BOCS Homepage


"Kedves Értem Vagy!"

"Kedves Értem Vagy!"
A Föld Napja rendezvényei kiváló alkalom arra, hogy az Önök tevékenységét, az Önök kiadványait minél többen megismerhessék... Kérem, küldjenek 25 példányt. (Gy. P., Szombathely)

"Kedves Értem Vagy!"
Kérem, szíveskedjék címemre folyamatosan küldeni az "Érted vagyok" folyóiratot. Amennyiben bõvül az igény, jelentkezem. Kérek még az ifjúság számára kiadott sorozatból is 5-5 példányt. Most itt sok a ker. házasságra jelentkezõ pár. Nemrég kerültem erre az állomáshelyemre. Köszönettel és mély tisztelettel. (M. Gy. plébános)

"Kedves Értem Vagy!"
Nagyon köszönöm az újságot. Igazán nagy örömet okozott. (K-né, Gálosfa)

"Kedves Értem Vagy!"
Nagyon szépen köszönjük az újságot! A szép karácsonyi novellát hatodikos Pisti fiam egy barátjával az osztály-ünnepségen felolvasta és nagy sikerük volt. Én is egész meghatódtam rajta. (Egy ötödik gyermekét váró fiatalasszony, Bp)

"Kedves Értem Vagy!"
Az ÉV-hez gratulálhatok, bár nem állítom, hogy minden cikket egyértelmû elismeréssel olvastam volna... Sok kincs van az Önök újságjában, örvendetes, hogy elõ lehet fizetni rá. (Felénk a posta a Családi Lapot meg az Autóséletet se hozza ki, hát még az ilyen ritka újságot.) Én soha nem tudtam elfogadni a 'Bokor-lelkiség' harcos formáját. Ez az újság ennek ellenére, illetve szûrõn keresztül engedve, jó. (A. P., Veszprém megye)

"Kedves Értem Vagy!"
Nagyon köszönöm az újságokat, épségben megérkeztek eddig. Kívánok erõt és egészséget a szeretetszolgálathoz. (K. M., Erdély)

"Kedves Értem Vagy!"
Most az iraki válság exponálta bennem mindazt, amit nekem fejtegettél. Ugyanúgy kezdik manipulálni a népet, mint odahaza csinálták még nemrégen. Közelebb jutottam ebben is a felfogásodhoz. Persze állandóan ott kísért az Isten városa utópiája és szélsõsége.... Örülök a lapotoknak. Ilyen széles látószögû, szociálisan is (politikailag is) aktív keresztény lap nem is hiszem, hogy van. (T. M., USA)

"Kedves Értem Vagy!"
Nagyon jónak tartom a lapot és lehetõségemhez mérten segíteni is fogom. Egyelõre azzal, hogy elõfizetem és elõfizetõket keresek rá, késõbb - ha szükség van rá - más természetvédelmi ill. a folyóirat profiljának megfelelõ tartalmú itteni lapok eljuttatásával Önökhöz. (Pl. nekem jár a Greenpeace címû negyedéves lap.) ...Kérném, hogy ha lenne még néhány példány régebbrõl arra a célra, hogy több ember hazavihesse, átolvashassa és utána döntsön az elõfizetésérõl. Jelenleg két példány mindig nálam van arra az esetre, ha mennék magyarok közé, a harmadik pedig éppen 'vándorol'. (P. G., Belgium)

"Kedves Értem Vagy!"
Állatorvos vagyok..., 1983-ban tértem meg... Feleségem a három gyermekünket otthon neveli. Két másik házaspárral alakítottunk közösség-csírát. Tavaly õsz óta próbálunk komolyabb közösség formát ölteni... Eddig családonként 1-1 ÉV-ot olvasunk, ill. veszünk. Úgy gondoltuk, hogy családonként további 5-5 példányt tudnánk vállalni... (H. B., Gödöllõ)

"Kedves Értem Vagy!"
...Ha tudják küldeni, továbbra is kérem, nem tudok elõfizetni, de kívánok Önöknek eredményes munkát, õszinte tisztelettel és köszönettel. (H. M. 70 év fölötti nyugdíjas tanárnõ, Karcag)

"Kedves Értem Vagy!"
Örülök, hogy az ÉV már látható egyes újságstandokon és a Szabó Ervin Könyvtár folyóiratolvasójában is - sajnos többi katolikus lapunkban nem (az Igen egy cikkétõl eltekintve). (Amirõl még tudunk: a Mérleg nyomban indulásakor jelezte, az Egyházfórum pedig mostani, 13. számában értékelte folyóiratunkat - a szerk.) De talán az ÉV léte is 'benne van', hogy az Új Ember némely írása és a katolikus tv-adások egyike-másika is mintha eddig ott szokatlan hangon szólna. Isten áldását kérem jó törekvéseik sikerére. (Dr. A. I., Budapest)

