BOCS Homepage


A lelkiismereti tiltakozók hírei

A 'lelkiismereti tiltakozó' a helyes kifejezés! Szeretnénk, ha a teljesen hibás 'szolgálatmegtagadó' helyett (hiszen a szolgálatra készek, másfelõl pedig az ölés mesterségét furcsa szolgálatnak nevezni) a 'katonaság-megtagadó', ill. az általánosabb értelmû és a nemzetközi szóhasználatnak megfelelõ 'lelkiismereti tiltakozó' (az angol conscientious objector szerint nemzetközi rövidítése CO) kifejezés terjedne el a magyarban.

Május 16-án nemzetközi CO figyelemfelhívó nap volt. Magyarországon is több városban elõadások, utcai demonstrációk hívták föl a fiatalok figyelmét a civil szolgálat lehetõségére, az erõszakmentesség eszményére. A tájékoztatás ugyanis teljesen elégtelen, a fiatalok nagy része csak közvetlenül a bevonulás elõtt értesül errõl a lehetõségrõl. Egy székesfehérvári közösség ezért szórólapot és ismertetõ füzetet jelentetett meg. Ez utóbbi jelenleg érvényes rendeleteket, gyakorlati tudnivalókat és Gandhi, Tolsztoj írásokat tartalmaz. A város fõterén magyar és angol nyelvû háború- és erõszakellenes zenével váltogatva versek és Szentgyörgyi Albert idézetek hangzottak el.
A szegedi eseményrõl tudósított a rádió és a TV Híradó is. A katolikus lelkiismereti tiltakozók legnagyobb része a Bokor katolikus bázisközösségbe tartozik. A Bokor szegedi tagjai röviden ismertették a TV Híradóban a civil szolgálatra vonatkozó javaslatokat: idõtartama legyen ugyanannyi, mint a sorkatonai szolgálaté (és zsoldoshadsereg létrejötte esetén szûnjön meg); alanyi jog legyen, vizsgáló bizottság nélkül; a civil szolgálatot választók adatai ne kerüljenek katonai kezelésbe; a civil szolgálatosokat a lakóhelyükhöz legközelebbi, hasznos, nem nyereségre irányuló, humán beállítottságú munkahelyekre irányítsák.
Végre nagyobb nyilvánosságot kapott ezen felül az a fölhívás, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Kar ismerje el tévedését és vonja vissza (a többi hasonló, a Kádár-korszak egyházüldözõinek kezére játszó körlevelével és megnyilatkozásával együtt) azt a Püspökkari Körlevelet, amelyben kijelentették:
"a katonai szolgálat kötelezettségét nem lehet elutasítani" (Új Ember 1986.nov.2.)
A Püspöki Kar kérjen bocsánatot azoktól a fiataloktól, akiket félrevezetett és a lelkiismeretük hangjával ellentétes katonáskodásra rábírt.

A lelkiismereti tiltakozók ez évi nemzetközi találkozója, az ICOM (International Conscientious Objector Meeting), Bécsben lesz június 29-tõl július 1-ig. Ez az elsõ olyan év, hogy a börtönviselt magyar lelkiismereti tiltakozók nagy része rendelkezik útlevéllel és így részt vehet ezen a találkozón. A találkozót a bécsi 'Gruppe für Totalverweigerung' (A-1010 Wien, Schottengasse 3a/1/59.) csoport szervezi. A tervezett témák: 1. Kapcsolaterõsítés Kelet és Nyugat között (erre külön munkacsoportot akarnak szervezni); 2. A nõk és a militarizmus (ezt a témát a spanyolok készítik elõ, javaslatok küldhetõk a San cosme y San Damia'n, 24-2, 28012 Madrid címre); 3. Lelkiismereti tiltakozás és politikai menedékjog (hollandok készítik elõ, Verenigung Dienstweigeraas, P.b. 4802. NL-1009 AV Amsterdam); 4. Teljes megtagadás (finnek, Peace Station, Veturi Tori, 00520 Helsinki). További fölvetéseket is elfogadnak.

Igazi béketeremtõ civil szolgálatra tett javaslatot Horváth Pál az összeírást megtagadó fia támogatására a zalaegerszegi Hadkiegészítõ parancsnokához írt 1990. március 17-i nyílt levelében. "Vállalom, fiammal együtt, hogy eleve harcképtelenné tesszük - záros határidõn belül - azt az ellenségmennyiséget, melyet egy derék katonának egy valamirevaló háborúban puskával, ágyúval és egyéb gyilokféleséggel - még mielõtt õt is lelõtték - harcképtelenné kell tennie. "Ezt vérmentesen, írásos kauciókkal kívánjuk megoldani. "A nyugati fiatal írásban szavát adja, hogy az én fiamhoz hasonlóan õ sem teszi be a lábát az én hazámba fegyveresen, ellenséges szándékkal. Ha ezért a katonáskodást is hajlandó otthon megtagadni, az külön öröm. "Ha gyermekeim sok velük azonosan gondolkodó külföldi barátjuktól, eszmetársuktól ilyen fegyver letevõ írásokat gyûjtenek össze és mások is kedvet kapnak az ilyen jellegû honvédelemre, az lesz majd a leghasznosabb (és legkevésbé munkaszolgálat-színezetû) polgári szolgálat e hazában. "Igyekezetünk nyomán mindenféle sikert attól a hatalomtól remélünk, amelytõl már magát a gondolatot is származni véljük: személyes Istenünktõl, aki a világ minden emberének szeretõ Atyja."

A lelkiismereti tiltakozók (CO) európai kiáltványa, amelyet az Amnesty International, az Európa Tanács, a DFG-VK nyugat-német CO szövetség, a CNOC-NKG (Belgium), valamint a MIR és a MAN francia szervezetek támogatnak:
- A civil szolgálat teljesen független legyen a katonai szervezettõl és valóságosan a béke szolgálata legyen.
- A CO státust a katonáskodás teljes ideje alatt lehessen kérni.
- A CO szabadon választhassa meg a civil szolgálat helyét.
- A civil szolgálat feltételei legyenek összhangban az emberi jogokkal.
- A civil szolgálat ideje ne legyen hosszabb a katonai szolgálatnál.
- Az állam adjon tisztességes fizetést a civil szolgálat idejére, azok ne váljanak 'ingyenmunkásokká'.
- A CO-kat háborúban se lehessen bevonni katonai feladatokba.
- A civil szolgálatot külföldön is lehessen végezni.
- A civil szolgálat információja legyen szabad, részletes és pártatlan.

Inkább egy boldog családi életet élõ békességteremtõt, mint egy szûz hadvezért állítsunk katolikus ifjúságunk elé példaképnek! "Szent Imre szüzessége nem nyámnyilaság, amit az is mutat, hogy tizennyolc évesen, hadvezérként szétveri Henrik hadait." - írja a magyar szentekrõl szóló elõadás, amely a nagymarosi ifjúsági találkozóra készült. Tisztelhetjük szent Imre szubjektív egyéniségét, hiszen õ egy állam-kereszténységgel találkozott, nem az evangéliummal, tehát elképzelhetõ, hogy õszinte istenszeretetbõl háborúzott. De a nemzeti hõsöket ne keverjük össze a keresztény példaképekkel!

Nemzetközi béke kerékpártúra (EUROTOUR '90) indul Párizsból Berlinig augusztus másodikán lelkiismereti tiltakozók szervezésében (de nem csak ilyenek vehetnek részt!). Információ: Bognár Péter, 8000 Székesfehérvár, Nagyváradi u. 7.