BOCS Homepage


Tanuljunk a máltból, hogy ne ismétlõdhessen meg!

Éppen március tizenötödikén?

"A Püspöki Kar tudomást szerzett arról, hogy aktív szolgálatban lévõ katolikus papok és szolgálaton kívüli szerzetesek ellen államellenes szervezkedésben való részvétel miatt eljárás indult. Ennek kapcsán a Püspöki Kar jövõbeli miheztartás végett a Tisztelendõ papságot az alábbiakban tájékoztatja:

A Magyar Katolikus Püspöki Kar híven az 1950-ben aláírt megállapodáshoz, a leghatározottabban ellene van bármilyen államellenes cselekedetnek. Minden egyházi személyt, vagy alkalmazottat, aki államellenes szervezkedésben vesz részt, vagy ilyen tevékenységet támogat, mint a magyar nép ellen vétõt, elítél.

Nem engedhetõ meg, hogy felelõtlen elemek a katolikus egyházat - bármilyen formában is - államellenes politikai célokra használják fel.

A Püspöki Kar nyomatékosan rámutat arra, hogy azok az egyházi személyek, kik nem elsõdleges hivatásukat, a lelkek krisztusi szolgálatát teljesítik, hanem a Magyar Népköztársaság törvényeibe ütközõ államellenes szervezkedést kezdeményeztek, vagy kezdeményeznek, bárhol is mûködjenek, bûnös tevékenységükkel a katolikus egyház kárára cselekszenek. Sajnálatos, hogy az érintett személyek többsége az államhatalom részérõl több alkalommal tapasztalt türelem és amnesztiák ellenére újból okot adott arra, hogy ítélet alá kerüljön.

Az Egyházmegyék Ordináriusainak eltökélt szándéka, hogy a jövõben határozottan fognak fellépni azon egyházi személyek és alkalmazottakkal szemben, akik az állam és a katolikus egyház törvényeit megszegve hivatásukkal visszaélnek.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar úgy magát, mint a hazáját becsületesen szolgáló, törvényeit tiszteletben tartó katolikus papságot elhatárolni kívánja az ilyen felelõtlen egyházi személyek cselekményeitõl és bízik abban, hogy a jövõben ki-ki a maga területén elõ fogja mozdítani a Magyar Állam és a Katolikus Egyház között kialakult jó viszonyt. A Püspöki Kar megkívánja, hogy a Magyar Népköztársaság kormánya és a Magyar Püspöki Kar között kötött megállapodást minden egyházi személy és alkalmazott megtartsa.

Budapest, 1961. március 15. Magyar Püspöki Kar.

(700 sz. a Püspöki Kar tájékoztatása a papság részére.)"

(Forrás: Emõdi László: A Regnum Marianum története, 74.o.)