"Kedves Értem Vagy!"
...Amit kérni szeretnék: két darab ÉV különszám - ugyanis szenzációs!!! (J. T., Eger)

"Kedves Értem Vagy!"
Örömmel veszem az ÉV azon részét (a többiek mellett), ami arra irányul, hogy fölemeljük szavunkat az igazságtalanságok és az emberi jogok lábbaltiprása ellen. Kérdezem, nem kellene-e a nagykövethez intézett sorokkal párhuzamosan az ENSZ-hez is írni, megakadályozva azt, hogy a papírkosárba dobják tiltakozó sorainkat. (S. M., Esztergom) A szolidaritási levlapokat - mint jelezzük is - a nagymúltú nemzetközi szervezet, a CSI lapjaiból vesszük át. Nekik van tapasztalatuk ebben a munkában. Meg fogjuk kérdezni tõlük. Örömmel jelezzük olvasóinknak, hogy folyamatban van a CSI magyar lapjának megindítása.

"Kedves Értem Vagy!"
Egyik paptestvérem hívta fel figyelmemet lapjukra. Az 1991. áprilisi számból egy oldalt mellékelt. Mindszenty bíborosról van szó benne. Gratulálok! A lapot megrendelem. (B. L. plébános)

"Kedves Értem Vagy!"
Szeretem ezt a lapot, már nagyon régen hiányát éreztem egy ilyennek. Járatok 'hivatalos' katolikus lapokat, de illik, nem illik, bevallom, sokszor dühítenek kegyes írásaik. Az ÉV az, aminek nagyon sok cikkét helyettem írták, úgy érzem. Tetszik, hogy mindazok, kik e lapba írnak, igazán nem állítják életük középpontjába az anyagiakat... Micsoda kontraszt ez a templomba járó személyes ismerõseimmel szemben! Ez nagyon elgondolkoztatott mindig. Aki nem vallásos, nem hívõ, az más kategória. De aki hallgatja minden vasárnap az evangéliumot, sõt hittanra is járt, hogy tud az elégedetten élni (vagy épp a szomszédjára irigykedve) a kacsalábon forgójában, a pompázatos berendezési tárgyak között a videóját csodálva, míg a világban, de hazánkban is tömegek élnek nyomorban? Hogy tudják majszolás közben élvezni a tv-híradót, mikor az a háború helyszínét mutatja? Hogy nem látják meg az ócska, szenzációhajhászó tudósítások mögött, hogy ott emberek halnak meg? Engem olyannyira megdöbbent, hogy íme ez a háború is kitört, hogy környezetemben mindenkit fel akartam rázni, hogy tegyünk valamit, nem lehet, hogy közömbös nézõk legyünk, mikor háborúban ölik egymást! Erre kivétel nélkül mindenki meg akarta magyarázni nekem, hogy ez most szükséges háború, meg Magyarország helyzete most olyanU Ezt nekem nem kell magyarázni. Szerintem olyan helyzet soha nem lehet, amit csak fegyverrel lehet megoldani. Szerintem mindig csak tárgyalással lehet elõbbre jutni. Mondják nekem, hogy a világ mindig is háborúzott, felhozzák az Ószövetségi szentírást, az igazságos háborúkat. De azóta eljött közénk Jézus...! A tábori lelkész mit tud mondani a csatába indulónak? Üsd, vágd, nem apád?! ...Örömömre szolgál, hogy legutóbb olyan férfiak cikkét olvastam, akik vállalták a börtönt is, és nem fogtak fegyvert, nem lettek katonák. Én nem tudom, lennék-e ilyen bátor, mert a lélek kész, de a test... Hogy most mégis így írok? Mert nem tudok nyugodni a gondolattól. Hát mi ennyire nem követjük Jézust, és Máriát, a Béke Királynõjét? Hát a Szentírás csak szép írások gyûjteménye? A családom szerint én már nem vagyok normális, elrugaszkodtam a valóságtól, vallási fanatikus vagyok, de már nem is katolikus. Ha így, aláírás nélkül nem dobják szemétkosárba levelem, nagyon megköszönöm, hátha valamit használnék vele... Ha társaim vannak, bátrabb vagyok, de itt vallásos barátnõim is gyanakodva néznek. És Önök? Isten áldása kísérje minden munkájukat, amit a jó ügyért tesznek. Márta.

