BOCS Homepage


Mindszenty hiába menesztette õket

Mindszenty bíboros a kiszabadulásakor, 1956. november 2-án (Grõsz, Shvoy és Pétery püspökökkel való tanácskozás után) minden békepapot elbocsáttatott a vezetõ állásokból! (Emlékirataim 435. oldal)

Mindszenty így jellemzi a békepapokat: "Aki a helyzetet nem közvetlen közelrõl ismeri, az képtelen hû képet alkotni magának errõl a megalázó és perverz helyzetrõl, a segédhadként felhasznált békepapok szolgalelkûségérõl, felelõtlenségérõl és nemritkán gátlástalan lelkiismeretlenségérõl. Még ha kezdetben nem is vezette õket kimondottan romlott szándék, csak erkölcsi gyengeség és az üldözéstõl való félelem; késõbb, mint az ÁEH vallásgyûlölõ megbízottainak belsõ munkatársai s azok papokhoz nem illõ szórakozásainak részesei, imaéletük teljes elhanyagolásával hitüket vesztik. ...De vannak köztük párttagok, pártakadémiát végzett rangos pártfunkcionáriusok, ÁVH tisztek, amit persze titokban tartottak." (Emlékirataim 434.oldal)

A békepapok hatalomra kerülése Mindszenty alapján így foglalható össze (Emlékirataim 432-433.oldal): 1951. jún.23-án õrizetbe vettek négy püspököt és kényszerítették õket, hogy püspöki helynökük és irodaigazgatójuk helyére nevezzék ki az kijelölt békepapokat. A július 3-i püspökkari konferencián a négy püspök helyett már az új békepap-helynökök jelentek meg és diktáltak. A buzgó papokat eltávolíttatták a virágzó egyházközségekbõl, hogy egy békepap-utóddal letaroltathassák a szép vetést." (Még a nyolcvanas években is ez volt a gyakorlat, pl. 1981-ben a székesfehérvári Bazilika virágzó ifjúsági életét rombolta szét egy békepap - aki természetesen ma is magas egyházi állást tölt be. A föld alá szorított egyházat önigazolásképpen és további támadásként ezek a békepapok rágalmazzák 'eretnekséggel'!)

1956 után "három év alatt - Róma tilalma ellenére - a Kádár-rezsim visszahozta a vezetõ állásokba a békepapokat. Az Egyház helyzete sok tekintetben rosszabbá vált, mint az 56 elõtti években volt. ...Amikor (1962 elején) Mgr. Agostino Casaroli a Vatikán részérõl a Kádár-rendszerrel tárgyalásokat kezdett, az békepapjaival és ÁEH-jával a magyar Egyházat már teljesen elnémította." (462-3.oldal)