BOCS Homepage


Tévedhetetlen?

VII. Gergely (1073 - 1085) pápa 1075 márciusában tette közzé az alábbiakat:

Dictatus papae

1. Egyedül a római egyházat alapította az Úr.
2. Egyedül a római pápát mondhatjuk joggal egyetemesnek.
3. Püspököket egyedül õ tehet le és helyezhet székükbe vissza.
4. Követe a zsinaton minden püspököt megelõz, még ha õ maga alacsonyabb rendû is; ugyancsak a püspökök elmozdítására ítéletet hozhat.
5. A pápa távollevõket is letételre ítélhet.
6. Az általa kiátkozottakkal egyebek közt még ugyanabban a házban sem tartózkodhatunk.
7. Egyedül neki szabad a korszükségletnek megfelelõen új törvényeket hozni, új püspökségeket alapítani, káptalant apátsággá alakítani, és fordítva: gazdag püspökségeket felosztani és szegényeket egyesíteni.
8. Egyedül õ használhat császári jelvényeket.
9. Egyedül a pápa lábait kötelesek az összes fejedelmek megcsókolni.
10. Egyedül az õ nevét említik az egyházakban.
11. Az egész világon csak õt illeti meg a pápa név.
12. Jogában áll császárokat letenni.
13. Jogában áll, ha a szükség úgy kívánja, püspököket az egyik püspöki székbõl a másikba áthelyezni.
14. Bármely egyház klerikusát tetszése szerint felszentelheti egy másik részére.
15. Az, akit a pápa szentelt fel, bármelyik egyház elöljárója lehet, és nem bízható rá alacsonyabb tisztség; azt, akit a pápa szentelt fel, más püspök magasabb rendre nem szentelheti fel.
16. Rendelete nélkül nem lehet egyetemes zsinatot összehívni.
17. Tekintélyének támogatása nélkül semmiféle capitulum és semmiféle könyv nem tekinthetõ kánoninak.
18. Ítéletét senki meg nem változtathatja, míg õ egyedül minden ítéletet megmásíthat.
19. Senki fölötte nem ítélkezik.
20. Senki ne merészeljen az Apostoli Székhez fellebbezõt elítélni.
21. Minden egyház fontosabb ügyét eléje kell terjeszteni.
22. A római egyház még soha nem tévedett, az Írás tanúsága szerint örökké tévedhetetlen lesz.
23. A római pápa, ha a kánonoknak megfelelõen választották, Szent Péter érdemeire való tekintettel kétségkívül szent lesz, mint ezt Szent Ennodius paviai püspök bizonyítja, kivel ebben sok szent atya egyetért és amint Szent Symmachus pápa dekrétumaiban található.
24. Az õ parancsára és felhatalmazásával az alacsonyabb rendûek is vádat emelhetnek.
25. Püspököt zsinat egybehívása nélkül is letehet vagy visszahelyezhet.
26. Nem tekinthetõ katolikusnak az, aki a római egyházzal nincs egységben.
27. A gonoszoknak tett hûségeskütõl az alattvalókat feloldozhatja.

(Forrás: Gergely Jenõ, A pápaság története,
Budapest, 1982, 92. o.)