BOCS Homepage


Vita a papi hivatásról

1.

Katolikus vallású kétgyermekes család vagyunk. Az ÉV áprilisi számában közölt olvasói levél a nõs papok interjúhoz bennünk is gondolatokat ébresztett. Baráti körünkben olyan családnak látjuk életét, ahol az édesapa papi hivatását kellett föláldozza a család vállalása miatt, mert a katolikus egyház a két hivatás egyszerre létezését nem ismeri el. ...A bajok oka az a központi intézkedés, ami rákényszeríti a papot, hogy cölebsz legyen. ... Vajon Istennek tetszõ-e, hogy a felszentelt papok vétenek a cölibátus ellen, hogy a szeretõ nõk csalódottak, hogy az esetlegesen megszületett gyermekek sorsa milyen? Hogy lehet egy "õszintén megbánt ballépés" után napirendre térni? A károsult egész életében viseli a keresztet, a pap megbánja és jöhet a következõ?...

A megnõsült pap ismerõsünk nyolcgyermekes családjának életvitele tanúság az Istenhez tartozáshoz, a szeretet megvalósulásához. Mert a néma példa is többet mond, mint a harsogó üres prédikáció. ... A család mellett napra kész felkészültségben van a közösségek szolgálatára. Többször is jelentkezett, de mindig visszautasítást kapott, pedig munkája minõsége gyermekein lemérhetõ. Sajnáljuk, hogy amikor az egyház a hittantanítást szorgalmazza és rábízza még az eddig ateista vállalkozókra is, elfordul a családszeretõ felszentelt papok hivatásától.

Összefoglalva: ha ilyen közösségvezetõk lennének, akkor a család intézménye megerõsödne, a világ szeretetben, gondoskodásban gazdagabb lenne. Ezt az életformát nehéz és fáradságos vállalni, de nagyon szép! (Szilágyi Csaba és felesége)

2.

Szeretnénk a teljesség igénye nélkül válaszolni a velünk készült "nõs papok" interjúhoz érkezett, az áprilisi számban megjelent olvasói levélben szereplõ pontokra.

ad 1. ...a hivatást Istentõl kapja az ember, a cölibátust pedig a középkorban csatolta az egyház a pappá szentelés feltételéül...

ad 2. Miért feltételezi a ballépések utólagos megideologizálását?! Konkrét példák: Tartja-e fogadalmát az a plébános, akinek személyi igazolványába be van jegyezve a felesége és gyermekei? S az a plébános, akinek két gyermeke a mi gyermekeinkkel együtt jár iskolába? S az a kanonok úr, akinek gyermeke városunkban él? ...

ad 3. Túl egyszerû azt mondani, hogy az a pap, aki nem tartotta be azt, amit vállalt és elkövetett egy ballépést, annak a lelki életével volt baj.
Nem a cölibátus betartásának nehézsége az egyetlen, sõt elsõdleges oka a papok nõsülésének. Ezek mögött sok külsõ ok - a 60-as, 70-es évek politikai, társadalmi problémái, a megnyirbált, csak a templomba kényszerített munka lehetõsége stb. - található, mellyel vagy párosult, vagy csak késõbb jelentkezett a feleség, a gyermek utáni vágy. Mindezt imádkozva, elmélkedve, Isten akaratát keresve élte át mindegyikünk...

ad 4. A házasság és az egyházi rend szentsége nem zárja ki egymást! Az Isten legnagyobb értékként való tanúsításának a megélése nem a cölebszek privilégiuma, ez minden megkeresztelt ember kötelessége, függetlenül az állapottól...
Meggyõzõdésünk, hogy nagy szükség van ma olyan családos papokra is, akik házaséletükkel, a gyermekek felelõs vállalásával példát mutatnak az anyagias világban.

ad 5. ... Furcsa erkölcs az, amelyik az ún. 'félrelépõkkel' elnézõbb, engedékenyebb, mint a házasságot, gyerekeket vállalókkal. Aki csak 'balralépett', annak megbocsátunk, aki viszont Isten és ember elõtt rendezte kapcsolatát, azt egy életen keresztül jogi büntetéssel sújtjuk. ...

