BOCS Homepage


Reménység Megújulási Mozgalom

Hitvallás és árulás

E címmel rendeztek kétnapos konferenciát 1991. június 8-9-én a volt Állami és Egyházügyi Hivatal székházában. Az elõadások zöme arról szólt, hogyan, miért szenvedtek üldözést keresztény és keresztyén, valamint a zsidó egyházi közösségek, hogyan kötöttek tisztességtelen egyezségeket az Egyházügyi Hivatallal, hogyan szegõdtek bûnüldözõ szervek szolgálatába magas rangú lelkipásztorok, és tettek hamis tanúbizonyságot felebarátaikra. Az elõadók a következõk voltak: dr. Szántó Konrád (A szerzetesrendek szenvedéstörténete); Havasy Gyula (A magyar katolikusok szenvedései címû könyvérõl); Raj Tamás (Az ÁEH és az izraelita felekezet); ifj. Fabiny Tibor (Ordas püspök életpéldája); Roszik Gábor (Egyház a demokráciában és demokrácia az egyházban?); Iványi Gábor (A metodista egyház kettéválása); Balogh Zoltán (A nemzetközi egyházi szervezetek fellazítása); Tõkés István (A romániai református egyház élete c. könyvérõl); Molnár Imre (Nacionalizmus és a szlovákiai magyar nyelvû egyházak); Németh Géza (Ismeretlen erdélyi helytállók); Bulányi György (A jézusi örökség, a hatalom és az egyházdiplomácia - etikai állásfoglalás); Szabó György (A rehabilitációkról). Szó volt a vajdasági és kárpátaljai egyházi mártírokról is.

A konferencia résztvevõi kérték az országgyûlést, hogy az ügynöki listák felülvizsgálatánál ne tegyenek kivételt az egyházakkal, minden egyházi vezetõre terjesszék ki.

"Meggyõzõdésünk, hogy az egyházi ügynökök mentesítése alapvetõen alkotmányellenes lenne. Egyben ártana az egyházak ügyének is, mivel vezetõszinten akadályozná megtisztulásukat. Ez az eljárás nem jelent beavatkozást az egyház belsõ ügyeibe, hanem az egyházak autonómiájának helyreállítását szolgálja." Kérték továbbá, hogy a minisztérium "tegye lehetõvé mindenekelõtt az Országgyûlés Emberijogi, Vallásügyi és Kisebbségi Bizottsága által megbízott hat képviselõnek munkájuk megkezdését. ... a jelenleg zárolt ÁEH-anyagokhoz - az elmarasztalólag érintettek személyiségi jogainak tiszteletben tartása mellett - a tudományos kutatás is hozzájuthasson a történeti igazság feltárása céljából."

A résztvevõk, akik Jézus egyetlen egyházának különbözõ felekezeteiben élnek, megalapították a Reménység Megújulási Mozgalmat, "hogy közös evangelizálási alkalmakat keresve és találva megmutassuk az egyházon belül és kívül élõ embertársainknak az egy, szent, egyetemes és apostoli anyaszentegyházat".

(A konferenciáról részletes beszámoló lesz a Harmadik Part folyóirat õszi, 8. számában.)

****

Az 1945 óta üldözést szenvedett keresztényekrõl kíván dokumentációt összeállítani egy Budapesten alakult intézet - jelzi Németh Géza ref. lelkész a CSI-ben. Magnóval, videóval készítenek interjút azokkal, akik a kommunista rendszer alatt letartóztatásban voltak vagy akiknél levelezési tilalmat rendeltek el. A dokumentáció ökumenikus, bármely felekezethez tartozók belekerülhetnek. Mindazok jelentkezhetnek az ÉV szerkesztõségi címén is, akik saját tapasztalattal tudják elõsegíteni a dokumentáció teljessé tételét.

****

Katolikus keresztények széles köre egyházának vezetését fel kívánja szólítani arra, hogy a katolikus egyház ne akarja kivonni magát a vizsgálat alól (hogy a különféle vezetõi állásban lévõ személyek tagjai voltak-e a BM III/III-as ügyosztályának, karhatalmi alakulatnak 1956-57 során, valamint az ÁVH-nak). Hasonló értelemben figyelmeztetnék a püspöki kart arra, hogy saját eszközeivel próbálja meg - akár a kormányzat szándékával ellentétben is - elõsegíteni az ÁEH aktáinak mielõbbi nyilvánosságra hozatalát. (Egyház és Világ, május 17.)

