BOCS Homepage


Közbenjárás a Bulányi-ügyben

Dr. Seregély István érsek úrnak, Eger
Fõtisztelendõ Érsek Úr!

Egyházunk gondja minden katolikus gondja. Egyházunk fájdalma minden katolikus fájdalma. Ilyen fájó seb a Bokor közösség ügye. A legidõsebbek közé tartozom - túl a nyolcvanon -, aki tollat veszek a kezembe, remélve, hogy ezzel a gyógyulást segíthetem. Talán nem egészen haszontalan meghallgatni és mérlegre tenni egy idõs ember gondolatait. Ezért ütöttem meg egy korábbi levelemben személyes hangot, hivatkozva arra, hogy édesanyám és húgom milyen jó barátnõi kapcsolatban voltak Érsek Úr édesanyjával és családjával.

Mint idõs ember, jól emlékszem arra a sokkra, ami akkor ért, amikor a szószékrõl felolvasták a püspöki kar körlevelét arról, hogy az Egyház ellenségeinek minõsítik az akkor frissen letartóztatott hitvallókat, akiket azután koncepciós perekben súlyos büntetésekkel sújtottak. Majd közvetlen betekintést nyertem a Bartha Tibor ref. püspök utasítására lefolytatott egyik ref. egyházi koncepciós perbe. Hallottam az Ordas ev. püspök ellen lefolytatott egyházi koncepciós perrõl. Ismertem a metodista egyházban Iványi Tibor és társai elleni világi és egyházi zaklatásokat. Amikor olvastam a protestáns püspökök külföldi nyilatkozatait a magyarországi teljes vallásszabadságról, jó érzéssel mondtam egy katolikus pap barátomnak: Lékai bíboros nem követi ezeket a példákat. Barátom kétségbe vonta ezt a véleményemet. Sajnos, neki lett igaza.

Jöttek a hírek arról, hogy a mi püspökeink sorozatosan sújtják adminisztratív intézkedésekkel az AEH-AVH által megjelölt legbuzgóbb papjainkat. Azután a Bulányi-per... Bírói szemmel tanulmányoztam az anyagot, hiszen több éven át ítélõtáblai-felsõbírósági bíró voltam. Tipikus koncepciós per volt. Követte a teljes bojkott elrendelése a Bokor ellen... Arról már ne is szóljunk, hogy a börtönt megjárt papjainkkal fõpásztoraik jóformán szóba sem álltak.

...Ma az állami szervek sorra-rendre hatálytalanítják az állampárt intézkedéseit, semmisítik meg a koncepciós ítéleteket. Ebbe az irányba mozognak a protestáns egyházak is. ...A katolikus egyházban - sajnos - nyoma sincs az állampárt nyomására tett lépések helytelensége elismerésének. Sõt még méltatlankodnak is a kritika miatt és az üldözöttektõl követelik bûnösségük elismerését, hogy ezzel az intézkedések igazolva legyenek. Elégtételadásról csak egyrõl tudunk: Emõdy Lászlótól az érsek távollétében helynöke kért bocsánatot - a temetésén. Errõl is csak a Szolgálatból értesülhettünk, mert a hazai katolikus sajtó mélyen hallgatott róla.

De hát mit fáj nekem ez az ügy? - kérdezhetik. Nikodémustól is kérdeztek már ilyesmit. ...A legfontosabb ok: Jézus Krisztus Urunk missziós parancsának teljesítése. ...A bázisközösségek közül a Bokorral azért kell külön is foglalkozni, mert az elsõsorban nem gyerekekkel, hanem fölnõttekkel foglalkozik. ...A Bokor tagjai zömmel diplomások, a katolikus értelmiség színe-java. ...Jézus ebbõl a korosztályból választotta küldötteit. Ezekhez papjaink nehezen férnek hozzá, mert nem felülrõl, hanem csak baráti-testvéri alapon közelíthetõk meg. De éppen ezek azok, akik meggyõzõdésükért vállalják az üldözést, kínzást, börtönt is. Miklós Imre kitûnõ érzékkel választotta ki a Bokort, mint elsõsorban megsemmisítendõ célpontot, kihasználva a tekintélyelvû és erõszakos természetû Lékai bíboros ösztönös ellenszenvét minden önállósággal szemben.

