BOCS Homepage


Az árral szemben

Mi a megoldás az évi kilencvenezer abortuszra? Válaszul elõször részleteket közlünk a Dr. Szinnyai Attilával készített interjúból (B. Petõfi Ágnes, Igen V.11.).

Orvos házaspár, öt, császármetszéssel született gyermekkel. Pártoló tagjai a Magzatvédõ Társaságnak. Dr. Szinnyai Attila 1980-ban diplomázott, azóta a SOTE I. Nõi Klinikán szülész-nõgyógyász. Kezdettõl nem végez terhességmegszakítást, amit - kollégáinak ellenérzései dacára - a Klinika vezetõje elfogadott. 1989 októberében megpályázott egy szakorvosi állást Szentendrén, de mivel nem ígérte meg, hogy részt vesz az abortusz adminisztrációjában és nem beszéli le az abortuszra jelentkezõ asszonyokat, pályázatát elutasították. Ezután kérelemmel fordult az Eü. Minisztériumhoz, hogy az intézmények ne legyenek anyagilag érdekeltek az abortusz végzésében, sõt tegyék lehetõvé az abortusz elkerülése érdekében kifejtett propagandát és az abortuszt nem végzõ orvosok ne szenvedjenek hátrányos megkülönböztetést.
- Kik vagy mi adott erõt ahhoz, hogy ezt az egyszemélyes küzdelmet elkezdjed?
- Közel tíz éve vagyok a Bokor bázisközösség tagja feleségemmel együtt.
- Vallásos kollégáid nem támogattak?
- Sajnos nem. Sõt, mondhatom éppen az õ részükrõl tapasztaltam a legnagyobb ellenállást. Õk tudják, miért.
- Egy személyben nõgyógyászként, nagycsaládosként és keresztényként milyen családtervezési módot javasolsz?
- "Optimálisnak a hagyományos számolásos módszert tartom, kiegészítve a Billings-féle önmegfigyeléssel és a férfiak által alkalmazott gumióvszerrel. "Természetesen veszélyhelyzetben, amikor egyik vagy másik szülõ egészségi állapota megromlik, vagy éppen a család lelki terhelhetõsége, tûrõképessége csökken minimálisra, szigorú orvosi elõírás mellett és rövid idõre el tudom fogadni a tabletta szedését.
- Milyen más lehetõség van még?
- A petevezetõ lekötése, ez azonban gyakorlatilag megfordíthatatlan, így alapos megfontolás tárgyává tenném.

*

Az abortusz ill. intézetbe adás alternatívája egy hármas erõfeszítés:
Logikailag az elsõ a nemkívánt terhességek megelõzése, a felelõs családtervezés hatékony és széleskörû tanítása. Amikor a tabletta elterjedt, az abortuszok száma (az akkori kétszázezer fölötti értékrõl) a harmadára esett vissza. Most, amikor - a tablettával ellentétben ártalmatlan - óvszert az AIDS-kampány is terjeszti, megfelelõ felvilágosítással és üzletpolitikával ugrásszerûen lehetne csökkenteni az abortuszok számát.
Logikailag második, de etikailag az elsõ szükséges erõfeszítés a nemiséget körülvevõ szeretet növelése. A házastársak egymás iránti szerelme, a gyermekszeretet, a családot körülvevõ rokoni és baráti kör segítõ szeretete, az evangéliumi boldogságokat megélõ családok tanúságtétele képessé teheti a szülõket, vagy akár az elhagyott anyát, hogy a nemvárt magzatot ajándékként elfogadják.
Harmadikként pedig - olyan helyzetekben, amikor nem elõzték meg a nemkívánt terhességet és nem is hajlandók elfogadni a gyermeket é, olyan családok sokaságára van szükség, akik eldobott csecsemõket készek nyomban fogadni. Ehhez természetesen a családjogi törvényeket és a gyermekvédelmi intézetek gyakorlati hozzáállását is alaposan meg kell változtatni. Ha egy anya az abortusz-bizottságon szembesül a lehetõséggel, hogy ha hajlandó kihordani a gyermeket, akkor az jó családba kerül, talán nagy valószínûséggel az élet mellett dönt. Szinte egy házaspárokból álló szerzetesrendre lenne szükség, amelynek tagjai az eldobott gyermekek nevelését tekintik fõ hivatásuknak - õk a megfelelõ jogszabályokat is ki fogják ehhez követelni.

