BOCS Homepage


Olvasói levelek

A szerkesztõség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött leveleket rövidítve közölje. (A kihagyásokat ... jelöli.) A Pf.7. az olvasók fóruma, a közölt levelek tartalmával a szerkesztõség nem feltétlenül ért egyet.
Félreértést elkerülendõ, lapunk címe Istennek az emberekhez intézett szava. Amikor némely olvasónk hozzánk intézett levelének megszólítását átvéve, a "Kedves Értem vagy!" címet adtuk levelezés-rovatunknak, azzal csak azt a kötelességünket akarjuk hangsúlyozni, amely Isten értünk létébõl fakad: hogy nekünk is másokért (az olvasókért, a cikkekben szereplõkért, a némaságra kényszerítettekért, az igazságra szomjazókért, ...) kell élnünk. "Ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. ...Életét adta értünk. Tehát nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért." (János apostol elsõ levele 3,16; 4,11)

****
"Kedves Értem vagy!"

"Mindenki a saját anyanyelvén hallotta..." (ApCsel 2,6)
Másolatban küldöm az ún. komáromi imanap hozzám befutott sajtóanyagát. Örülnék és bizonyára az egyre gyarapodó olvasók számára hasznos lenne az Önök részérõl az 'odareflektorozás' ... Mi, magyarok most nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne vegyük észre a mellébeszéléseket. Elvégre ha a Vatikán galád módon, olasz szerzeteseivel részt vett a csángók elrománosításában és Erdély katolikusai is hiányolni kénytelenek pl. a magyar érsekséget, akkor illik észrevennünk, hogy egy fölvidéki magyar püspökség jogszerû és népmentõ szervezésekor éppen a többszázezer magyar hívõ "magyar nemzetiségû" papjai viselkednek szolgalelkûen és gyáván. Még akkor is, ha a Remény újság szerint "lelkiismerete szerint nem vett részt a találkozón". ...

Bizonyára fölmerült többek részérõl az óhaj, hogy az "Érted vagyok" megjelentetését jó lenne sûrûbbé tenni, havilappá fejleszteni. Tárgyilagos, igazságnak megfelelõ tájékoztatásra ugyanis nagy szükség van hipokrita világunkban. (Németh J. Krizosztom nyug. plébános, premontrei fogadalmas)

*

A pozsonyi katolikus hetilap, a Remény május 26-i tudósításából
"A Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom Országos Elnöksége kezdeményezésére, az Együttélés komáromi helyi szervezetével közösen rendezve, május 12-én másodszor tartottak imanapot a magyar püspökség érdekében Komáromban. Az idén kétnaposra duzzadt, kulturális mûsorokkal tarkított imatalálkozón sok ezren vettek részt. A vasárnap délutáni szabadtéri szentmise fõcelebránsa Hites Kristóf amerikai bencés atya volt, aki hangsúlyozta, hogy azért vállalta el a szentmise bemutatását, mivel nem volt erre kijelölt, megbízott atya; õ pedig, nem tartozva jogilag sem a nagyszombati érsekség alá, sem a pannonhalmi bencés apátsághoz, saját felelõsségére vállalta, hogy az összegyûlt hívek lelki igényeinek, elvárásainak eleget tesz. (Ismeretes, hogy Ján Sokol érsek nem adta jóváhagyását a rendezvényhez.)"

A Remény május 5-i száma közölte az érsek közleményét: "Az imanap nem az egyház kezdeményezésére, illetve nem egyházi jóváhagyással kerül megrendezésre." Az oltár körül valószínûleg emiatt is kevesebb volt a felvidéki pap, mint a magyarországi. Pedig a tavalyi pápalátogatás után Róma úgy nyilatkozott, hogy a kérés teljesítése nem lehetetlen. A magyar püspökség felállítása összhangban lenne az egyházjoggal és a zsinati határozatokkal. Nyilvánvaló, hogy az evangelizálás az anyanyelven a leghatékonyabb. A Remény kiadója, a Glória szlovákiai magyar papi társulat - ugyancsak a Remény május 12-i számában megjelent - beadványában egy kisebb kérést terjesztett a szlovák püspöki kar elé: püspöki helynökök és egy magyar anyanyelvû püspök kinevezését kérte.

Nyílt levél egy falucska körzeti orvosához
Szeretném, ha levelem megjelenne lapjukban. Úgy tapasztalom, hogy esetem nem egyedi... de mások nem tudnak vagy nem mernek reflektálni az õket ért kioktatásokra... Ha levelembõl bármely család erõt, önbizalmat merít, vagy egy orvosban több tolerancia és segítõkészség támad, akkor már megérte írnom. ...Címemet, nevemet, kérem, ne közöljék... nem akarom, hogy az orvosunkat bármi retorzió érje a felettesei részérõl...
*
Tisztelt Doktor Úr!

...Ön "felvilágosított" bennünket (bár nem kértük rá), hogy 5 gyermeket vállalni a mai világban nagy merészség. ...Ráadásul nem a 40-50 évvel ezelõtti anyagi szintet kell a gyermekeink számára elõteremteni, hanem meg kell felelnünk a mai kor elvárásainak, kihívásainak. Ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor gyermekeinket károsítjuk meg.