"Kedves Értem Vagy!"
Nagyon fontos lenne számomra a mellékelt nyílt levelem megjelenése. Az abban foglaltakért a teljes felelõsséget vállalom - írja Mirk István, szeretve tisztelt régi barátunk és segítõnk, Budakalászról. Segítségünket kéri, mert 'vonakodnak igazságot szolgáltatni', mint az özvegyasszonynak Jézus példabeszédében (vö. L 18,3-5). Nyílt levelébõl, melyet a Pest megyei Munkaügyi Bíróság egy bírónõjéhez írt és az igazságügyminiszternek is megküldött, a közérdeklõdésre számot tartó részeket közöljük, a nevek nélkül. Valljuk ugyanis, hogy ha egy újságban személy szerint megtámadnak valakit, annak meg kell adni a lehetõséget a válaszadásra. (Sajnos ezt az alapvetõ erkölcsi elvet az Új Ember és a hasonló katolikus újságok is semmibe vették - s még ma sem teszik lehetõvé, hogy általuk a pártállam idején lepocskondiázottak válaszolhassanak.) Egy konkrét jogi ügy tisztázására pedig nem alkalmas fórum egy kéthavi folyóirat. De a levél a fõ célját, a közfigyelem ráirányítását az igazságszolgáltatásban jelenleg is föllelhetõ visszásságokra, remélhetõleg így is eléri.