A magzatvédelem hírei

A Magzatvédõ Társaság alapelve: "Az ember fogantatásának pillanatától kezdve emberi lény, akinek ennélfogva természetes joga van a méhen belüli fejlõdéshez és a megszületéshez." A Társaság tagja lehet minden olyan 12. életévét betöltött magyar állampolgár, aki egyetért a fenti alapelvvel. Jelentkezni lehet: 1064 Bp. Rudas L. u. 67. Tel.: 112-4739. Levélcím: 1360 Bp. Pf.6. Adományokat az 510-046344 csekkszámlaszámra lehet a Társaság céljaira befizetni.
Felvilágosító elõadásokat tartanak, kölcsönzik és másolják Az élet elsõ napjai és A néma sikoly c. filmeket. Kívánságra szívesen mennek elõadni és vetíteni elsõsorban általános iskola VII. és VIII. osztályok osztályfõnöki vagy biológia óráira, de középiskolák, fõiskolák, közösségek, egészségügyi intézmények is igényelhetik az elõadásokat.

Kismamák tanácsadó telefonszolgálata: 142-0992.

"Együtt az életért, fenntartások nélkül" mottóval a Magzatvédõ Társaság konferenciát rendezett május 11-12-én a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen.

A konferencia végén dr. Czeizel Endre fõorvos (Optimális Családtervezési Tanácsadó), dr. Frenkl Róbert egyet.tanár (Nemzeti Egészségvédelmi Intézet), dr. Gáti István akadémikus (Orsz. Szülészeti és Nõgyógyászati Intézet), dr. Seregély István rk. püspök és dr. Vizi E. Szilveszter akadémikus (Egészségügyi Tudományos Tanács) a következõ konszenzust írták alá:
1. Az emberi élet a fogantatás pillanatában kezdõdik.
2. A mûvi abortusz nemkívánatos beavatkozás.
3. Elõ kell mozdítani, hogy a nemkívánt terhességet megelõzzék és ne megszakítsák.
4. Szociális okból mûvi abortuszt végezni semmiféleképpen nem a megfelelõ eszköz a problémák megoldására.
5. A megfogant életnek emberi jogai vannak. Bár az egyes korok és társadalmak ezt másként ítélik meg, hazánkban ennek a kérdésnek tanulmányozása, nyilvánosságrahozatala a társadalom számára egyik elsõrendû feladat.

A Magzatvédõ Társaság szeretné a terhesség kifejezés helyett a várandós, kismama, áldott állapot kifejezéseket erõsíteni a használatban. Szeretné elérni, hogy Magyarországon is ünnepeljük a német nyelvterületen 1978 óta ismert Élet napját, június elsején. Erre az alkalomra az osztrák Aktion Leben nagyon szép képes füzete megjelent magyarul is. Ennek egyik elmélkedése a keretben közölt vers.

*

A Pacem in Utero Egyesület célja orvosi és jogi ellenpropagandával, felvilágosítással, jogi szabályozással radikálisan csökkenteni az abortuszok számát. Az alapszabály vallja, hogy a magzat a fogamzástól emberi személyiséget hord magában. Tag lehet minden orvos és jogász ill. orvostanhallgató és joghallgató, aki e céllal egyetért. Az Egyesület indítvánnyal fordult az Alkotmánybírósághoz az abortusz-jogszabályok hatályon kívül helyezéséért. Postacím: dr. Jobbágyi Gábor, 3515 Miskolc-Egyetemváros, NME JTK Polgári Jogi Tanszék, A/6. ép.