BOCS Homepage


Mélyen tisztelt Szentatya!

Sajnálom, hogy a sajtó útján kell Õszentségéhez fordulnom. Más módot nem találtam, hogy figyelmét fölkeltsem az alábbi súlyos tényekre. Mindszenty bíboros évtizedekig tartó szenvedésteli tanúbizonysága és halála óta különbözõ írásbeli beadványok a magyar való helyzetet illetõen valahol mindig elsikkadtak. Remélem, hogy nem a vatikáni államtitkárságon.

Õszentsége a közeljövõben hazánkat látogatja. Szeretném emlékeztetni a magyar katolikus egyház közelmúltbeli és jelenlegi súlyos helyzetére. Errõl az illetékesek mélyen hallgatnak.

A vatikáni keleti politika, A. Casaroli bíboros eszmei szerzõsége és végrehajtása alatt óriási károkat okozott a magyar katolikusok lelkében és hitbeli készségében. E politikának sarkalatos elve volt, hogy mindenáron püspököket kell kreálni. Ez lenne aztán az egyház megmentése a kommunista állam halálos csapásai elõl. A kutya ebben a kis szóban és megvalósításában van elásva, hogy mindenáron.

A kommunista párttal való szoros együttmûködés és az ezáltal kompromittált békepapok püspöki kinevezése a hívekben az egyház szavahihetõségét nagy mértékben aláásta.

A hivatalos egyház Casaroli bíboros utasítására a szenvedést, valójában Krisztus keresztjét mindenáron kerülõ hitéletet hirdetett és gyakorolt. Ez Krisztus keresztjének kiüresítése és valójában Istennel való gúnyolódás. Ez volt Mindszenty bíboros legsúlyosabb keresztje és szenvedése.

A vatikáni keleti politika nemcsak mellõzte, de a kibontakozás akadályának tartotta.

Míg Õszentsége a súlyosan kompromittált békepapokat és békepüspököket fontos helyeikrõl illetve székeikbõl el nem távolítja, Magyarországon javulás nem lesz. Itt az ideje, hogy a vatikáni keleti politika gennygócát, magyar viszonylatban, a Szentatya maga eltávolítsa.

Erdélyben, Romániában a római katolikusok úgyszólván kivétel nélkül magyarok. Számuk politikadiktálta becslés miatt bizonytalan, 1,8 millióra tehetõ. A Vatikán románt nevezett ki érseknek bukaresti székhellyel, mintha az ezeréves Gyulafehérvár, Alba Julia püspöki székhely nem is létezne. Az újonnan kinevezett bukaresti érsek édeskeveset törõdik a csángó magyar kisebbség anyanyelven történõ lelki gondozásával.

Azonos a helyzet a Jugoszláviához tartozó Bácskában és Vajdaságban is. Nincs igazán magyar nyelvû püspökük. Számuk többszázezerre rúg. Ugyanez a helyzet Felvidéken, Szlovákiában is. Az ott lakó 900 000 magyarnak, jórészt katolikusnak mind a mai napig nincs magyar származású és nyelvû fõpásztora.

Õszentséged mindenütt, ahol kisebbségek vannak - lásd Litvániát, Fehéroroszországot, Ukrajnát - dicséretesen gondoskodik az amúgy is mostoha sorsban élõkrõl.

Mi, magyarok 1000 év óta szlávoktól körülvéve lakunk, küzdünk. Csak nem annak a ténynek tudható be elhanyagolt, mostoha kezelésünk, hogy nem vagyunk szlávok? Õszentséged mint lengyel bárkinél a világon jobban tudja, hogy ezeket a sorozatos, hosszú idõn át tartó sérelmeket nem lehet véletlennek tulajdonítani. Vérzésünket az egyházhoz és népünkhöz való hûség okozza.

A 40 évig tartó áldatlan kommunista, szovjet-orosz uralom és megszállás, a békepüspökök behódolós magatartása Magyarországot missziós területté tette. Ezért a felelõsség a vatikáni keleti politikájára is hárul. Itt az ideje beismerni és jóvátenni.

Váltsa le a megbukott rendszerben kompromittált egyházi személyeket.

Õszentségednek Budapesten olyan rendõri, katonai díszõrség áll majd tisztelgõ falat, amelynek tagjai közül nem kevés a kommunista rendõrség botozója és verõlegénye volt. Nem szabad a fõnek e világ cézárjaival a tribünön parolázni, míg az arénában ütik-verik, nyuvasztják, bántalmazzák a hûségeseket.

Ez folyt 40 évig A. Casaroli bíboros keleti politikája alatt. Sehol egy szót, hírt nem olvastunk, hogy Õszentséged ezt legalább nem helyeselte volna. Ellenkezõleg, nem mulasztott el egy alkalmat sem, hogy "kiváló" diplomáciáját meg ne dicsérte volna.

A tízmilliós mai magyar nemzettesten a végrehajtott gyermekgyilkosságok száma túlhaladja a 4 milliót. Ez holokauszt!

Ne ünnepeltesse magát Õszentséged egy ilyen véres kulissza elõtt. A saját bûnei miatt elbátortalanodott magyar nép kéri Õszentségedet, hogy tegyen meg mindent, ami hatalmában van, a föntebbi sérelmek orvoslására.

Legalább Õszentséged ne hagyjon bennünket cserben. Belsõ és külsõ bajok fojtogatnak bennünket. Szó szerint életért, igazságos bánásmódért esdünk Õszentségednél.

Bázel, 1991. augusztus 4.

Schlosser Béla Mindszenty bíboros tisztelõi nevében
Msgr. Mészáros Tibor Mindszenty bíboros utolsó személyi titkára