BOCS Homepage


Élõ Nemzeti Kincs 1991

A Család Alapítvány pályázatot hirdet "Élõ Nemzeti Kincs" címmel azon családok, közösségek és személyek számára, akik a családos életforma értékeinek felmutatásában a legtöbbet teszik, illetve eredményesen törekednek erre. Bárki pályázhat - a másik ember által. Kérünk mindenkit, hogy írásban adjanak hírt a környezetükben található, példa és minta értékû életet élõ személyekrõl, családokról, akik átlagon felüli módon, prófétai elhivatottsággal szolgálják szûkebb és tágabb közösségüket. A bemutató leveleket 1991. december 6-ig kérjük eljuttatni címünkre.

Évenként meghirdetett pályázatunkkal a hangsúly-árnyékba került családeszmény, mint élethivatás újra-felfedezését szeretnénk szolgálni, hisz Családjaiban él a Nemzet. Úgy gondoljuk, hogy a gyermek, a család és a kisközösség legértékesebb élõ nemzeti kincseink. A köztünk élõ, szürke eminenciásként csendben mûködõ és ható igaz embereknek pedgi pozitív visszajelzést adva életükre, példaként szeretnénk állítani õket az õszintén, de bátortalanul és elszigetelve keresõ többség elé.

A bemutató levél és személyes beszélgetés alapján az Alapítvány Kuratóriuma - az elmúlt évek hagyománya szerint - tíz családot választ ki díjazásra, akiken keresztül valamennyi "Kincs"-nek szeretné megköszönni munkáját, tanuságtételét. A díj elsõsorban szellemi természetû, s az élet terheit hordozók megbecsülését, elismerését célozza, de Karácsony közeledtén szerény pénzjutalomban is kifejezõdik.

Örülnénk, ha sokan osztoznának örömünkben azáltal is, hogy támogatják kezdeményezésünket. Szimbólikus összegû pénzadományok és alkalomhoz illõ tárgyi ajándékok eljuttatásában egy általunk is szándékolt szélesebb társadalmi összefogás fejezõdnék ki és igazolódna vissza. Ezekkel szívesen kiegészítenénk az Alapítvány díjait.

A Díjátadó Ünnepséget 1991. december 14-én tartjuk a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében, ahol rendezvényünk szimbolikus értelmet nyer: Élõ Nemzeti Kincsek töltik be ezen a napon a múzeum épületét, ahol a nemzet megholt kincseinek alkotásait, tárgyi- és kultúrális értékeit õrzik. Így találkozhatna ezen a napon a múzeum dísztermében múlt, jelen és - az ünnepeltek gyermekeire gondolva - a jövõ.

Az Alapítvány levélcíme: Család Alapítvány, 1476, Budapest Pf. 40. Számlaszám: MHB: 202-10809. (Az ide küldött adomány leírható az adóalapból.) Az adományt "Élõ Nemzeti Kincs" jeligére kérjük átutalni.

Budapest, 1991. november 8.