BOCS Homepage


"A szeretet eltakarja a legtöbb bûnt" címû cikkében Pavel Swetana, a Cseh Testvérek Evangélikus Egyháza szinódusának korelnöke állást foglal az egyházi hivatalviselõk múltjának kérdésében. Felfogása szerint a bûn feldolgozása az egyén ügye. Ellenkezõ álláspontot képvisel Milos Rejchzt lelkész: a politikailag kompromittált keresztények Krisztus bocsánatában állnak, azonban egyházi vezetõ pozícióban elviselhetetlenek. Rejchzt nyílt levelét a Lidové noviny (LN) független napilap közölte 1991. 08. 02-án. Kivonatos fordítás.

Nem tudok bízni bennük

Kedves Pavel,

néhány gondolatom támadt cikkeddel kapcsolatban az önmegtisztításról az egyházban, mely a Cesky Bratz folyóirat CsTEE 26. szinódusa alkalmából kiadott különszámában jelent meg. Ahogy e különszám tartalma sejteti, a Cesky Bratz szerkesztõsége aligha fog közölni olyan cikket, mely eltér saját vonalától. Ezért a nyílt levél bevált formáját választom.

Mint polgár nem kívánom, hogy olyan emberek legyenek népképviselõim vagy a kormány tagjai, akik a Belügyminisztériumnál egyértelmûen mint a volt Állambiztonsági Szolgálat (StB) aktív munkatársai vannak nyilvántartva. Ugyanebbõl az okból nem tudok beletörõdni abba a gondolatba sem, hogy engem a StB titkos munkatársai képviseljenek és egyházamat, a CsTEE-t vezessék. Ennek oka egyszerû: Nincs bizalmam azok iránt, akik a StB titkos munkatársaként illetve ügynökeként éveken keresztül megcsalták testvéreiket és még mindig teszik ezt máig terjedõen.

Az egyháznak mint egésznek nem volt bátorsága ahhoz, hogy dokumentumaiban és hirdetményeiben egyáltalán bevallja a StB létezését, hát még, hogy tanácsot adott volna hívõknek, hogy viselkedjenek az StB-vel szemben...

Az StB fedõnevet adott ügynökeinek, és ennek az eseménynek a dátumát jegyzékben, mint egy keresztelési anyakönyvben rögzítették... Aki éveken át így konspirál testvérei és családtagjai háta mögött - az ügynök kötelezettséget vállal a teljes hallgatásra mindenkivel szemben, kivéve vezetõ szervét, akivel szemben éppen ellenkezõleg nyíltságra és bizalomra kötelezi el magát -, aki tehát éveken át ilyen titkot hordozva él, az aktív módon személyisége lerombolásán dolgozik.

A tönkrement személyiségnek meg tudok és meg is kell bocsátanom a felebaráti szeretet jegyében, személyes vonzalom alapján alkalmasint szerethetem is õket, azonban nem bízhatom rájuk magamat. Aki vezet, vagy megbízásból tevékenykedik, az megbízható kell legyen. Azt írod, nem lehet megállapítani, hogy valakit "súlyos személyes válságban" kényszerítettek az együttmûködés valamilyen formájára, vagy pedig "a saját haszon indítéka" juttatta oda. Az együttmûködés a StB-vel a haszonlesés indítékából nem egyeztethetõ össze azzal, hogy valaki felelõsségteljes funkciókat töltsön be a CsTEE-ban, ebben nyilvánvalóan egyetértünk. De úgy látszik, arról Te nem vagy meggyõzõdve, hogy vezetéshez és megbízatás gyakorlásához az önzetlenségen kívül más feltételek is hozzátartoznak, éspedig az ellenállás a nyomásokkal szemben, az a képesség, mely a személyes ügyeket elválasztja a nyilvános megbízatástól, valamint nagyfokú immunitás a személyi válságokkal szemben... Nem értem, Nálad miért "kell többet érjen a testvérek tanúsága", ha arra kerül a sor, hogy az egyház egy tagja együttmûködését a StB-vel letagadja, míg a lista igazolja ezt az együttmûködést. Vannak helyzetek ugyanis, melyekben Jézus ellenségei mondják az igazat ("Te is a názáreti Jézussal voltál" - Mk 14,67), míg Jézus tanítványa ezt letagadja és hazudik ("Nem ismerem ezt az embert" - Mk 14,71). A legkevésbé értem meg azt, hogy szerinted ez a "másik ember bûnének keresése" lenne és így nem egyeztethetõ össze a Krisztustól hirdetett megbocsátással. Mindnyájan Krisztus megbocsátásából élünk: ennek ellenére azok, akik bûnügyi nyilvántartás alapján nem méltók a bizalomra, nem dolgozhatnak egy bankban.

A StB ügynökeitõl sem szabad megtagadnunk a lehetõséget, hogy learassák az igaz megbánás gyümölcseit; ki tudja, talán éppen õk elõznek meg bennünket az Isten Országához vezetõ úton. - De megbízatást mégsem kaphatnak és egyházat nem vezethetnek.

Szívélyes üdvözlettel:

Milos Rejchzt

*****

Konstantini gesztus

A földalatti egyház titkos házas papjainak (akikrõl az ÉV is tudósított) felajánlották, hogy diakónusok lehetnek a 'föld feletti' egyházban - nyilatkozta P. Anton Hlinka, a szlovák püspökkari konferencia sajtóközpontjának vezetõje.
Mit is mondhatnánk? Ennyi erõvel a jegyességet is ajánlgathatnák ezeknek a házas embereknek.
A hír nem szól arról, hogy mit ajánlottak föl a pappá szentelt nõknek.