****

Alapítvány a Kommunizmus Áldozataiért

Az Alapítvány a Kommunizmus Áldozataiért nemzetközi dokumentációs iroda, értesüléseinket, információinkat, a hozzánk fordulók panaszbejelentéseit - kapcsolataink fölhasználásával - nyilvánosság elé tárjuk a hazai (magyarországi) és nemzetközi sajtóban, illetve kormányok, humanista szervezetek, intézmények tudomására hozzuk. Az alapítvány a beérkezett (és beérkezõ) adományok függvényében anyagilag is segít az arra rászorulóknak, nemzetiségtõl, faji hovatartozástól függetlenül. A nemzetközi dokumentációs iroda munkatársai papok, újságírók és üzletemberek - tevékenységüket nem a leszámolás, hanem az elszámoltatás és történelmi igazságtétel vezérli (jó értelemben vett európai keresztény szellemben).

Lapjuk nyilvánosságán keresztül is kérjük mindazokat, akik tevékenyen részt vettek a diktatúra elleni küzdelemben, akik (önhibájukon kívül) a társadalom perifériájára szorultak, akiknek a demokrácia gyõzelme sem szolgáltatott igazságot - jelentkezzenek esetleírásaikkal (ha van dokumentum, azzal is) három irodánk (igazgatóságunk) valamelyikénél: 1. Foundation For The victims of Communism, 1831 Hyperion Ave., Hollywood, California 90021 USA. Igazgató: Méhes Csaba. 2. Stiftung Für Die Opfer Des Kommunismus, W-4000 Düsseldorf 1. Rethelstrasse 81. Igazgató: Kiss Tamás. 3. Budapest XII., Hadik András u. 26. Igazgató: dr. Lovas István.

****

Az erõszak soha nem lehet keresztény

Az elõzõ számunkban szerepelt református hír témájáról kiegyensúlyozottabban ír a Keresztény Szó, a gyulafehérvári katolikus hetilap:

1674-ben sok protestáns lelkipásztort külföldre kényszerítettek, negyvenkettõt gályarabságra ítéltek. Nápolyba kísérték õket. Útközben némelyek megszöktek, mások belehaltak. Gályára harminckettõt láncoltak. Háromnegyed év múlva az életben maradt huszonhatot a hollandok kiváltották.

Ma nincs katolikus ember, aki ezeket a kegyetlenségeket ne ítélné el.

1672-ben a protestáns fölkelõk 15 katolikus papot és szerzetest meggyilkoltak, többeket megcsonkítottak.

1682-84 között Thököly uralma idején a Felvidéken 15 katolikus papot megöltek, tizenkilencet megkínoztak, negyvennégyet kiraboltak és elûztek.

Ma nincs protestáns ember, aki ezeket a kegyetlenségeket ne ítélné el.

*

Mindez újra megtörténhet, amíg el nem jutunk oda, hogy nem a jószándékú erõszakosokat (legyenek akár nemzeti hõsök, szubjektíve szentnek tekinthetõ uralkodók), hanem csakis az erõszakmentességet valló, az ellenséget szeretõ, gyilkolás helyett inkább a vértanúságot választó embereket tekintjük keresztényeknek, hitbeli elõdeinknek, követendõ példáknak.

S még valami: ha egy tettünket megbántuk, az általa, tehát bûn által szerzett elõnyeinkrõl is le kell mondanunk - a szerk.

****

Bibliának álcázott tank

A Riverside Book and Bible kiadó óriási nyereséggel 'páncélozott' bibliákkal (az Ige elleni lelki páncéllal - a szerk.) látta el az öbölháború idején az ott harcoló amerikai katonákat. Ilyen 20 dolláros, tanknak álcázott bibliát tartott maga Schwartzkopf tábornok is az éjjeliszekrényén. (A szelíd Krisztus "kötélbõl ostort fonván" kihajtotta a kufárokat a templomból - teszi hozzá a hírt közlõ Keresztény Szó szerkesztõje).

****

Amerika 'evangelizálása'

Ünnepelni vagy megbánni?

Az egyház készül megünnepelni azt, hogy 500 éve evangelizálja Amerika népeit. Ezek a sokat szenvedett népek azonban nem tudnak szívbõl örülni az évfordulónak, mert ugyanaz a fehér ember hozta az új hitet, aki kíméletlenül leigázta, kirabolta, kiirtotta ezeket a népeket. Az erõszakosság, a fajgyûlölet és a kizsákmányolás különbözõ módjai még ma is nagy kihívást jelentenek a kereszténység számára.

A Bencés Szolidaritási Fesztiválon az USÁ-ban egy indián családfõ elmondta, hogy õk nagyon jól megvoltak az európaiak nélkül s igazán nem vágytak arra, hogy valaki 'fölfedezze' õket. "Mi, ennek a kontinensnek bennszülött népei vagyunk e föld jogos örökösei, amelyet az európai hódítók õseinktõl elraboltak, s melyet leszármazottaik azóta is megszállva tartanak."

Meg kell kérdeznünk magunktól, evangelizáljuk-e önmagunkat? S hogyan fogjuk hirdetni az örömhírt a következõ ötszáz évben? (A Lélek Szava)