...Mi az oka annak, hogy a növekvõ anyagi lehetõségek ellenére az emberek nem vállalnak gyermekeket? Meg vagyunk áldva egy gyermek- és nagycsalád-ellenes adózási és társadalombiztosítási rendszerrel. A társadalombiztosítási rendszer úgy mûködik, hogy az ember öregkori biztonságát nem az összedolgozó család, hanem a nyugdíj biztosítja. A jó nyugdíj feltétele pedig a minél több munkaviszonyban töltött idõ és a szakmai elõmenetel. Ezeknek pedig csak akadálya a gyermekvállalás. ...A nagycsaládok jó része a létminimum alatt él, ezt mindenki tudja. ...Akinek nincs gyermeke, az többszörösét költheti magára. ...Pozitív tulajdonsággá vált a jelentõs többletjövedelem, amit sokan éppen a gyermektelenséggel érnek el. A gyermekvállalás ellen szól a kétkeresõs családmodell is, ahol az anyák kénytelenek bérmunkát végezni a család fenntartása érdekében. ...Az otthont teremtõ, gyermeket nevelõ örök, egyetemes nõi feladat pedig ledegradálódott haszontalan, unalmas semmiséggé! ...Ma a nagycsaládosok sok anyagi támogatást is kapnak, amelyet a kívülállók irigyen vesznek tudomásul. (Saját tapasztalat: "Könnyû magának, csak szül, aztán felveszi a nagy pénzeket!" Válaszom: "De hát ez a lehetõség mindenki elõtt nyitva áll, szüljön maga is, aztán meggazdagszik." Erre már nem volt reagálás.)

Nem mindegy, milyen tudattal nõ fel a gyermek, azzal, hogy mi segélyekbõl élünk, vagy minket a szüleink tartottak el.

...Házasságunk egyik legfõbb értéke a szeretettel várt és nevelt gyermek, aki Nyírõ József hasonlatával élve: "...égi létem közösen szakított virága."

Hisszük, hogy az emberi élet a legnagyobb egyetemes értékünk. Hisszük, hogy Isten ajándéka és áldása. Gazdagabbak és boldogabbak lettünk gyermekeink által, és talán jobbá is váltunk. Mert amíg õket szelídítgetjük, magunk is szelídülünk. Amíg mesével, énekkel, játékkal vigyázunk rájuk, mi is megmaradunk ebben a nagy össznépi széthullásban.

Egyszerûségükben megtisztulunk, mosolyukban felüdülünk. Gyermekkönnyeiket törölgetve, bánataikat vigasztalva, sebeiket kötözgetve mi is gyógyulunk. Életútjukat követve magunkra eszmélünk: nem vagyunk céltalan porszemei a világmindenségnek, hanem kapocs múlt és jövendõ között.

Hogyan is mondja ezt olyan szépen Nietzsche? "Gyermekeitekben tegyétek jóvá, hogy apáitok gyermekei vagytok, így tegyétek jóvá a múltat." Én még hozzáteszem: és így szebbé a jövõt.

Csak ennyit akartam mondani. Köszönöm figyelmét. Kívánom, hogy úgy a családi, mint az orvosi életében találjon minél több örömet és békességet!

****
Tippek a városból elköltözõknek
Arra kérünk, hívd fel a figyelmet a Más-világ rádiómûsor szolgáltatására: konkrét tippeket kívánunk adni az életformaváltásra készülõknek, a városból elköltözõknek. Ingyen közzétesszük azok ajánlatát, akik megválnának falusi házuktól, tanyájuktól, telküktõl. Jó lenne, ha nem rideg hangú hirdetések érkeznének, hanem a tulajdonosok minél többet írnának a részletes adatokon felül a természeti környezetrõl, gazdálkodási lehetõségekrõl, személyes tapasztalatokról, a településrõl stb. Kérésre a levélíró nevét nem mondjuk el mûsorunkban, csak az érdeklõdõknek adjuk át. Címünk: 1800 Bp. Magyar Rádió, Más-világ szerkesztõsége, Jónás István és Sipos Júlia. Tel.: 138-8548, 138-8182. Fax: 117-7177.


****
Érsek úr, tartózkodjék a rágalmazástól!

Kocsi György róm. katolikus pap, iharosi adminisztrátor küldte közlésre alábbi, július 29-én kelt, Dr. Seregély István egri érsekhez írt levelét.

Fõtisztelendõ Érsek Úr!

Volt szerencsém az Il Regno 1991. jún. 15-i számában adott interjúját olvasni. Itt súlyos rágalmakkal illeti a Bokor nevû bázisközösséget, melyhez én is tartozom.

Azzal vádol bennünket, hogy minket antiklerikális körök szubvencionálnak. Kérem, bizonyítsa eme vádját. Ezzel kapcsolatban viszont tudom, hogy az Ön érseki fizetését, valamint kõszegi plébánosi fizetését 1990 elõtt ki szubvencionálta.

