BOCS Homepage


Kisebb hibaigazítás

Ki kisebb, kinél?

Az "Érted vagyok" január 20-i evangéliummagyarázata a Mt 11,10-12 általánosan elterjedt téves fordítását próbálja értelmezni. A téves fordításban Jézus két kijelentése egymással ellentétesnek tûnik: egyrészt nincs nagyobb ember Keresztelõ Jánosnál, másrészt Isten Országában a legkisebb is nagyobb nála. Ebbõl logikailag az következne, hogy senki ember, még a legnagyobb, a Keresztelõ sem kerül Isten országába, ott csak valamiféle más, az embereknél eleve nagyobb lények vannak. Ezt az ellentétet azzal - a magyarázat által is hozott - téves teológiai okoskodással szokás megpróbálni feloldani, hogy Keresztelõ Jánossal lezárul az Ószövetség, Jézussal pedig kezdetét veszi az Új. Ezt az elterjedt tévedést ugyanazon szám 26. oldalán szépen helyre teszi az "Új? Örök?" c. cikk. Lehetetlen, hogy a Keresztelõ a történelem valamennyi keresztényénél kisebb legyen csak azért, mert Jézusnál korábban született.

Valójában nincs szükség erre a téves teológiai okoskodásra, mert nincs ellentmondás: a fordítás hibás. A görög eredetiben középfok van és nincs vesszõ: "aki kisebb az Isten országában nagyobb nála". A Vulgata nevû latin fordítás vesszõt tesz, de nem értelemszerûen a 'kisebb' szó után, hanem az 'országában' után. Innen már csak egy lépés a teljes félreértés. Hebraizmusként kezelve a gördülékenység érdekében a középfokot felsõfokkal helyettesítették, így lett a 'kisebb'-bõl 'legkisebb'. A fordítókat annyira meghatározta a két szövetség elmélete, hogy nem vették észre, hogy Jézus teljesen másról beszél.

A Mt 11,10-12 értelmét a Lk 9,48-ból sejthetjük meg: "Aki kisebb közöttetek, az nagy". Itt használható a hebraizmus feloldása: a legkisebb közületek a nagy. Ennek fényében:

a Mt 11,11b helyes fordítása:

De aki kisebb, a mennyek országában nagyobb nála.

A Szövetséghez csak a kicsik hûek, akik nem féltik nagyságukat a világtól. Az Isten országa tért hódít a földön a bátor kicsinyekben, a hatalom és gazdagság nélküli hûségesekben. Õk az Isten országa nagyjai. Ezeket a világ nem szívleli, nem teszi naggyá, sõt inkább beletapossa a földbe. Legföljebb haláluk után emel nekik síremléket, avatja szentté õket (vö. Lk 11,47).

János volt Jézus szerint az Isten országa szempontjából addig a legnagyobb. Azért, mert kicsi maradt a világ szempontjából: beérte sáskával és teveszõr ruhával, de nem érte be kevesebbel, mint hogy mindenkinek megtérést hirdetett Júdeában (Mk 1,4-7). Meg is kapta 'jutalmát' a világtól: még egy fejjel kisebbé tették.

De õt is felül lehet múlni. Tessék próbálkozni! A személyi kultusz idején gyorsabban elérhette a tanúságtevõket a Keresztelõ sorsa. De több bátorság és hûség tanúsításával akár egy keresztény kurzus idején is megkísérelhetjük, hogy megközelítsük vagy akár túl is szárnyaljuk János evilági kicsiségét s Isten országabeli nagyságát. De vigyázzunk, ne tekintsük magunkat eleve nagyobbnak nála, még mielõtt bármit változtattunk volna lapulásunkon vagy karrierizmusunkon. Vagy legalább ennek teológiai megideológizálásánál ne hivatkozzunk - holmi fordítási hibákba kapaszkodva - Jézusra. K. T.