BOCS Homepage


Nõket és házas embereket is érvényesen katolikus pappá szentelt az 1989-ben elhunyt Dr. Felix Davidek titkosan felszentelt szlovák püspök az üldöztetés idõszakában, s ez most komoly fejtörést okoz Rómának. Teljes fordításban közöljük a Kirche Intern 1990/12. számában megjelent, egy ötórás beszélgetés összefoglalásaként készült interjút a Davidek által titokban felszentelt Dr. Vesely szlovák püspökkel. (Nevét a K. I. megváltoztatta.)

A Szentlélek átlépi a törvényeket, hogy éltesse az egyházat

A történet nem új: Franz Hummer osztrák újságíró A földalatti egyház püspökei címû könyvében már 1980-ban tudósított a titokban felszentelt Dr. Felix Davidek esetérõl. Hummer annak idején azt írta, hogy minden valószínûség szerint Dr. Alfred Bengsch, az 1979-ben meghalt berlini bíboros szentelte õt püspökké. Az újonnan felszentelt püspök, kinek szakterülete a filozófia és a természettudományok voltak, annak idején egy Brünn közelében lévõ villában lakott és mintegy 500 embert szentelt pappá, közöttük házas családapákat és asszonyokat is. Általános helyettese is asszony volt. Amit Hummer akkoriban csak sejtett, idõközben bizonyossággá vált. A Kirche Intern biztos forrásból megtudta, Davidek valóban egy sor asszonyt szentelt pappá. Katolikus felfogás szerint a felszentelt papság teljhatalma Istentõl jön és a kézrátétel azt csupán közvetíti, következésképp ezek az asszonyok és házas kollégáik visszavonhatatlanul érvényesen felszentelt papok. Hogy gyakorolhatják-e papi hivatalukat, az persze más kérdés és Róma hozzájárulásától függ. Ha ezek a papnõk az eucharisztia megünneplését vezetnék, úgy ez a mise érvényes volna, bár nem volna megengedett ez idõ szerint (még?). Az érintett személyek maguk jelenleg nem tartanak igényt hivataluk gyakorlására, püspökké és pappá szentelésüket kivételes helyzetben - az üldöztetésben - végrehajtott szükségcselekménynek tekintik. Davidek és köre országuk rejtett egyházához számították magukat. Õ maga rendszeresen küldött helyzetjelentéseket Rómának. Amikor Karol Wojtylát pápává választották, a csehszlovákiai titokban felszentelt püspök audienciáin az elsõk között szerepelt. A pápa békülékeny szavai még ma is a fülébe csengenek: "Mindig úgy cselekedjenek, hogy bármikor a szemébe nézhessenek Krisztusnak!" A kegyes biztatásnak megvolt az oka: Wojtyla szintén azok közé a püspökök közé tartozott, akik a szomszédos Csehszlovákia jelöltjeit titokban szentelték püspökké.
Isten szent Lelke nem ismer határokat, azt akarja, hogy az egyház éljen, és hogy Õ a törvényeknek is fölötte álljon. Így érveltek azok, akik a rendkívüli helyzetben rendkívüli eszközökhöz nyúltak. Persze most Rómának meg kell birkóznia a problémával. A Kirche Intern következõ exkluzív interjúja a titokban felszentelt Vesely püspökkel jó bepillantást nyújt a Felix Davidek körüli csoport indítékaiba.

- Vesely püspök úr, hogyan élte túl azokat a viszonyokat?
Azért létezhettünk, mert nem igényeltünk hozzájárulást az államtól. A Szentléleknek volt gondja az egyházra, ezért hívott létre bennünket. Ezért hajtottuk végre a titkos szenteléseket. Ha hallgattunk és tétlenek maradtunk volna, a mulasztás bûnét követtük volna el.

- Ki szentelte Davideket püspökké, és miért?
Püspökünket Brünnbõl internálták. Nem tudtuk, egyáltalán visszatér-e valaha. Majd húsz évig vártunk. Minden teológus elõ volt készítve, mert Brünnben volt egy papi szeminárium. E papjelöltek közül egyeseket Németországban felszenteltek. De minden teológust nem küldhettünk oda. Nos, sikerült megkapnunk az apostoli folytonosságot (szukcesszió). Volt még egy közbülsõ tag és ez a püspök Péter és Pál fõapostolok ünnepén, 1967. június 29-én szentelte püspökké Davideket. Davidek püspök aztán teológusokat pappá és püspökké szentelt. Én is azok közé a püspökök közé tartozom, akiket Davidek titokban szentelt fel.