Tudom, hogy kõszegi plébánosként a kommunista rendszertõl még konzuli útlevelet is kapott. A 'pro urbe' emlékérmet Kõszegen szintén nem a jobboldali köröktõl kapta.

Kõszeg 22-es helynek számított és a határsávban helyezkedett el. Itt is csak valakiknek a kegyelmébõl lehetett plébános.

Köztudott, hogy érsekségére Miklós Imre és az ÁEH ütötte rá a pecsétet. A kommunisták szemében Ön nyilvánvalóan alkalmas embernek bizonyult az egyház elhalasztására.

További súlyos vádja ezen interjúban velünk szemben, hogy "szélsõbaloldalinak" bélyegez bennünket. Paskai érsek még a kommunista rendszer elsõ virágzása idején ellenzékieknek és jobboldaliaknak bélyegzett bennünket. Ön most a 'rendszerváltás' után - úgy tûnik - nem tudja, melyik a jobb vagy a bal keze?

Mindszenty bíboros úr leírja, hogy kik lehettek a kommunista rendszerben püspökök, városi plébánosok stb. Ön a kommunista rendszerben lett városi plébános és érsek.

Walter Kasper rottenburgi püspök nem tartja kizártnak dogmatikailag a nõk pappá szentelését. Ön megvádolt bennünket azzal, hogy nálunk asszonyok miséznek a konyhában. Az Ön logikája szerint a rottenburgi egyházmegyében minden nõ a konyhájában misézik.

A baloldaliság vádja az Ön szájából igencsak visszásan hangzik.

Érsek Úr vádjai kimerítik a felelõtlen rágalmazás tényét. Eme rágalmaiért polgári bíróság elõtt is súlyos árat fizethetne.

Levelemet nyílt levélnek szánom és kérem, hogy a jövõben tartózkodjék a felelõtlen rágalmazásoktól.

Iharos, 1991. július 29.
Tisztelettel: Kocsi György adminisztrátor

****
Írják meg kifogásaikat

Egy püspöki székhelyen élõ olvasónk írja, hogy a templomukban a sekrestyés kitette az ÉV-ot, el is fogyott mind (az emberek szeretnék tudni az igazat), de utána a templomigazgató úr megtiltotta az árusítását. Akinek gonoszak a tettei, nem szereti a világosságot - mondja Jézus (Jn 3,20). Kérjük azokat, akik hasonló helyzetrõl tudnak, írják meg az ilyen tiltást kiadók nevét és címét, hogy megkérhessük õket egy levélben, írják meg kifogásaikat, amiért az ÉV árusítását megtiltják.

****
"Kedves Értem vagy!"
Kedvelem lapotokat; ez egy kicsit enyhíti azt a hontalanságot, amirõl szólok... Munkátokhoz kívánom azt a mózesi áldást, mely az egyik legtisztább hang az Ószövetségben: hogy Rólatok az Isten arcára ismerjenek.

Üzenet
Hontalan vagyok. (Majd hazatérek.)
Templomokból vérszomjas Atya-képek
kiûznek. Üzend meg:
"A Seregek Urához nincs közöm;
Fogadj szívedbe, s oda költözöm."
(Horváthné Bajai Éva)

****
"Kedves Értem vagy!"
Nagy érdeklõdéssel olvastam az új katolikus szemle számait. Igen érdekesnek, értékesnek tartom a magam szerény véleménye szerint Bulányi páternek a pápáról írt tanulmányait. (Dr. F. J. ny. unitárius püspök)

****
"Kedves Értem vagy!"
Édes Mindnyájatok! Nagyon örülök, hogy itt lehettetek közöttünk. Mihelyt tudtok, küldjetek 35 db ÉV-et és 50 db "Szerelemrõl" könyvet. Még egyszer köszönjük, hogy eljöttetek ide Erdélybe. (F. S.)

****
"Kedves Értem vagy!"
Köszönöm azt a gondolati gazdagságot, melyet az ÉV-ban felvonultatnak. A viták hangneme tisztelettudó, követésre méltó. Természetesen én sem mindennel értek egyet, de jólesik tapasztalni a "békét minden jóakaratú embernek" stílust. Fáradt, történelmileg meggyötört embereknek elsõsorban vigaszt és hitet kell adni közös jövõnk reményében. A jövõ alakítható... Árutól roskadoznak az élelmiszerraktárak... a szegények meg 'kukáznak'... csak egy emberi joguk van, a számlát fizetni. Az amnesztia a sokgyermekes, OTP-tõl gyötört családokra nem vonatkozik... Az újságírók lelkiismeretét terheli, hogy a munkás- és parasztrétegek problémáiról nem szívesen írnak, nem látják az összefüggést nemzeti sorstragédiáink és a munkásság lebecsülése közt. (Frehr Béla)

* * *

Nagyon sok levelet kapunk és terjedelmes dokumentumokat közlésre. Anyagtorlódás miatt most is jó néhány levél késõbbre maradt.