Felsõ-Egyiptom Project
Mínia:
A megbékélés jegyében

Iszlám szélsõségesek elnyomják és üldözik az egyiptomi - nagyrészt kopt - keresztényeket. A szörnyû gazdasági helyzet csak szítja ellenük a gyûlöletet. Míniában (Felsõ-Egyiptom) mûködik a CSI különleges vállalkozása: keresztény iskolák, ahol keresztények és muzulmánok közösen tanulnak. Egymás megismerése által csökkennek a más vallásúak iránti félelmek illetve elõítéletek.
"Mindenfelõl szóltak a halálharangok, amikor Abu-Korkasba értünk. A falu összes templomában harangoztak, az elõzõ napi merénylet áldozatait siratva. Azon a tragikus 1996. február 8-i estén iszlám terroristák betörtek a falu központjában lévõ kopt-katolikus templom elõterébe és meggyilkoltak három õrt: két keresztényt és egy muzulmánt. Rálõttek két fiatal járókelõre is. Közülük az egyik - friss házas -a helyszínen meghalt, a másikat - a Felsõ-Egyiptomi Keresztény Iskolák Szövetsége (CHAUE) könyvtárosát - lábán érte a golyó. A merénylõk gyalogosan el tudtak menekülni a helyszínrõl, noha a faluba vezetõ utakat a rendõrség ellenõrizte."
A fenti jelentést Sonia Wahby és Simone Tagher CHAUE munkatársak - akik éppen egy abu-korkasi konferencián vettek részt - küldték a CSI-nak. Hírlapok szomorú szalagcímekben számolnak be szélsõséges egyiptomi muzulmánok gyakori törvénysértõ cselekedeteirõl. Az ismétlõdõ terrortámadások célpontjául elsõsorban turistacsoportok szolgálnak. Április 18-án egy görög turistacsoportot ért tragikus kimenetelû támadás. A merényletek nagy részét Felsõ-Egyiptomban követik el, ahol a kopt keresztények alkotják a lakosság 25%-át. Nem utolsósorban emiatt lett ez a régió az iszlám fellegvára.
Felsõ-Egyiptom Kairótól 1.000 km-nyire délre, a Nílus felsõ folyásánál terül el. Az analfabéták száma itt nagyon magas, a serdülõ korú lakosság mintegy 60%-a nem tud sem írni, sem olvasni.
Muzulmán hagyomány szerint a lányok legnagyobb része semmilyen képzésben sem részesül.

Bûnbak keresztények

A muzulmán szélsõségesek által kifejtett propaganda megmérgezi a keresztények és muzulmánok közötti légkört. õk a katasztrofális gazdasági helyzet bûnbakjai is, akiket hitük megváltoztatására vagy emigrációra kényszeríthetnek. Leginkább az egyiptomi lakosság 10%-át alkotó koptok szenvednek ettõl. A koptokat csak másodrendû állampolgároknak tartják, mivel kultúrájukat büszkén a fáraóktól eredeztetik. Emiatt a koptok elutasítják azt, hogy az egyiptomi egyben muzulmánt is jelentene.
Korábban jószomszédi viszonyban élõ muzulmánok és keresztények sok helyütt már nem köszönnek egymásnak, a muzulmán bolttulajdonos nem szolgál ki keresztényt. A szudáni iszlám testvériség példáján felbuzdult egyiptomi szélsõségesek megpróbálnak iszlám papi uralmat bevezetni és beszivárogni a fontosabb politikai tisztségekbe illetve az oktatási rendszerbe. Hosni Mubarak elnök személyében mérsékelt muzulmán vezeti az országot: "A szélsõséges iszlám irányzat rákos daganat, amit ki kell vágni a nemzet testébõl."
Visszaszorításukra foganatosított intézkedései azonban nem járnak kellõ eredménnyel.

A remény piramisa

A kiábrándító helyzet ellenére mégis akadnak, akik a megbékélés rögös útját járják. Ilyen a CSI által támogatott CHAUE is, amelyet a honi Henry Airut jezsuita atya alapított 1941-ben. A szervezetet 1964 óta világiak irányítják. Az iskolákat magánvállalkozásban vezetik, mivel nyilvános iskolákban törvény tiltja a keresztény hitoktatást. A tanárok muzulmánok és keresztények, férfiak illetve nõk, akik tudatában vannak a két vallás között növekvõ feszültségeknek.
Sok muzulmán szülõ kényszerült engedni az iszlám propaganda nyomásának, és kivette gyerekét a keresztény iskolából. Eddig a muzulmán gyerekek kb. 75%-a részesült iszlám vallásoktatásban. A dialógus által csökkennek a diákok elõítéletei, mivel a gyerekek megtanulják, hogy felebaráti szeretettel többet érhetünk el, mint erõszak által.
Egy munkatárs hozzáteszi: "Mindenekelõtt a félelmet akarjuk legyõzni, és terjeszteni a testvérszeretet lelkületét."
A CHAUE általános iskoláiban a hivatalos tananyagot tanítják és a diákok egymás közötti megértésére nevelnek. Fontos cél, hogy javuljanak a keresztények életkörülményei. A különbözõ keresztény iskolák mûködése - összejövetelek szervezése és a helyi hatóságokkal való kapcsolatteremtés által - hatással van a települések életére. Emellett a szülõk, illetve a diákok testvérei is részt vehetnek az írásoktatásban.
A CHAUE diákok és tanárok számára egyaránt ajánlja egészségmegõrzõ programját, ahol mindenekelõtt az Egyiptomban nagyon gyakori szemfertõzéseket gyógyítják.

A CSI segít a megbékélésben

A felsõ-egyiptomi Míniában huszonötezer 5-11 éves gyerek részesül oktatásban. Abu-Korkasban is mûködik egy apácák által vezetett elemi iskola, ahol a CHAUE munkatársai küzdenek mindenfajta hátrányos megkülönböztetés ellen, és elsõsorban a legszegényebbek érdekeit védelmezik.
A CSI kötelezettséget vállalt, hogy 522 gyerek háromévi (1994-1997) oktatási költségeit fedezi, ezzel támogatva a CHAUE erõfeszítéseit a terjedõ iszlámizmus ellen. Egy gyerek tandíja kb. 12.000,- Ft/év.
Az elsõ két iskolaév kiadásai adományokból - mindenekelõtt Svájc nyugati részébõl - már összegyûltek. Az 1996-97-es tanév költségei (folyó áron kb. 7,5 millió Ft) azonban még fedezetlenek. A svájci kormány részérõl érdeklõdés mutatkozik a közös munka iránt.