Bizonyos vagyok abban, hogy püspökeink nem ismerik a Bokor-irodalmat. Ez szamizdatként, kevés példányban látott napvilágot. ...Nem a Bokor hivatalos tanítását tartalmazzák (ilyen nincs is), hanem a tagok által kidolgozott, megvitatásra szánt írásokat. Ezek egy része a vitatkozások során kipergett a rostán... az Erény-e az engedelmesség? címû írást... a Hittani Kongregáció tévesnek és veszélyesnek minõsítette, "úgy, ahogy hangzik". Nem mondta, hogy dogmába ütközne, nem is ütközik. Ha a mindenkori hivatalos felfogást tartjuk egyedül helyesnek, akkor téves és veszélyes minden, ami attól eltér, ha nincs is benne dogmatikai hiba. A koncepciós pereknek, már az ókori pogány proscriptio idején kialakított módszereivel mindent eretneknek lehet minõsíteni, ha belemagyarázzuk a tévedéseket. Ez már a Lékai-féle eljárásra vonatkozik.

A Bokor összejövetelein egyesek részérõl elhangzanak szélsõséges kritikai megjegyzések. Ez a szabad véleménynyilvánítás velejárója. Ezeket cáfolni kell, ha nem igazak, de nem a fejére ütni az illetõnek, sõt az egész Bokornak. A Bokor tagjai a teljes katolikus hitvallás alapján állanak és eszükbe sem jut, hogy valamiféle új vallást vagy szektát alapítsanak. Életfeladatuknak tartják, hogy az Úr Jézust minél jobban megismerjék, szeressék és az evangéliumot életre váltsák.

A Bokor katolikus értelmiségi vitafórum az Evangélium és az apostolképzés szolgálatában. Erre az Egyháznak nagy szüksége van. A néhány ezer buzgó katolikusra és az intézményre is. Ma különösen, amikor már elegünk volt az elhallgattatásból és a felülrõl a nyakunkba ültetett parancsolókból.

Nem gondolok arra, hogy Érsek Úr erre a levélre kapásból válaszoljon. Nem is lenne jó. Azért imádkozom, hogy a vázolt gondolatok érlelõdjenek, jöjjön el a béke és az emberi szívbe a jóakarat. Beati pacifidi!

Elnézést kérek Érsek Úrtól, hogy türelmét igénybe vettem. Úgy érzem, hogy mulasztással vétkeztem volna, ha hallgattam volna. Imáimba foglalva Érsek Urat és imáit kérve is maradok tisztelettel és szeretettel:

Dr. Balás László, Miskolc...

* * *

Tisztelt Balás László Úr!
F. hó 22-én kelt levelét kézhez vettem.

Amíg Bulányi György atya a Hittani Kongregációval nem rendezi ügyét, addig a Magyar Katolikus Püspöki Kar semmit sem tehet, bármennyire is szeretné rendezni az ügyet.

Eger, 1991. április 25. Tisztelettel: Dr. Seregély István s.k. egri érsek, MKPK elnöke

* * *

(Idõs olvasónk a következõ kísérõlevéllel küldte a fenti levélváltást:) F. é. április 22-én a mellékelt levelet intéztem dr. Seregély István egri érsek úrhoz. A választ is mellékelem.

Az 'ítéletet' a magyar prímás hozta és a magyar püspökök hajtották végre, mielõtt még a Vatikán nyilatkozott volna. A 'per' jegyzõje, Erdõ Péter, egyházjogi professzor. Nyilván ismeri az általános jogelveket és ismeri az inkvizíció gyakorlatát is. Rá kellett ismernie, hogy Lékai az inkvizíció forgatókönyve szerint járt el. ... Kizártnak tartom, hogy ha a magyar püspökök kijelentenék, hogy az állampárt nyomására tett intézkedésüket visszavonják, Ratzinger rájuk parancsolna, hogy de igenis, állítsák vissza a Lékai-féle bojkottot...

****