ad 6. ... Meggyõzõdésünk, hogy a házas, a családos életforma sokkal nehezebb, mint a cölebsz élet. (E sorok írójának is 8 gyermeke van, nem hiszem, hogy ez könnyebb élet - akár anyagi, akár lelki oldalról nézzük - mint egy nõtlen ember élete. Van egy 83 éves görögpap atyai barátom, aki 11 gyermeket nevelt fel.)
...A hivatás akkor is hivatás marad, ha ezt egy más - Istentõl ránk szabott - életformában akarja teljesíteni az ember.

ad 7. Ebben a pontban egyetértünk.

ad 8. Nem az esetlegesen megszületett gyermekek sorsáért tartjuk felelõsnek az Egyházat. Ez félreértés! Elsõsorban azért tartjuk felelõsnek az Egyházat, hogy azokat a papokat hagyják mûködni - mint Isten hiteles tanúit - akiknek gyermekük vagy ágyasuk van!

ad 9. Ehhez nincs megjegyzésünk.

ad 10. Természetes, hogy a 'ballépést' elkövetõket sem lehet eldobni, hisz Krisztus a kiszáradt fát sem engedte kivágni. Ennek átgondolása után még furcsább az, hogy a házas életformát élni akaró papokat pedig életfogytiglan számûzni akarjuk. A furcsa erkölcsi értékelést egy konkrét egri egyházmegyés példával szeretnénk illusztrálni. 15 év ballépése után a paptestvérünket elhagyta a fiának az anyja, aki a közös gyerekkel külföldre költözött. A paptestvért, aki másfél évtizeden keresztül élt minden házassági kötelék nélkül - az egyházjog szerint ágyasságban -, az ordináriusa visszavette és jelenleg plébánosként mûködik. Azokkal pedig, akik Isten és ember elõtt vállalva házasságban élnek és a papi hivatásukat így szeretnék teljesíteni, szóba sem állnak.

ad 11. ...Az idézett jézusi szavak egyeseknek szóló utat jelölnek, melyhez az Isten minden bizonnyal meg is adja a kegyelmet. De ezt Jézus mindenkinek - nem csak a papoknak - ajánlotta, fõleg nem az apostollá levés feltételeként. Az apostolok, élükön Péter is, nõs, családos emberek voltak.

Nem igaz, hogy az evangéliumot csak cölebszként élve lehet hatékonyan hirdetni!

Mellékelten küldjük egy társunk vatikáni fölmentésének másolatát, dokumentumként a vitához. (Fülep Sándor, Czipó József)

*

DOKUMENTUM:
Celibátus alóli vatikáni fölmentés

Hivatalosan közlöm, hogy Szentatyánk, II. János Pál pápa kérésére felmentette a papi celibátus alól és egyben engedélyt adott arra, hogy élettársával szentségi házasságot köthessen.

Amikor ezt közlöm, nagyon nyomatékosan felhívom a figyelmét arra, hogy a felmentéshez fûzött kikötéseket, meghagyásokat lelkiismeretesen teljesítse. Ami a házasságkötést illeti, minden nyilvánosság kizárásával, legjobb lenne két tanú elõtt, zárt ajtók mögött a szertartást elvégezni.

Egyébként arra törekedjék, hogy minden megbotránkozás és csodálkozás kizárassék.

Melléklem a hivatalos fordítást a Congregatiós leiratról.

Kérem, a házasságkötés helyét és módját jelentse a Püspöki Hatóságnak.

Életükre Isten áldását kérve, maradtam fõpásztori áldással. Kelt... ... megyéspüspök

* * *

...egyházmegye papja felmentést kért a papi celibátus alól. 19... ...-én, amikor az Istentiszteleti és Szentségek fegyelmének Kongregációja beszámolt az isteni Gondviselés kegyébõl II. János Pál pápának, Szentatyánk e kérést teljesítette az alábbi megfontolások mellett.