Tisztelt Bírónõ!
...Ha a kormányfõt és az egész kormányt - széltében-hosszában - szabad kritikával illetni, akkor szabad - magam úgy érzem, kötelességem - Önnek is tükröt tartani, nevezetesen felróni, hogy az Ön bíráskodási módszere - véleményem szerint - a pártállam jogszolgáltatási mechanizmusának változás nélküli folytatása.
Másik megjegyzésem: elvben biztosan egyetért velem, hogy ölni nemcsak késsel, fegyverrel lehet, hanem - a pártállam kelléktárából jól ismert - idegrendszer-kiborítással is.
Harmadik megjegyzésem: mi, akik a kommunista rendszerrel a legkisebb közösséget sem vállaltuk - és akik mögé a szavazók többsége fölsorakozott -, úgy érzem, a békés rendszerváltás által amnesztiát adtunk azoknak, akik a kommunista és idegen érdekek szolgálatában a nemzet erkölcsi, szellemi, anyagi csõdjéért, a lelki aids-fertõzésért felelõsek.
Velem szemben a (tavaly novemberi) tárgyaláson felvett lekezelõ stílusára akkor csak igennel vagy nemmel válaszolhattam. Valóban nincs jogi végzettségem, de van jogi képzettségem, amelyet a Rákosi-rendszerben mûködésüktõl eltiltott - az el nem tiltottaknál képzettségben és erkölcsben tízszer különb - bíráktól nyertem, és amelyet üldözött papok, szeminaristák és egyéb jogfosztott testvéreink javára fordítottam. Ha kellõ intellektussal nem rendelkeznék, bizonyára nem lehetnék a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnökségi tagja.
Mértékadó szakmabeliek véleménye szerint a munkaügyi perek között egyedülálló, hogy egy dolgozónak 1988. augusztusában benyújtott panasza a mai napig nem nyert jogerõs befejezést. Ha nem magam képviseltem volna, nem hinném, hogy egy ügy, amely jogilag egyértelmû, világos, áttekinthetõ, csak mesterségesen lehet zavarossá tenni, 32 hónap alatt nem tud befejezõdni.
A törvénysértések egész sora kísérte az ügyet, amelyekért természetesen nem Önt illeti egyedül a felelõsség, de az utolsó kb. 12 hónap ügyelhúzásáért igenis kizárólag Ön a felelõs. Ez a 12 hónap azért róható fel fõbenjáró mulasztásnak, mert ezekben a hónapokban már az új demokratikus Magyarország szellemét lettek volna hivatva lerakni és szolgálni azok, akiknek a békés átmenet megadta a lehetõséget annak bizonyítására, hogy kényszerzubbonyként feszült rájuk a pártállam pressziója. Mindenki tudta: a bírói foglalkozás deklaráltan politikai állás volt, elhivatottsággal, szocialista öntudattal és MSzMP-tagsággal. Csupán papíron létezett a törvény elõtti egyenlõség. Volt a társadalomnak egy olyan rétege, amely a hatalom részeseként szinte bármit elkövethetett, nem kellett tartania a törvényes felelõsségre vonástól.
Azt reméltük, hogy a bírói kar is örülni fog, ha lelkiismeretileg felszabadul, ezáltal megújuláson mehet keresztül.
Egy olyan ügyben fordulok nyilvánosan Önhöz, amely ügyben tulajdonképpen Ön még ítéletet nem hozott. Marcus Aurelius szerint: "Sokszor az jár el igazságtalanul, aki valamit nem csinál, nemcsak az, aki valamit csinál."
Ezt az ügyet jogász barátaimmal minden oldalról meghánytuk-vetettük. (32 hónap állt rendelkezésünkre!) Egyöntetû véleményünk: ha egy bíró az általa tárgyalt ügyben a paragrafusokban rögzítettek mellett bizonyított tényállással rendelkezik és mégsem hoz ítéletet, hanem az ítélet megalkotásához lényegileg nem szükséges - korábbi tárgyaláson már többszörösen igazolt járulékos dologban - bizonyíték-kiegészítést rendel el, újabb tanúkat hallgat ki, akik semmi érdemi bizonyítékot nem nyújtanak, azt csak két okból teheti:
1) A bíró nem bír lényeglátással.
2) Szándékosan tereli az ügyet vakvágányra, módot adva a másik fél ügyvédjének idõhúzásra, újabb tanúk kihallgatásának kérésére, amellyel az ügy érdemileg nem lesz világosabb, de a befejezést akadályozza, vagyis a célt - a zavart keltést - eléri.
Ha egy bírónál akár az elsõ, akár a második eset áll fenn, úgy az a kommunista jogszolgáltatásra alkalmas lehetett - ezek feltétlenül kitüntetésben részesültek -, de egy demokratikus társadalomban a bírói tisztség betöltésére alkalmatlan.
...Platón jutott eszembe: "Az igazságos ember az igazságtalannal szemben mindenütt a rövidebbet húzza."U
...Az ügyet elõidézõ N.N. megbízott igazgató fõorvos a periratok tanúsága szerint annyira amorális módon élt vissza hivatali hatalmával ez ügyben, hogy az ügyet tárgyaló Döntõbizottság (meg kell jegyezni, hogy két Döntõbizottság nem volt hajlandó az ügyet tárgyalni, a tagok inkább lemondtak tisztségükrõl, így került harmadik Döntõbizottsághoz) egyik orvos tagja azt mondta: szükségét látná az ügynek orvosetikai kivizsgálását. (A Döntõbizottság tárgyalási jegyzõkönyvében ez rögzítve van.) U
U(Az általa elkövetett törvénysértés után) N.N. úr a kommunista vezetõknek hallgatólagosan elismert jogánál fogva megakadályozta, hogy az ügyet a Döntõbizottság tárgyalja. A Legfõbb Ügyészséghez benyújtott kétszeri panaszbeadvány eredményeként tudott az ügyben 21 hónap után az elsõ döntõbizottsági tárgyalás megtörténni (és a szenvedõ fél javára dönteni) abban az ügyben, amelyet a Döntõbizottságnak 8 nap alatt le kellett volna tárgyalnia. ...
Tisztelt Bírónõ! Ön bõségesen rendelkezett tényekkel, hogy N.N. úr nem járt el a Munka Törvénykönyvében a dolgozó számára egyértelmû rendelkezéssel elõírt jogok biztosításánál. Ön mégis elnapolta a tárgyalást, majd két hónap múlva megint elnapolta, ezért bátorkodtam Marcus Aurelius mondását alkalmazni.
Ön a periratokból tudja, hogy a szenvedõ félnek havi 8500 Ft folyamatos kára van mindaddig, amíg ez az ügy le nem záródik. Nem tudom megérteni, pro vagy kontra, miért nem kívánja az ügyet lezárni.
Az az érzésem, hogy Önt irritálták a beadványaimban szereplõ ilyen kitételek: vajon párttag orvossal elõfordulhatott volna-e ilyen eset?
Az ügy bírósági kezelésében a jogszolgáltatás karikatúráját vélem fölfedezni. - Ön megérezte, hogy én politikai ügyet csináltam e munkaügyi perbõl, nem veheti rossznéven, de aki sokszor állt kommunista bírók elõtt, annak kialakultak már a jó meglátás reflexei.... Az ügy lezárását figyelemmel kíséri a bennünket ismerõ orvosok széles köre.
Budapest, 1991. április 11.
Mirk István, Budakalász.

(Néhány levélre helyhiány miatt csak következõ számunkban térünk vissza.)