigmába, ahelyett hogy "lefordítanánk" az akkori szövegek értelmét a mai paradigmára, ill. az azt kifejezõ nyelvre. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ugyanazt a hibát követjük el, mint amikor szó szerint (és dogmaként!) vettük a hat napos teremtéstörténetet, és ebben az esetben eljön az idõ, amikor ezért ugyanúgy megmosolyognak majd minket, mint ahogy mi megmosolyogjuk nem is olyan távoli elõdeinket...
Továbbá akár az elsõ, akár a második verzió a helytálló, ami az õsegyház feltámadáshitét illeti, számításba kell vennünk még egy fontos szempontot: Itt is erõsen mûködött egy (különben általánosan jellemzõ) vallástörténeti jelenség, nevezetesen a hagyományátadási folyamatot kísérõ (s az idõ múlásával egyre jobban burjánzó!) legendaképzõdési folyamat, amely legszélesebb értelemben a krisztológiai tendenciát jelenti (az "emberfia" Jézusból megalkotják az "istenfia" Krisztust, az emberbõl Istent csinálnak), és amelynek egyik eredménye vagy megnyilatkozása, hogy az eredetileg "természetes" (= a teremtés rendjébe illõ), csodamentes, bár kétségtelenül rendkívüli húsvéti eseményt (= egy ember túléli a keresztre feszítést) masszív, természetfölötti csodává "javítják ki" (pontosabban: fújják föl). Csak három bizonyító példa: 1) Mk-nál a vasárnap hajnalban a sírhoz sietõ asszonyok egyszerûen annyit látnak, hogy a követ valaki már elhengerítette a sír bejáratától (16,4), és sírõrzõkrõl szó sem esik; Mt-nál nagy földrengés támad, az Úr angyala leszáll az égbõl, elhengeríti a követ (tekintete, mint a villám, ruhája, mint a hó), az õrök halálra rémülnek (28,2-3); Lk-nál már két férfi (angyal) áll ott ragyogó öltözetben, az asszonyok félelmükben a földre szegezik tekintetüket (24,4). - 2) Mk a sírban ülõ, információt adó alakot "ifjúnak, fiatalembernek" mondja (16,5; a "neaniskos"-t csak ebben az értelemben használja az egész Újszövetség: Mt 19,20.22; Mk 14,51; Lk 7,14; Csel 2,17; 5,10; 23,18-22; 1Jn 2,13); Mt az "ifjúból" "angyalt" [angelos] csinál (28,2), Lk "két férfit" (24,4), de ezek ragyogó öltözetben vannak, s így ugyancsak angyaloknak értelmezhetõk (Lk a 24,23-ban maga is így értelmezi, és Jn így is nevezi õket: 20,12). - 3) Ami Jézussal történt, azt Mk úgy nevezi: "égerthé" (16,6): "fölébresztetett, fölébredt, magához tért"; Mt már azt írja, [égerthé] "a halottak közül", ráadásul "amint megmondta" (28,6-7). - Ez a csodagyártási folyamat idõvel teljesen átszövi és végül szinte felismerhetetlenné teszi az eredeti történéseket. A késõbbi korok pedig mindent készpénznek vesznek...
Külön tanulmányt igényelne annak bemutatása, miért és hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásáról, miért alakult épp olyanná, amilyenné, és miért vált számára minden mást elsöprõ fontosságúvá. Aztán újabb tanulmány tárgya lehetne, hogy az õsegyház miért Pál hitét tette magáévá, és az egyház Krédójának miért az a lényege, hogy "meghalt és feltámadt", és miért nem esik benne egyetlen szó sem Jézus tanításáról és cselekedeteirõl...
Persze a lényeg szempontjából mindez gyakorlatilag közömbös: Jézus tanítása (tömören: Mt 7,12 vagy Mt 22,37-40) érvényben van, akár meghalt, akár nem, akár feltámadt, akár nem - mert csupán Pál (teljesen megalapozatlan) magánvéleménye az, hogy "ha Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló, üres, semmit érõ a hitünk, és még mindig bûneinkben vagyunk" (1Kor 15,14.17), amint az egyetemes feltámadás és örök élet sem annak a függvénye, hogy Jézus nagypénteken meghalt és húsvét vasárnap föltámadt-e.

Gromon András