BOCS Homepage


Az esperes az evangélium felolvasása után ott, az oltár elõtt levetette a miseruhát és fölháborodottan kiment a templomból. Tette ezt azért, mert a fiatal pap, akinek az újmiséje volt, az evangélium román nyelvû felolvasása után magyar nyelven is felolvasta azt. Történt mindez a csángók vidékén, 1990 nyarán.

"...mindegyik az anyanyelvén..." (ApCsel 2,7)

(Dokumentumrészletek, valamint Tánczos Vilmos és Horváth Alpár kommentárjának tömör ismertetése az Európai Idõ sepsiszentgyörgyi hetilap 1991. május 22. és 29-i számaiból.)

A katolicizmus, amely századokon át biztosította a moldvai magyarság fennmaradását, századunkban a legfõbb asszimilációs tényezõvé lett a Szeret vidékén. A bukaresti és iasi egyházmegyék vezetõi (nyomukban a román nacionalizmus szellemében nevelt moldvai római katolikus papsággal) híveiket a nyelvi-nemzeti identitásvesztésbe vezetik, sajnos római segédlettel. Ugyanis a Szentszék politizál is: román ajkú katolikusokat is szeretne s ilyen hívekre a moldvai magyarok elrománosításával akar szert tenni. (Ez a politika könnyen visszafelé sülhet el, hiszen a nyelvi kötõdés erõsebb lehet a felekezeti hovatartozásnál s a csángó magyarok az elrománosítással egyben ortodoxokká is válhatnak.) Európa legelesettebb, legkiszolgáltatottabb népcsoportjáról van szó. Az értelmiségét elveszített moldvai magyarság hiába kér magyar papot. Utoljára 1982-ben fordultak II. János Pál pápához (ld. "Érted Vagyok" I/3. szám), de ez a kérelmük is süket fülekre talált. Isten különös rendelése folytán most megszólalnak a nép elüldözött írástudói. Mert annak a kilenc moldvai születésû erdélyi papnak, akiket Gyulafehérváron szenteltek föl, s akik az alábbi levelet írták, nincs megengedve, hogy papként, magyar papként szülõföldjére visszatérjen.


"Laudetur Jesus Cristus!

Õexcellenciájának, Ioan Robu bukaresti római katolikus érseknek!

1. ...Jézus Krisztus, az emberiség megváltója sohasem különböztette meg az embereket fajuk, kultúrájuk, társadalmi helyzetük stb. szerint... Még az ellenségünket is szeretnünk kell...

2. ..."Az ún. 'csángók' magyar eredetûek, a még most is beszélt nyelvük nyelvtana azonos a magyarok által négyszáz évvel ezelõtt beszélt nyelv grammatikájával. A falvak többségében, ahol megõrizhették õseik nyelvét, bár sok román szót is átvettek (ehhez az iskola, munkahely, vallásos szertartások mind hozzájárultak), archaikus magyar nyelvet beszélnek. Nyelvük így vált a magyar nyelv sajátos dialektusává. Ez nem egyedi eset. Például a szászok szász nyelven beszélnek, bár a német nemzethez tartoznak. A mócok, momorlánok stb. a román nyelv egy-egy dialektusát beszélik, és igazi románok... (A csángók) vallásos énekeit, templomi imáit román nyelvre fordították, mely egyben hivatalossá, a magyar nyelv pedig üldözötté vált...

...4. Az alulírott moldovai származású papok arra kérik Excellenciádat, szíveskedjen engedélyezni Moldovában a szentmiseáldozat végzését magyar nyelven mindazon hívõk számára, akik óhajtják ezt.

Csíkszentdomonkos, 1991. április 20.

Horváth Antal, Pál Antal, Salamon József, Duma Ferenc, Bogdán István, Polgár János, Ciuraru János, Varga János, Salamon Antal"


Robu érsek válaszlevele

Bukarest, 1991. IV. 29.

"Jámbor paptestvéreim, Krisztus feltámadott! ...Mostanáig soha nem kaptam moldvai katolikus Lelkészektõl vagy hívektõl a Tietekhez mérhetõ levelet, melyben engedélyemet kérik arra, hogy az egyházi Szertartást magyar nyelven végezzék... Egy nép sem törekszik a dialektusok eltörlésére, viszont a szertartások irodalmi nyelven folynak, mert mindenki megérti... A Ti falusfeleitek nem tanultak magyar nyelvet az iskolában, tehát nem értik. Nekik akarjátok a Szent Titkokat celebrálni egy olyan nyelven, amit nem értenek? Katolikus-apostoli, vagy sovén túlbuzgóság ez?

...A moldvai csángók nektek azt nyilatkoznák, nem tudták, hogy évek óta jogtalanságban és üldöztetésben élnek.

Az Igazság és a Katolikus Egyház iránti szeretettel, Ioan Robu, érsek."


A moldvai magyarok tudják, hogy üldöztetésben élnek!

"Rijánk fogtak ezek a papok erõst. Rija fogtak a csángó népre, pedig hát csángók õk es, de nem akarják üsmerni az õk nemzettyiket. Hát megszomoritták a népet nadzson erõst... Csak a madzsar nyelvet ne hallják! De én ezt nem tudom bírni. Ezekvel a papokval. A Jizus Krisztus a tíz poronsolathoz még tett edzs poronsot: Udzs szeressétek edzsmást, amint szerettelek én es tütököt! Hul van most az a porons?! Ezek a papok elhatták a Krisztus poronsát! Elhatták! Õk a népet kellene szolgálják, me Krisztus es a népet szolgálta. De õk megfordítottak mindent: csak a gonoszság, csak a gonoszság! S a nép azétt es még csak tovább romlik. Ezek dzsalázzák a népet. Dzsalázzák a csángókat! Nadzson dzsalázzák a mük édes anyanyelvünköt! Me a papok csinálnak mindent! Ezek álltak az ajtó elejibe. A prágra. A lépcsõre. Ellenünk."

(Egy lujzikalagori parasztember 1990 novemberi vallomásából. Nevét a moldvai egyházi és világi megtorlástól tartva az Európai Idõ nem közli. A kép az ÉV illusztrációja, nem õt ábrázolja,)