1. Ez a leirat abban a pillanatban lesz hatályos, amikor az illetékes egyházi hatóság közli ezt a kérelmezõvel. E leirat elválaszthatatlanul magában foglalja a papi celibátus alóli felmentést és egyben a klérusi állapot elvesztését. A kérelmezõ sohasem választhatja ezeket szét úgy, hogy az egyiket elfogadná, a másikat pedig visszautasítaná. Ha pedig a kérelmezõ szerzetes, akkor ez a leirat a fogadalom alóli felmentést is magában foglalja és ezen felül - amennyiben szükséges - a cenzúrák alóli feloldást is létrehozza.

2. E felmentés megadásának a kinyilvánítását fel kell jegyezni a kérelmezõ születési helyének kereszteltek anyakönyvébe.

3. Ami pedig az egyházi házasságkötést illeti, az történjék a Codex Iuris Canoniciben meghatározott normák szerint. Az ordinárius gondoskodjék arról, hogy mindenfajta pompa és külsõ ünnepélyesség nélkül, zárt körben történjék.

4. Az illetékes egyházi hatóság, amelynek kötelessége jelen leiratot közölni a kérelmezõvel, nyomatékosan hívja fel a kérelmezõ figyelmét arra, hogy vegyen részt az Isten népe életében új életkörülményeinek megfelelõen, példás legyen az élete mások épülésére, hogy így az Egyház kedves gyermeke legyen. Egyben közöltessenek a kérelmezõvel az alábbiak:

a/ A pap, aki megkapta a felmentést, ezáltal elveszti a klérusi állapottal együttjáró jogokat, méltóságokat és egyházi állásokat és a klérusi állapottal összefüggõ egyéb kötelességek nem kötelezik ezentúl.

b/ El van tiltva a szent szolgálat gyakorlásától, kivéve azokat, amikrõl a 976. és 986. kánon 2. par. szól, így homíliát sem tarthat. Az áldoztatás rendkívüli kiszolgáltatójának a szerepét sem töltheti be. Pasztorális ügyekben sem viselhet irányító megbízatást.

c/ Ugyanígy nem tölthet be semmiféle állást szemináriumokban és más hasonló intézményekben. Más középfokú tanintézetekben, amelyek egyházi hatóságtól függenek, semmi irányító vagy oktatói állást nem tölthet be.

d/ Az egyházi hatóságtól nem függõ más felsõoktatási intézményekben szoros értelemben vett teológiai vagy ezzel belsõleg összefüggõ tárgyakat nem taníthat.

e/ Az egyházi hatóságtól függõ alsófokú tanintézetekben semmi irányító vagy tanítói állást nem tölthet be, hacsak az Ordinárius bölcs megfontolás alapján és minden megbotránkoztatás kizárásával másként nem határozott a tanítói megbízatás terén. Ugyanez a szabály vonatkozik a felmentett papra az egyházi hatóságtól nem függõ ilyen intézményekben a vallásoktatást illetõleg.

5. Természetesen a papi celibátus alól felmentett pap és még inkább a házasságot is kötött pap köteles távol lakni azoktól a helyektõl, ahol elõzõ állapota ismert. A kérelmezõ tartózkodási helyének Ordináriusa azonban - ha szükséges - az illetõ saját püspökének illetve szerzetesi nagyobb elöljárójának meghallgatása után felmentheti az illetõt a leírt eme kitételek alól. Ha úgy látszik, hogy a kérelmezõ ottani jelenléte nem okoz megbotránkoztatást.

6. Végül a felmentett részére szabjanak ki valami vallásos vagy szeretetcselekményt hálaadásul. Alkalmas idõben értesítsék röviden a Kongregációt a leírtak végrehajtásáról és ha a hívek körében valami csodálkozás lenne emiatt, gondoskodjanak ennek bölcs feloldásáról.

Bármi, ami a fentiekkel ellenkezõ, hatályon kívül van.

Kelt a Kongregáció épületében 1989 "

Sign.: E. Card. Martinez, Praef. + Lajos Kada, Secr.

Megegyezik e Kongregáció levéltárában õrzött eredeti leirattal. P. Fuzzaroli, off.