- Egyházjogilag hogyan támasztja alá felszenteltségét?
Ha az apostoli szukcesszió, a megszakítatlan láncolat rendben van, akkor a szentelés is rendben van. Azt a kérdést tették fel nekünk, hogyan létezhet további püspök olyan helyen vagy egyházmegyében, ahol van hivatalos püspök. Válaszunk így hangzott: Úgy mondhatnánk, mi munkavégzõ püspökök vagyunk, Szibériába szóló jeggyel a zsákunkban. Jelentkezhet, aki irigyel bennünket. De komolyan: A püspököknek meg volt kötve a keze. Mi azonban oda is elmehettünk, ahova õk nem mehettek, így helyettük teljesítettük Isten akaratát. A püspököket úgy figyelték, mintha fogságban lettek volna. Egy esetben a püspökszentelést úgy hajtották végre, hogy az illetõ papot baráti orvosok egy kórház fertõzõosztályára utalták be, mivel erre az osztályra kísérõk nem léphettek be. Ezt a papot ott észrevétlenül püspökké szentelhették. Ma nem lépünk fel semmiféle igénnyel, annak idején a lelkiismeretünk parancsolta, hogy így járjunk el. Akkor az akkori idõk határoztak meg bennünket, ma megváltozott a helyzet.

- A teológusokat, akiket aztán felszentelt, ön képezte ki?
Igen, titokban. Létrehoztunk egy professzori kollégiumot, melyben mindenkinek más volt a feladata. Hallgatóinknak megvolt az az elõnyük, hogy nem volt szükségük állami beleegyezésre, mint kollégáiknak Litomericében vagy Pozsonyban. Az utóbbi szemináriumok kirakatként szolgáltak, mivel csak korlátozott számú hallgatót vehettek fel. Mi azonban azt mondtuk, hogy minden megalkuvás csak további megalkuvásokat vonhat maga után.

- Meddig tartott a képzési idõ?
Ez nagyon eltérõ volt. Akinek elég ideje volt, az öt évig, vagy még tovább tanult.

- Házas férfiakat is szenteltek pappá?
Csehszlovákiában mindig is voltak házas papok, de csak a görög katolikus (egyesült) egyházban. De Gergely pápa 11. századi reformjáig ez a mi római katolikus egyházunkban is érvényes hagyomány volt. A katolikus egyház nem tagadhatja meg történetét. Véleményem szerint ezt a gyakorlatot teljes mértékben fel lehet újítani. Miért ne? Ezért püspökeink házas férfiakat is szenteltek pappá. A mi római katolikus püspökünk miért ne rendelkezne ugyanazzal a szentelési hatalommal, mint görög katolikus testvére?

- Nõket is szenteltek fel?
Ez a fõ okok egyike, amiért Davidek sokak számára olyan gyanús. Nos, én személy szerint ettõl az eljárásmódtól valamelyest távol tartottam magam, mert ugyan nem vagyok az újítások ellen, de ezeknél a dolgoknál mindig is figyelemmel kell lenni azokra a hívõkre is, akik nem gondolkodnak ennyire haladó módon. Némi iróniával persze lehetne azt mondani, hogy jogos ellenvetéseket akkor lehetne tenni, ha ezeket az asszonyokat valami rosszra vezették volna. Mi rossz kell legyen azonban abban, hogy Davidek olyan szép és jó dologra indította õket, mint a pappá szentelés? Ez a kérdés persze nem új, Davidek csak megragadott valamit, amit elõtte már mások is megtettek. Számomra teológiailag teljesen világos, hogy az asszony pontosan úgy ember, mint a férfi. Csupán egyházjogilag érvénytelen, nem pedig létbeli okok alapján, ha egy asszonyt szentelnek pappá. Megfigyelhetõ, hogy maga a pápa ezt a problematikát nagyon óvatosan közelítette meg. Dokumentumaiban állandóan azt hangsúlyozta, hogy a nõk pappá szentelése bár a hagyománnyal ellentmondásban áll, de nem ellentétes a hittel.

- Vesely püspök úr, köszönjük a beszélgetést.